Activitats
Projecte d'ambientaització (curs 05-06): PAPER
 

 

 

 


PROJECTE D’AMBIENTALITZACIÓ (curs 05-06): EL PAPER

 

El CP Duran-Estrany és un centre públic de la localitat de Llubí, al qual hi ha 171 alumnes, que segons la seva edat cursen els nivells educatius d’Educació Infantil (3,4 i 5 anys) i Educació Primària (1r, 2n i 3r cicle). Tots aquests grups participen en el Projecte d´Ambientalització del Centre.

El nombre d’alumnes que hi ha cada grup és el següent:

Educ.  infantil

3 anys: 15 alum

4 anys: 23 alum

5 anys: 22 alum

1r cicle

1r: 22 alumn.

2n: 16 alumn.

 

2n cicle

1r: 21 alumn.

2n: 17 alumn.

3r cicle

1r: 17 alumn.

2n. 17 alumn.

No hi ha característiques destacables a cap grup, només assenyalar que, pràcticament, a cada un d’ells hi ha alumnes estrangers que s’han integrat a la nostra comunitat escolar.

 

1.- OBJECTIUS PROPOSATS

Donat que el context on es durà a terme el projecte és una escola pública, hem decidit centrar el nostre programa en els residus i principalment en el PAPER.

L’experiència ens mostra que el paper és un element comú al nostre entorn i que el seu consum al nostre centre és elevat i moltes vegades incorrecte. Per això ens proposam realitzar activitats per aconseguir els següents objectius:

·         Conscienciar als alumnes i  mestres  sobre la protecció del medi ambient.

·         Reconèixer i  diferenciar les distintes classes de residus (paper, envasos i matèria orgànica)

·         Incidir i implicar als alumnes i mestres en la reducció, la reutilització i el reciclatge del paper.

·         Implicar a les famílies i ajuntament en el desenvolupament d’aquest projecte. 

2.- ACTIVITATS PLANIFICADES

Moltes són les activitats relacionades amb educació ambiental que s’han dut a terme al nostre centre en anys anteriors: sortides al parc Natural de S’Albufera, Sa Canova (hort ecològic), Son Ferriol (taller de les abelles), Parc Natural de Cabrera, activitats del Bus ambiental i Bus de l’aigua, taller de joguines amb material recicable, participació en el Programa de l’Aposta,…

Però centrant-nos més en el PAPER, tema del projecte, podem distingir dos grups d’activitats, unes que ja es desenvolupen amb els alumnes de cada aula i altres que realitzarem per primera vegada:

2.1.Activitats que ja es desenvolupen amb els alumnes a cada aula:

·         Tots els alumnes han de dur el seu berenar dins una carmanyola i sense paper d’alumini.

·         Cada dimecres berenam de fruita a tots els nivells i els divendres de derivats làctics a infantil.

·         Els infants d’educació infantil empren un torcaboques de roba a l’hora de berenar dins l’aula

·         A nivell de Centre, cada aula i despatx disposa d’una capsa on es diposita al paper que després es dur al contenidor corresponent.

·         El paper que s’utilitza per fer treballs, fitxes a infantil, i demés documents oficials és reciclat.

·         Elaboram  una revista escolar, amb treballs fets per tots els alumnes i es fotocopia per les dues cares i amb paper reciclat.

2.2. Activitats que es realitzaran per primer cop

Aquestes activitats han d’anar precedides d’altres que facin referència als bons hàbits i conscienciació del respecte cap al medi ambient. Es necessari que els alumnes tinguin molta informació sobre la importància del respecte a l’entorn i que els mestres i pares siguin el millor exemple i testimoni cap al alumnes i fills respectivament. Veiem quines son aquestes activitats que han de fer els alumnes, segons les seves possibilitats, i que seran orientades i supervisades pels mestres del centre:

·         Fer un bon ús del paper i no malgastar-lo (acabar d’emplenar tot el full o pàgina, aprofitat bé els espais, no arrancar fulls dels quadern…)

·         Disposar a cada aula i dependències del Centre d’un contenidor d’envasos, una capsa per reciclar paper i una paperera per separar els distints residus.

·         A la capsa de cartó, la qual ja tenim dins cada aula, la pintarem de blau, li posarem un logotip identificatiu i la personificarem amb el nom de Blaveta (clica AQUÍ per baixar-lo). Per altra part al contenidor d’envasos l’anomenarem Groguet.

·         Disposar a totes les classes i demés espais d’una capsa per posar-hi el paper que es pot reutilitzar i usar aquest sempre que sia possible.

·         Els/les mestres fotocopiaran i imprimiran fitxes, controls i demés documents per les dues cares, sempre que sigui possible.

·         La coordinadora ambiental, juntament amb el cap d’estudis, elaborarà una ecoauditoria sobre el PAPER que, amb el vist-i-plau del claustre, passaran els alumnes de 3r cicle de primària als membres de l’equip directiu i a cada un dels nivells del nostre centre (clica AQUÍ per baixar-la).

Aquesta auditoria es passarà el mes de gener, març i juliol per avaluar, comparar resultats,  fer un diagnosi i modificar actituds i hàbits.

·         Cada any representam un Betlem amb fang, però enguany canviarem la tècnica i el farem de paper i cartó (clica AQUÍ per baixar-lo). L’organització serà la següent:

Els alumnes d’educació infantil faran les estrelles i la cova a partir de capses de cartó.

Els nins i nines de 1r cicle  confeccionaran les cases i molins amb capsetes, tubs de paper higiènic i capses de formatgets que pintaran o folraran; a més faran estrelles amb tapes de iogurs.

Els alumnes del 2n cicle faran els animalets amb tubs de paper higiènic, paper i cartó  que després pintaran.

El 3r cicle es dedicarà a fer pastors i pastores  amb tubs de paper, retalls de revista, diaris i cartó.

·         Pensam que una persona que domina més el tema de Reduir, Reutilitzar i Reciclar el paper, pot apropar-se més als coneixements, interessos i experiències dels alumnes. Per això, juntament amb na Maria Xamena, el Claustre del centre elaborarà un guió sobre classes de paper, producció, contaminació, reciclatge, habits,… que posteriorment na Maria presentarà i explicarà als nins i nines.

·         Activitats de plàstica i manualitats. Segons el curs i la dificultat de cada activitat, al llarg del curs escolar es realitzaran aquestes tasques: folrar capses de sabates amb retalls de revistes, fer una carpeta amb cartó i folrar-la amb paper, confeccionar mòbils  d´abelles amb tubs de paper, flors amb capses de formatgets i oueres, elaborar collages i dibuixos amb retalls de revista i/o diari,…

·         La Setmana Cultural estarà basada en activitats relacionades en aquest tema del PAPER i, com sempre, segons les possibilitats dels alumnes, realitzarem tallers de papiroflexia, reciclarem  paper artesanalment dins l’aula, es cercarà informació sobre el Cicle del Paper  i es representarà gràficament, es recolliran logotips referents al paper (material  reciclat, reciclable i que s’ha de tirar al contenidor blau). Després es farà una exposició per mostrar i comentar els treballs realitzats per cada classe.

·         Les disfresses de la Rueta Escolar aquest any  seran i estaran referides al paper:

-          Educació infantil: contes populars

-          1r cicle Primària: llibres de lectura infantil

-          2n cicle Primària: revistes de temes variats

-          3r cicle Primària: diaris de les nostres Illes

       La tècnica per confeccionar la disfressa serà la mateixa per cada curs: amb dos cartons es faran les tapes i després es decoraran segons cada model pintant, retallant, aferrant trossos de revista i de diari…

·         Durant la setmana del Dia del Llibre, com cada any, elaborarem un conte entre tots els infants del centre, al qual cada curs hi aporta una pàgina.

·         La Revista Escolar d’aquest any serà un monogràfic sobre el paper on es recolliran treballs de cada alumne reflexant les diferents activitats realitzades durant el curs escolar.

·         Paral·lelament a aquestes activitats, mantindrem informades a les famílies dels nostres alumnes per assabentar-les del projecte sobre educació ambiental que duim a terme i implicar-les el més possible mostrant bons hàbits als seus fills/es i col·laborant amb  les demandes de l’escola (clica AQUÍ per baixar-la).

·         A l’AMPA li demanarem que enguany, una  vegada més, realitzi la Fireta del Llibre de segona mà, on cada alumne dóna un llibre seu per després “comprar-ne” un altre de la fira.

 

Apol·lònia Crespí Vallespir,

Coordinadora Ambiental

del C.P. Duran-Estrany de Llubí

Desembre 2005)

 

 

Tornar