IES Son Ferrer

(Calvià)

 

Ecoauditoria per espais
Alumnes de la Comissió Mediambiental
Carta informativa als pares/mares
Guia Aula Verda (inclosa a l'Agenda Escolar)
Concurs Aula Ecològica
Projecte de Reutilització dels llibres de text

 

 


ECOAUDITORIA PER ESPAIS


1.ASPECTES A TRACTAR

  • Paper

Control consum, consum paper reciclat i/o ecològic, fotocòpies per dues cares, reutilització de paper, lloc d'emmagatzematge, recollida selectiva de paper, transmissió informació a alumnes, ...

  • Material escolar i d'oficina

Consum de productes responsables amb el medi ambient, productes amb ecoetiquetes, reutilització de llibres, comerç just, detallar el tipus de material que s'utilitza, separació en origen del residus,...

  • Productes de Neteja

Tipus de productes utilitzats, distinguir si es tracten de productes no agressius per al medi ambient, separació selectiva dels residus en contenidors,...

  • Recollida selectiva

Especificar si tenim contenidors de recollida selectiva, tipus i ubicació, concretar si es du a terme la separació en origen, residus que es separen i si arriben als seus contenidors específics, indicar si tenim qualque conveni de recollida de residus perillosos i no perillosos, l'organisme que ho duu a terme,...

  • Bar

Es venen productes fets a la zona, si duen envoltoris, tipus de residus que es generen, els embalatges dels productes que reben, concretar si es realitza la separació en origen, compostatge, reciclatge,...

  • Pati

Existència de papereres i contenidors de recollida selectiva, nombre i ubicacició, especificar quins són els encarregats de la neteja del pati, si es troba habitualment net de paper i deixalles, tipus, també es pot intentar quantificar,...


2.TIPUS D'ECOAUDITORIES A REALITZAR:

BLOC A. ECOAUDITORIES DE ZONES GENERALS (fer clic sobe el nom per baixar-les)

 

BLOC B. ECOAUDITORIES DE ZONES ESPECÍFIQUES (fer clic sobre el nom per baixar-les)

 

 

3.DISTRIBUCIÓ DE ZONES PER NIVELLS


NIVELLS

ZONES A CUBRIR

1r, 2n i 3r d'ESO

AULA

4t d'ESO

AULA

AULES ESPECÍFIQUES: tallers tecnologia, plàstica, taller, música, laboratoris, poliesportiu,...

PATI I ZONES AJARDINADES.

PASSADISSOS

BATXILLER

AULA

BAR

ADMINISTRACIÓ: consergeria i secretaria.

SALA DE PROFESSORS, BANYS DE PROFESSORS I DESPATXOS EQUIP DIRECTIU

PERSONAL DE NETEJA I MANTENIMENT

 

 

Tornar