CP Pere Cerdà

(Port de Sóller)

 

Què pot fer l'escola per ajudar al medi ambient' (curs 01-02)
Què pot fer l'escola per ajudar al medi ambient' (curs 05-06)

 

 


 

QUÈ POT FER L’ESCOLA PER AJUDAR AL MEDI AMBIENT?

 

 

Durant el curs 2001·2002, duguerem a terme un seminari sobre ambientalització que l’anomenàrem “què pot fer l’escola per ajudar al medi ambient?”. Férem feina  amb na Cata Ramis –assessora del CEP de Palma- i na Cati Pons –tècnica de Mallorca Recicla-; sense els seus suggeriments i el seu ajut tal vegada no hauríem arribat on som ara.

 

 

Justificàrem aquest seminari amb els següents apartats:

·         Vivim en una societat molt consumista amb el conseqüent abús de recursos naturals i materials, tenint en compte que vivim a una illa.

·         Les famílies no estan prou conscienciades envers aquest tema i no tenen ni donen als seus fills els hàbits necessaris per desenvolupar conductes respectuoses amb el medi ambient.

·         Nosaltres com educadors/es, amb aquesta activitat de formació a centres, podem analitzar, aprendre recursos i organitzar activitats per poder fer feina dins la comunitat educativa (família, ajuntament, mestres i alumnes).

·         Si tota la comunitat educativa adquireix conductes respectuoses amb el medi ambient, serem un mirall per l’altra gent.

 

I ens proposàrem els següents objectius:

·         Investigar i conèixer la situació ambiental de l’escola enfront a la utilització dels recursos i dels residus que produeix.

·         Dissenyar un pla d’intervenció per reduir l’ús dels recursos i afavorir el reciclatge dels residus amb la finalitat de que l’escola es torni més ecològica.

·         Adquirir hàbits encaminats a desenvolupar conductes respectuoses amb el medi ambient (estalvi, reciclatge,...).

·         Conscienciar a la comunitat educativa de la importància de preservar els recursos naturals.

 

Treballàrem els següents continguts:

·         Anàlisi de la situació ambiental de l’escola (l’ecoauditoria).

·         Els usos dels materials reciclats i l’estalvi dels recursos.

·         Foment del reciclatge dels diferents materials que utilitzam cada dia.

·         Conscienciació per part de la comunitat educativa envers aquesta problemàtica.

 

I tot això ho férem amb aquesta metodologia de treball:

·         Coneguérem la problemàtica dels residus amb la conferència i la projecció d’un audiovisual –obert a tota la comunitat educativa- a càrrec de Mallorca recicla.

·         Reunions i trobades amb tècnics Mallorca recicla amb la finalitat de conèixer a fons aquesta problemàtica i possibles suggeriments per poder treballar envers aquesta temàtica.

·         Visites a diferents llocs relacionats directa o indirectament amb la problemàtica de les deixalles amb la finalitat de conèixer-la d’aprop: incineradora, Deixalles Sóller,...

·         Reunions de treball per planificar i desenvolupar les activitats a realitzar amb els diferents membres de la comunitat educativa (pares i mares, mestres, alumnes i ajuntament).

 

De l’anàlisi de la situació ambiental de l’escola o ecoauditoria en surgí el document  propostes de millora amb els seus diferents apartats:

·         Amb el paper:

o        Utilitzar el paper blanc en casos extraordinaris, en feines que requereixen qualitat i per elaborar originals que després s’han de fotocopiar.

o        Utilitzar el paper reciclat de manera quotidiana en totes les tasques de l’escola: circulars, avisos, notes a les famílies, fitxes,...

o        Intentar usar el paper per ambdues cares.

o        Reutilitzar el paper que ens arriba per correu i d’altres per tenir a les aules i per agafar apunts o activitats semblants. A dins cada aula hi haurà una palangana on es col·locarà aquest paper i cada alumne en podrà agafar per fer qualsevol activitat: pintar, dibuixar, punxar, retallar,...

o        Reutilitzar els sobrants –les tires- de les cartolines.

o        Utilitzar el format A3 blanc per activitats de plàstica.

o        Mantenir i seguir amb el “sac blanc” per a la recollida de paper dins les aules, fomentant el reciclatge i la recollida selectiva amb Deixalles Sóller.

o        Millorar l’hàbit pel que fa a l’excessiu ús de paper higiènic. Anar-ho treballant de manera progressiva i des del primer curs del segon cicle d’educació infantil fins al segon curs d’educació primària.

·         Amb l’aigua:

o        Col·locar qualque tipus de recipient a les cisternes dels WC amb la finalitat de minvar el volum d’aigua.

o        Tant als grifons com a la font, mirar de reduir el cabdal d’aigua per tal d’estalviar-ne el màxim possible.

o        Mirar de tenir una botella i tassons per beure dins l’aula.

o        Comprar degotadors per a cadascuna de les aules amb la finalitat de fomentar l’hàbit d’utilitzar el tassó. Fomentar, també, l’escurar/netejar els tassons tenint en compte l’estalvi d’aigua.

o        Sempre que utilitzem un grifó per omplir un tassó, mirar de fer-ho amb el tap de la pica posat, així ens servirà per rentar-nos les mans.

·         Amb la neteja i el manteniment:

La neteja i el manteniment corren a càrrec de l’Ajuntament. En aquests moments s’està treballant la manera de fer un ús de productes que no facin malbé el medi ambient. Per aquest motiu, estam en contacte amb la regiduria de Medi Ambient per tal de fer el seguiment d’aquest tema.

·         Amb els materials:

o        Informar a les famílies dels criteris que farem servir per seleccionar els materials que emprarem a l’escola.

o        Investigar i conèixer quins són els materials i productes que es poden recarregar, amb la finalitat de no generar de manera excessiva les deixalles i/o residus.

o        Fomentar l’ús de productes recarregables i tenir present el criteri de no crear massa deixalles amb tots i cadascun dels productes i materials que feim servir en cada una de les activitats que solem dur a terme a l’escola.

·         Amb l’energia:

Seguir amb els mateixos criteris, fent un ús racional de l’electricitat pel que fa a la llum dins les aules i l’ús del temporitzador i termostat pel que fa a la calefacció, controlant així el consum energètic de l’escola.

·         Amb el transport i les sortides:

Seguir com fins ara, utilitzant els autocars per les sortides a fora i el tramvia per les sortides dins la comarca.

·         Amb la gestió dels residus:

o        Ser conscients dels residus que generam i de la tipologia dels mateixos: paper, torcaboques, embolcalls (de plàstic, d’alumini...), envasos (iogurts, tetrabrics...), restes de menjar, rotuladors, pinturetes, tèmperes, juguines rompudes, cartutxos de tinta –impressores-, cartutxos de tònner –fotocopiadora i impressora-, bateries/piles dels rellotges, gravadora, comandaments TV i aparells de música i roba descuidada.

o        Fomentar l’hàbit de seleccionar i reciclar utilitzant el PARC VERD i els seus respectius contenidors: GROC (plàstics, llaunes i brics), VERD (vidre), BLAU (paper) i MARRÓ (residus orgànics).

o        Convidar l’espai “menjador escolar” amb aquesta aventura de seleccionar primer per reciclar després.

o        Fomentar l’ús de carmanyoles com embolcall dels berenars.

o        Fomentar l’ús de tassons reutilitzables.

o        Fer compost amb les deixalles orgàniques.

 

Després elaboràrem un altre document més compromès, el pla d’acció amb el que anam fent feina i adaptant les propostes de millora amb el que fer de cada dia.

Dins el curs 2004·2005 ens van convidar a participar dins el projecte d’Agenda 21 Escolar, on tant sols hem realitzat contactes amb gent de Mallorca Recicla fent dues reunions i dues xerrades, una sobre “què és l’A21 escolar” i com funciona la Fundació Deixalles i, en concret, Deixalles Sóller.

 

Pere Crespí Isern,

 Coordinador Ambiental

del CP Pere Cerdà, Port de Sóller.

Curs 2004·2005

 

 

 

Tornar