L'aigua a l'IES Ses Estacions
Ecoauditoria del paper i residus
Elecció del paper del centre i capses de recollida
Tauló verd i logotip mediambiental
Ecoauditoria de l'Energia
Activitats d'ambientalització de final de trimestre
Ambientalitzacio i PEC del centre
Ambientalització i Pla tutorial
Ambientalització i departaments didàctics
El material fungible
Incrementant la Biodiversitat
Premi Aula Verda
   

 

 


ECOAUDITORIA DEL PAPER I DELS RESIDUS

 

A l’Institut hi convivim alumnes, personal no docent i professors formant una estructura social que manté unes relacions a través de les diferents activitats que es realitzen i on s’empren tot una sèrie de materials. Per tant, podem dir que som un sistema obert i com a tal, té unes entrades de matèria i energia i unes sortides de residus, que provoquen impactes ambientals.

Aquesta ha estat la idea que ha fet sorgir el Seminari d’Ambientalització per tal d’intentar fer un bon ús dels recursos, i reduir en la mesura del possible aquests impactes ambientals.

La primera activitat que ens plantejàrem aquest curs 2002-03 va ser la realització de l’ecoauditoria de l’ús del paper i els residus que generam, començant per conèixer la situació ambiental del centre i cercar alternatives per minimitzar els impactes detectats a través d’un procés participatiu i consensuat.

Vàrem decidir començar pel paper perquè és un producte bàsic i imprescindible en la nostra tasca, però també és un recurs que es converteix ràpidament en residu i malgrat sigui un material que és senzill de reciclar només se’n recicla una quarta part

 

Els objectius que ens vàrem proposar van ser:

·         Conscienciar el centre de l’ús que es fa del paper.

·         Conscienciar de quins són els costs ambientals, socials i econòmics del nostre consum.

·         Millorar la pràctica ambiental del centre escolar mitjançant la reducció, reutilització i el reciclatge del paper.

·         Fer propostes que ens duguin a l’estalvi i a l’ús sostenible del paper.

·         Detectar les mancances en la gestió dels residus.

·         Donar a conèixer els diferents tipus de paper per tal d’elegir amb coneixement de causa:

-            Paper reciclat: aquell paper que per a la seva fabricació es fa servir paper vell i no es blanqueja.

-            Paper ecològic: aquell paper que per a la seva fabricació es fa servir cel·lulosa d’arbres i no s’empra clor per blanquejar.

-            Paper blanc: aquell paper que per  a la seva fabricació es fa servir cel·lulosa d’arbres i clor per blanquejar.

-            Paper reutilitzable: significa emprar-lo per les dues cares. Aquest no es troba al mercat però al centre se’n genera molt i és sempre recomanable usar-lo.

 

          Per fer l’ecoauditoria del paper i dels residus vàrem estudiar per un costat el consum de paper del centre (clica AQUÍ per baixar-lo) i per l’altre el tipus de consum que en feien els alumnes, els professors, la secretaria/consergeria i el personal de neteja.  Per conèixer el tipus de consum es van utilitzar quatre tipus d’enquestes diferents (tal com es mostra a la taula), que van aportar una resultats a partir dels quals es tragueren unes conclusions (clica sobre el nom per baixar-lo).

Alumnes

Enquesta

Resultats

Conclusions

Professors

Enquesta

Resultats

Conclusions

Personal no docent: secretaria, consergeria

 

Enquesta

 

Conclusions

Personal de neteja

Enquesta

Conclusions

 

Com a resultat de l’ecoauditoria del paper i dels residus vàrem proposar les següents Mesures Correctores a posar en marxa en el proper curs escolar:

1.      Ubicar contenidors de paper a les aules, departaments, despatxos, biblioteca i sala de professors. Aquests contenidors es podrien fabricar amb material reciclat (Maplar) i els construirien els alumnes de Tecnologia. El dia de la ubicació dels contenidors es farà un acte per tal de donar-li importància .

2.      Una vegada estiguin ubicats els contenidors, el personal de neteja ha de tenir una manera fàcil de recollir i tirar el paper al contenidor de paper.

3.      Ubicar contenidors d’envasos al pati.

4.      Gestionar a través d’Emaya o del Consell l’adquisició de contenidors de residus específics.

5.      Cercar un tipus de paper ecològic o reciclat que sigui compatible amb les màquines per on a de passar i que substitueixi el paper que fem servir en l’actualitat que és paper blanc convencional.

6.      A nivell d’oficina i de professors intentar comunicar amb l’exterior a través d’Internet en lloc de fer servir fax, ja que aquest servei gasta molt de paper. Demanar que la informació del CEP arribi directament per correu electrònic al professor representant del claustre, i que aquest sigui el que tregui una còpia per al tauler d’anuncis per tal d’evitar les duplicitats que es produeixen actualment

7.      Organitzar  la manera de tenir el paper a la sala de professors perquè moltes vegades queda desperdigat, s’arruga i acaba inservible.

8.      Vigilar els folis que queden descuidats a les aules després dels exàmens, o d’altres activitats, ja que els alumnes moltes vegades els fan malbé

9.      Els productes de neteja estan considerats residus especials per la seva composició química, és a dir no es poden llençar al fems ni segueixen els mateixos camins que els altres residus.

10.  Utilitzar sempre el paper per les dues cares.

11.  Revisar el material didàctic per tal de fotocopiar el que és estrictament necessari.

 

Les Recomanacions que proposam són:

1. Referent a l’etiquetatge:

a)     Demanar un etiquetatge exhaustiu, en quant a l’ús, components i riscos per a la Salut i per al medi ambient dels productes tòxics. Entre els riscos per a la Salut destaquen l’afectació de les vies respiratòries i ulls pel desprendiment de vapors i les irritacions i cremades pel contacte amb la pell. Respecte dels riscos mediambientals els problemes es donen quan aquests residus s’aboquen per l’aigüera.

b)     Seria necessari donar a conèixer al personal de neteja els símbols més utilitzats: 

(T) Tòxic, (X+) Molt tòxic: Pot ocasionar la mort

(XN) Nociu: Perjudicial per a la salut

(Xi) Irritant: Provoca irritació de la pell i les mucoses

(C) Corrosiu: Destrueix els teixits vius

(F) Fàcilment inflamable, (F+) Extremadament inflamable

(O) Comburent: Accelera la combustió

(E) Explosiu

(<< N) Perillós per al medi ambient. Molt tòxic per a la fauna, organismes aquàtics i la capa d’ozó.

c)     És molt important observar a les etiquetes si hi pot haver problemes per mesclar uns productes amb altres.

d)     S’hauria de conèixer els símbols de les etiquetes que indiquen que són productes respectuosos amb el medi ambient:

-Etiqueta ecològica europea

-Distintiu de garantia de qualitat ambiental

-Punt verd

-Xarxa de consum solidari

-Coordinadora de comercio justo

 

2. Referent a la composició:

a)     Conèixer els components més tòxics i els menys tòxics i comprar els productes que duguin menys substàncies nocives (per exemple no fer servir detergents amb fosfats, paradiclorbenzè per als inodors, fenols per als desinfectants). Actualment hi ha al mercat productes respectuosos amb el medi com sabons naturals o altres (La Casa Verde, Ecoverd...)

b)     Evitar comprar productes de neteja amb aerosol per que: són explosius, inflamables, tenen gasos propel·lents perjudicials pel medi ambient, encara que l’etiqueta digui que no afecten la capa d’ozó. També hi ha motius econòmics ja que només s’aprofita la meitat del producte (l’altra meitat són els propel.lents). Com alternativa es poden utilitzar polvoritzadors, brotxes i pinzells...

c)     Exigir a l’administració la prohibició i/o acords voluntaris de reducció de determinades substàncies tòxiques per tal que les indústries puguin buscar productes substitutoris.

 

3. Referent a les quantitats:

a)     Comprar sempre que sigui possible quantitats grans i no petites per tal de reduir residus com els envasos.

b)     Fer servir els productes de neteja amb mesura

 

4. Referent als residus:

a)     Tipus d’envàs. No es poden llançar al contenidor d’envasos. Són residus que s’han de dur a les deixalleries quan hi hagi molt acumulat al magatzem aïllat.

b)     Residus dels productes tòxics no es poden abocar pel clavegueram i s‘han d’emmagatzemar per dur-los a les deixalleries especials.

 

5. Referent a l’ emmagatzamament al Centre:

a)     Zones aïllades, fora de la zona de moviment dels alumnes.

b)     Demanar a l’ajuntament si existeix un centre de recollida de residus tòxics d’origen escolar i les passes a seguir amb els envasos ja utilitzats.

 

Magdalena Deyá Serra

Coordinadora Ambiental de l’IES Ses Estacions

Curs 2002-03

 

Tornar