Projecte "Treballam per un món sostenible" (curs 05-06): Treballem les 3R

 

 


PROJECTE TREBALLAM PER UN MÓN SOSTENIBLE (curs 05-06):

"Treballem les 3R: reducció, reciclatge i reutilització del paper, dels envasos i de la matèria orgànica"

 

 

Educar per a la sostenibilitat és un dels objectius a desenvolupar al llarg del durs 2005-06 sota el lema “Treballem per un món sostenible”.

 

PER QUÈ?

 

L’educació per a la sostenibilitat és un àmbit educatiu ineludible per a l’escola del segle XXI. Tenim el repte de contribuir a l’educació dels valors i de les actituds de la sostenibilitat que és necessari que tinguin les futures generacions cap al nostre planeta.

 

Entenem que l’educació per a viure en un món sostenible ha de fomentar la participació, la corresponsabilitat i la coherència educativa dels alumnes, de les famílies, dels educadors.

 

COM?

 

Volem treballar l’educació medi ambiental d’acord amb les premisses següents:

a)     implicació de tota la Comunitat Educativa: alumnat, APIMA, personal no docent, professorat.

b)     Formació de criteri propi a partir d’una informació adequada i d’una reflexió crítica.

c)     Concreció de petites actuacions sistematitzades en el nostre medi local (Pensar globalment, actuar localment).

 

Els valors que emmarquen la tasca a nivell ambiental es tradueixen en unes actituds  que volem fomentar:

1)     Actitud solidària i responsable.

2)     Esperança

3)     Sensibilitat

4)     Austeritat

 

D’ON VENIM?

 

Des de fa anys el Col·legi Pedro Poveda ha mostrat interès en treballar per a l’educació ambiental.

 

En el “Caràcter Propi” document que recull els trets característics del Centre hi tenim una referència explícita:

 

“Es una escola arrelada a Mallorca, a la seva realitat natural i sociocultural. El Centre s’esforça a establir una estreta relació amb el medi físic i humà de Mallorca, és sensible als seus problemes i participa activament segons les seves possibilitats, a la solució d’aquests i a la millora del medi ambient i de la vida humana.

Conscients de que cada cultura representa un conjunt de valors únics i insubstituïbles, s’intenta promoure dins la comunitat educativa, l’amor a la tradició cultural de Mallorca: paisatges, història, llengua, costums, festes, monuments,... 

Es busca, a partir de l’experiència, una connexió dels coneixements amb la vida: la naturalesa, les diferents realitats socials.”

 

Un recorregut pels darrers 10 anys ens mostra la inquietud del Claustre per definir lèducació ambiental i treballar en aquesta línia.

 

¨       Des del curs 1995-96 fins el 1997-98 un dels objectius generals va ser:

“Aprofundir en el camp de l’educació ambiental fomentant una comprensió del l’entorn que encamini a respostes positives i solidàries, implicant tota la Comunitat Educativa”.

 

¨       Del curs 1999-2000 fins el 2001-02 una de les opcions prioritàries la vàrem formular així:

“Opció per a l’educació ambiental com a element necessari i permanent del procés educatiu”.

 

¨        El curs 2004-05 ens vàrem proposar dinamitzar en nostre centre “impulsant entre tots els professors un projecte innovador, implicant els alumnes, per tal de conèixer millor el nostre entorn”.

 

Es va crear un grup de treball que tenia com a objectiu fer una reflexió sobre els espais del Centre, el seu ús i la seva dinamització. Una de les conclusions d’aquest grup de treball va ser  la creació d’una comissió medi ambiental del centre amb unes funcions ben concretes i que impulsi l’efectivitat i l’eficàcia en les actuacions “ambientals”.

 

Entre les activitats realitzades destaquen les sortides didàctiques organitzades per a totes les etapes educatives.

 • Serra de Tramuntana, Reserva de Galatzó, S’Albufera, Cabrera, Dragonera,

Capocorb Vell i Cala Pi,...

 • Visita a la depuradora, a la planta potabilitzadora, Deixalles,...
 • Participació a la Setmana de l’arbre, Fes-te amic del bosc, visites a vivers de plantes,...

 

Durant els anys en què l’educació ambiental va ser una de les opcions prioritàries, es varen programar algunes activitats concretes dins del centre escolar, com per exemple:

·         Procurar que els llums no quedin encesos quan les aules no s’utilitzin.

·         Que cada alumne es faci responsable del seu espai: taula, cadira, aula mantenint-les netes i ordenades.

·         Reduir el consum de material, reutilitzar alguns elements concrets, reciclar paper,...

·         Treballar per a millorar les infrastructures del Centre per tal d’aconseguir un estalvi d’aigua i d’energia.

·         Fer un nou projecte de l’hort.

·         Convidar a que aquestes actituds tinguin una continuïtat a casa.

 

El treball a l’hort i a¡ jardí de l’escola i la contribució dels alumnes en el seu manteniment ha estat una constant al llarg dels anys, amb major o menor implicació dels nins i nines. L’hort i el jardí han estat l’espai on ens hem fet preguntes, hem conegut, hem observat amb tots els sentits el flux de la vida natural de les estacions. A l’hort i al jardí ens hem demanat què podríem canviar i hem dut a terme accions de millora del medi. Es va fer una compostadora; hem sembrat plantes i flors, hem instal·lat un sistema de rec amb goteig; hem pintat algunes peces del parc infantil; hem recollit i venut taronges i amb els diners recollits hem col·laborat en causes solidàries.

 

Hem treballat juntament amb els alumnes de l’ASCE de Mater Misericordiae i s’ha fomentat la relació i la cooperació entre els alumnes. Hem contribuït en el manteniment de l’estètica i la neteja dels espais verds. Hem estudiat els éssers vius que tenim i que ens visiten, tant els petits com els grans.

 

 

Malgrat aquesta “llarga” història, el treball en educació ambiental no s’ha acabat de concretar en un projecte coherent. Hem constatat certes dissonàncies entre els plantejaments teòrics I els desenvolupaments pràctics. Les activitats didàctiques no sempre han anat acompanyades d’una resposta coherent en alguns aspectes organitzatius del Centre.

 

Per això, aquest curs volem:

 • Orientar l’educació ambiental cap a l’acció
 • Que l’escola contribueixi a la transformació de la comunitat
 • Afavorir el treball cooperatiu i el rol actiu de l’alumnat
 • Proporcionar experiències de resolució de problemes I de presa de decisions
 • Que hi participi tota la Comunitat Educativa

 

El projecte “Treballam per un món sostenible” forma part d’un projecte més ample que te com a objectiu el d’avançar cap a la construcció d’una persona harmònica.

Inclou l’educació per a una convivència harmònica, el projecte de pastoral, el projecte de comunicació I l’educació per unes relacions més harmòniques amb el món que ens envolta.

 

“Es una educació que somia una persona que viu harmònicament la seva vida:

      des de l’acceptació de la llum I l’ombra,

      s’arriba a veure el que ara mateix no es veu…

ni d’enfora!

S’arriba a veure l’espiga en el gra,

l’alzina en l’aglà,

o la taronja en el taronger.”

 

 

PLA D’ACCIO 2005-06

 

Treballem les 3R: reducció, reciclatge i reutilització del paper, dels envasos i de la matèria orgànica.

 

Objectiu general: canviar els hàbits de les persones.

 

Objectius específics:

 

 1. Disminuir el consum del paper, dels envasos i dels embolcalls.
 2. Comprendre la problemàtica relativa a la fabricació i a l’ús d’aquests materials.
 3. Fomentar la recollida selectiva.
 4. Reutilitzar el paper i els envasos.

 

Accions concretes:

 

1.      Paper, envasos i embolcalls

-          utilitzar paper reciclat

-          fer les fotocòpies per les dues cares

-          comunicació amb les famílies:

                                                a.      recollir els e-mails

                                                b.      utilitzar l’agenda sempre que sigui possible

                                                c.      col·locar un tauló d’anuncis en un lloc visible

                                                d.      aprofitar “Lledoner”, la revista de l’escola

-          reduir els embolcalls dels berenars, especialment el paper d’alumini. També reduir-lo a la cuina.

-          adquirir una vaixella reutilitzable.

 

2.      Comprendre la problemàtica:

-          Demanar a “Mallorca recicla” una xerrada explicativa sobre residus i un taller de reciclatge (Nadal).

-          Veure audiovisuals formatius.

-          Visitar “Deixalles” i la planta de tractament de residus.

 

3.      Recollida selectiva:

-          Col·locar contenidors diferenciats (segons els colors establerts) als llocs pertinents:     

                                                a.      Aules: un contenidor de paper per a reciclar i un recipient per a paper per a reutilitzar.

                                                b.      Pati: dos contenidors grocs i un contenidor marró.

                                                c.      Menjadors: un contenidor marró i un contenidor groc.

 

-          Sol·licitar un contenidor groc pel carrer.

-          Realitzar una auditoria sobre l’estat de neteja dels espais exteriors i estudiar els residus que es generen en els patis.

-          Fer una compostadora i utilitzar-la.

-          Participar en la Campanya de recollida de llaunes.

 

4.      Reutilitzar:

-          Fer un taller de reciclatge de paper.

-          Fer un taller de decoració de Nadal amb material reutilitzat.

 

Pots clicar AQUÍ per veure el Pla d’Acció més desenvolupat

 

 

ALTRES PROGRAMES RELACIONATS AMB EDUCACIÓ AMBIENTAL

 

1. Crear dues aules a l’aire lliure a l’escola: una per a Educació Infantil i l’altre per als alumnes més grans. Les dues estaran ubicades a l’hort de l’escola.

 

2. Quin canvi climàtic ens espera? : treball de recerca sobre l’efecte hivernacle i el canvi climàtic. Dins l’àrea curricular “Tècniques de recerca” iniciar el tema per a treballar-lo després amb la resta de la Comunitat Educativa.

 

3. Hort i jardí: és una activitat complementària  d’Educació Primària que te com a objectiu, implicar els nins i nines amb la natura I el medi ambient a traves de les tasques pròpies del camp (a petita escala) com és l’hort d’hortalisses I d’herbes aromàtiques.

 

4. Escalada: activitat complementària d’Educació Primària  que entre d’altres objectius contempla el de conèixer, identificar I respectar les possibilitats de l’entorn.

 

5.      Botànica aplicada: àrea curricular d’Educació Secundària Obligatòria.

 

 

ORGANITZACIÓ

 

El Claustre de Professors va proposar la línia d’Educació per a la sostenibilitat per a treballar-la aquest curs.

 

El Consell Escolar va aprovar el Projecte “Treballam per un món sostenible” en la sessió de principi de curs celebrada el dia 29 de setembre de 2005.

 

Creació d’una Comissió de Mediambient formada per professors de les diferents etapes educatius, dos membres de l’Equip Directiu, pares i mares. Volem ampliar-la amb alumnes i personal no docent.

 

Aquesta Comissió assumeix les tasques següents:

-          Coordinar l’acció educativa, programar i proposar la participació a diferents campanyes I plans d’acció.

-          Prioritzar els objectius i coordinar les accions. Fer-ne el seguiment.

-          Valorar i avaluar el programa en general i cada acció en particular.

-          Fer propostes per al curs següent.

 

 

Angela Deià

Coordinadora Ambiental

del Col·legi Pedro Póveda

Desembre 2005

 

 

Tornar