Activitats
Proposta de participació en el Programa de l'Aposta (curs 05-06)
 

 

 

 


PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE L’APOSTA

(curs 05-06)

 

En  principi, la proposta anirà adreçada al 3er Cicle de Primària (un grup de 5è i dos de 6è, un 20% de tot l’alumnat del Centre), donat que aquest cicle ja va participar el curs passat al programa L’APOSTA, i considerem molt interessant continuar amb la tasca iniciada.

Son nins i nines d’una barriada de gent treballadora i molt consumista, amb valors i hàbits mediambientals poc desenvolupats a les famílies però sensibles, els nins, al canvi,  al menys a l’escola.

 

1.OBJECTIUS PROPOSSATS

1.      Introduir l’educació ambiental com un objectiu general de Centre i Coordinar les accions necessàries per implicar a tota la Comunitat escolar.

2.      Ajudar a comprendre els problemes mediambientals actuals i contribuir a desenvolupar actituds i hàbits per la defensa i conservació del medi ambient.

3.      Valorar els recursos naturals com un bé preciós i escàs i ensenyar un ús responsable.

4.      Promoure actituds d’estalvi de consum energètic en els alumnes, desprès de conèixer i assumir les conseqüències reals del seu consum diari.

5.      Col·laborar en la planificació i realització d’activitats en grup ,acceptant normes de treball i respectant diferents punts de vista ,opinions i aportacions dels altres.

6.      Fomentar la capacitat de compromís de cada alumne en una activitat conjunta en la qual la col·laboració de tots és indispensable.

 

2. CONTINGUTS A TREBALLAR:

2.1.Conceptuals

·         Aire i fenòmens atmosfèrics.

·         L’aigua .El cicle natural. El Cicle de l’ús .

·         El sol com a font de llum i calor.

·         L’energia. Diferents tipus i usos. El futur de l’energia

·         Els residus. Tipus. Gestió responsable

·         Xarxes i mitjans de transport

·         Concepte de Reduir, Reutilitzar, Reciclar.

·         El Medi Físic. Canvis produïts per l’home i pels agents naturals.

·         Organitzacions socials en què pot participar l’alumnat.

 

2.2.Procedimentals

·         Recollida ,ordenació, recompte i representació de dades sobre un tema específic.

·         Interpretació de les dades representades.

·         Observació de fenòmens i de fets de la vida real i la seva descripció verbalment, amb dibuixos i/o gràfiques.

·         Consulta de fons d’informació diverses i presa de dades.

·         Participació en la recollida i classificació de diferents materials i la seva possible reutilització.

·         Disseny i posada en pràctica d’activitats encaminades e la conservació de la naturalesa.

·         Recollida, classificació i arxiu de material i recursos relacionat amb la defensa i conservació de la naturalesa.

·         Disseny i posada en practica d’activitats encaminades e la sensibilització, informació i divulgació de tot el projecte d’ambientalització del Centre.

·         Planificació i establiment de contactes amb organitzacions o entitats que actuen en benefici de la resolució de la problemàtica mediambiental.

 

2.3.Actitudinals.

·         Sensibilitat pels temes que guarden relació amb la qualitat del medi ambient i valoració racional dels recursos naturals.

·         Sensibilitat per percebre els factors i les activitats humanes que degraden el medi físic.

·         Interès i curiositat per les fonts d’energia renovable.

·         Participació responsable en les tasques de grup.

·         Respecte dels acorda i decisions preses en grup.

·         Confiança en les pròpies capacitats per a la resolució de problemes emprant estratègies personals.

 

3.PLA D’ACTUACIÓ:

El Pla d’actuació està mediatitzat pel compromís anterior al curs amb el projecte L’APOSTA, això influeix en la seqüència i selecció de la majoria de les activitats i dels materials utilitzats.

 

3.1.Primer Trimestre     

3.1.1.Tercer Cicle de Primària: Fase de sensibilització i d'informació

1.      Avaluació inicial sobre el tema.

2.      Presentació de un D.V.D “Handle with care “ per fer reflexionar sobre la situació del món

3.      Xerrada damunt l’efecte hivernacle, i les seves conseqüències.

4.      Buscar els 15 errors d’un text gràfic del mal ús de l’energia.

5.      Un dia a la meva vida i l’energia que utilitzam.

6.      Concurs de preguntes relacionades amb els temes tractats.

7.      Posada en comú per resumir quins comportaments poden ajudar a millorar el medi ambient.

8.      Ecoauditoria energètica d’una part del Centre.

S’aplicarà la proposta (P2) d’auditoria del programa L’APOSTA

Es farà per equips de 4 alumnes i de cada espai s’avaluaran els diferents aspectes (energia: llum i calefacció) aigua, residus.

Cada equip farà propostes de millora a curt i llarg plaç

9.      Posada en comú en Gran Grup per aportar les propostes de tots els grups ,que es transformaran en el Pla D’Acció del Cicle pel 2 i3er Trimestre.

10.  Revisió del funcionament de les caixes de recollida de paper de les classes.

11.  Crear un “Tauló Verd “ a les classes

12.  Separar de les Biblioteques d’aula els llibres amb contingut mediambiental i fer un apartat per aquest tema.

13.  Fer Cartells i murals per las classes i per els passadissos del projecte i del compromís d’estalvi d’energia.

14.  Tabular els resultats de l’ecoauditoria.

 

3.1.2.Activitats Puntuals.

Participació en campanyes de recollida de vidre, joguines, menjar (Nadal)

 

3.1.3.Centre   

1.Presentar a l’equip Directiu (Cap d’estudis) el projecte del Cicle.

2.Convocar una reunió de Comissió Pedagògica per:

a)     Presentar el projecte als companys

b)     Fer una petita llista per cicles del que ja feim a cada classe i escoltar noves propostes

c)     Oferir els materials disponibles al tercer cicle

d)     Proposar fer l’ecoauditoria del Centre  comentar els resultats

e)     Proposar fer una reunió per trimestre i acordar petites accions i/o activitats concretes per tal d’anar implicant a tot el centre en el projecte

f)       Revisar el funcionament dels contenidors existents al pati per seleccionar residus.

 

3.2.Segon Trimestre     

3.2.1.Tercer Cicle de Primària     

1.      Acabar de dissenyar el Pla d’acció amb propostes de possibles mesures correctores. Hauria d’incloure mesures d’estalvi per:

-          La reducció del consum energètic elèctric a la il·luminació i de gas-oil a la calefacció.

-          La reducció del consum de l’aigua.

-          La reducció dels residus (paper, envasos, plàstics, alumini.)

-          La separació dels residus.

-          Treballar intensament un residu, paper, i donar pautes per reduir, reutilitzar i reciclar.

2.      Fer activitats complementàries i lúdiques que ajudin a promoure actituds d’estalvi i els seu control

a)     Fer cartells molt visuals sobre les mesures del Pla d’acció.

b)     Col·locar petites aferretines recordatòries als interruptors de la llum i a les aixetes.

c)     Guardians de la Calor (encarregats de tancar finestres i portes)

d)     Guardians de la Llum(encarregats de apagar llums)

e)     Guardians de l’Aigua (encarregats dels sanitaris i aixetes dels banys)

f)       Detectius a la recerca de fuites d’energia al centre

g)     Crear un racó verd a la classe amb plantes que consumeixin poca aigua.

h)     Construir un petit hivernacle i fer experiments de temperatura, humitat, etc.

3.      Fer un seguiment del compliment del Pla d’acció i reforçar-lo amb activitats lúdiques com:

a)     Preparar un racó a l’aula amb jocs de taula existents al mercat o proporcionats per les institucions o creats pels propis alumnes de contingut ecològic o similar, i afavorir el que els alumnes puguin jugar en petits grups com a premi de la seva conducta ecològica.

b)     “Calcula amb dibuixos”. Fer murals i representar amb gràfics i dibuixos els avanços que van fent en l’estalvi energètic.

c)     Visionar el DVD “Hola, soy Alu, si me reciclas todos ganamos”, per donar informació i motivar a la reducció del paper d’alumini.

4.      Programar dins l’àrea de Coneixement del Medi una sèrie d’activitats sobre l’aigua, el cicle natural i el cicle de l’ús, acompanyades de materials audiovisuals. També una sèrie d’activitats sobre el paper (història, origen, procés de fabricació).

 

3.2.2.Activitats puntuals

-          Gener i Febrer à campanya de recollida de llaunes i concurs de dibuix  amb el lema “No les llancis”

-          Febrer à visita del bus de l’aigua a l’escola.

-          Març à concurs “Cuida el bosc” de Sa Nostra

-          Abril à dins la Setmana Cultural, fer tallers de reciclatge i “Art Verd”.

 

3.2.3.Centre     

1.      Convocar una reunió per tal de coordinar les activitats fetes sobre el tema.

2.      Proposar reduir el consum de paper al centre.

3.      Proposar la recollida de “cartutxos de tinta” i “tonners” de les màquines del centre.

4.      Proposar la instal·lació de contenidors blaus, verds i grocs a totes les classes.

5.      Facilitar al personal de neteja la recollida selectiva dels residus.

6.      Informar als monitors de les activitats extraescolars de l’horabaixa del projecte i demanar la seva col·laboració.

7.      Enviar una circular informativa als pares del que estam fent, demanar la seva ajuda i col·laboració.

8.      Proposar als companys de incloure a la Setmana Cultural tallers, visites, xerrades i jocs relacionats  amb el reciclatge i la reutilització dels residus.

 

3.3.Tercer Trimestre     

3.3.1.Tercer Cicle de Primària     

1.      Continuar amb el Pla d’acció i mesurar, segons les indicacions del programa L’Aposta, l’estalvi energètic fet i calcular els quilos de CO2 que s’han estalviat

2.      Tornar a passar la avaluació inicial i comprovar els canvis.

3.      Fer una avaluació conjunta amb les alumnes recollint opinions, idees, i propostes pel curs vinent.

 

3.3.2.Activitats Puntuals

1.      Concurs d’imaginació, consistent en dissenyar el col·legi del futur només amb energies renovables

2.      Jornada de l’esmorzar quilomètric. Es tracta de veure d’on venen els productes que consumim normalment i el consum energètic del seu transport fins a les nostres cases.

3.      Viatge a Menorca: valorar quin és el mitjà de transport més ecològic i quin el més econòmic.

 

3.3.3.Centre

1.      Convocar una reunió de comissió pedagògica per coordinar les activitats fetes sobre el tema.

2.      Aprofitant la visita dels col·legues europeus del projecte Comenius, fer una exposició al centre de tot el que s’ha fet fins ara sobre el tema i convidar-los a incloure aquesta experiència en el projecte europeu per l’any vinent.

3.      Organitzar una jornada de portes obertes per als pares per poder visitar l’exposició.

4.      Incloure a la memòria del cicle i del centre totes les propostes de millora realitzades

5.      Proposar transformar el projecte de cicle en un projecte de centre.

 

Maribel Cuéllar,

CP Miquel Porcel

Desembre 2005

 

 

Tornar