CP Elionor Bosch

(Santa Margalida)

 

Activitats
Projecte d'ambientaització (curs 05-06): "Residus de Paper/Cartó i Envasos"
 

 

 

 


PROJECTE D’AMBIENTALITZACIÓ (curs 2005/06): RESIDUS DE PAPER/CARTÓ I ENVASOS

 

1.     Raons que justifiquen la participació en aquesta convocatòria

En els darrers anys sovint sentim parlar de sostenibilitat, de la pèrdua de recursos naturals i de les conseqüències que es deriva d’això.

Com a comunitat educativa, trobam que hem d’assumir la nostra part de responsabilitat en el desenvolupament dels projectes de sostenibilitat a petita escala i, per això, volem millorar algunes pràctiques diàries i experimentar-ne de noves.

Degut a que el municipi de Santa Margalida, al qual pertany la nostra escola,  ha iniciat la implantació de l’Agenda local 21 creim oportú i necessari, contribuir i participar en aquest procés municipal.

Finalment, en iniciar aquest curs escolar el claustre de professorat del nostre centre va decidir crear, entre d’altres, una Comissió d’Ambientalització del Centre. Consideram que ens hem d’adherir a aquesta  convocatòria que ens ofereix la Conselleria d’Educació i Cultura i la de Medi Ambient per tal de formar part del Programa de Centres  Ecoambientals i, a més, poder tenir assessorament  per a l’elaboració del nostre programa d’ambientalització de centre.

 

2.     Trajectòria del centre en educació ambiental

Durant el curs 2003/04 una part del claustre de professorat va participar en un Seminari d’Ambientalització de Centre i es varen iniciar petites actuacions (reciclatge de paper a les aules, projectes de plàstica i confecció de disfresses amb residus reciclables, etc ). Aquestes actuacions varen tenir caràcter puntual però no es varen integrar en el nostre PEC com una filosofia de centre.

En iniciar aquest curs escolar 2005/06 vàrem decidir reiniciar aquestes actuacions i per tal de dinamitzar-les es va crear una comissió d’ambientalització de centre. La comissió està formada per  una coordinadora, tres mestres i un membre de l’equip directiu.

El mes d’octubre, la coordinadora d’aquesta comissió va presentar la Convocatòria de participació en el Programa de Centres Ecoambientals a la resta del claustre i va convidar-los a participar en el programa; vint-i-set mestres es varen comprometre a participar en el projecte.

La comissió va elaborar el Projecte que s’havia d’adjuntar a la sol·licitud de la convocatòria del programa i es varen fer dues reunions amb tots els membres del claustre que participen en aquest projecte per tal de concensuar-lo.

Durant el mes de novembre dos membres de la comissió participàrem en el curs Iniciació a l‘Ambientalització d’un Centre Escolar.

D’altra banda, ens va arribar la convocatòria del curs La participació infantil en el procés de l’agenda local 21 de Muro i un membre de la comissió hi va participar.

Finalment, remarcar també, la iniciació d’un HORT ECOLÒGIC ESCOLAR i del Seminari que estam realitzant un grup de mestres per tal de poder dur a terme aquest altre projecte, fruit d’un compromís que agafarem a finals del curs passat.

 

3.Objectius

El Projecte d’Ambientalització del nostre centre escolar va dirigit a l’alumnat d’EI i EP del nostre centre, al professorat, al personal no docent i a les famílies. Consideram que aquest Projecte ha de ser participatiu i, per això mateix, obert a tota la comunitat educativa.

1.      Sensibilitzar el professorat, l’alumnat, les famílies i, en definitiva, tota la Comunitat Educativa de la necessitat de començar a viure de forma més sostenible en el nostre centre educatiu i en el nostre municipi.

2.     Fer del nostre centre educatiu un exemple de pràctica responsable i respectuosa amb el medi ambient.

3.     Habituar al professorat i l’alumnat a participar, cooperar, prendre decisions i implicar-se en els assumptes que afecten a la qualitat ambiental del seu centre escolar i del seu municipi.

 

4.     Organització

4.1.Funcions de la coordinadora de la comissió d’ambientalització

·         Convocar i presidir les reunions de la comissió d’ambientalització.

·         Aixecar acta de les reunions.

·         Elaborar la programació anual del Projecte d’Ambientalització a partir de les propostes de la comissió i de la resta de professorat participant.

·         Elaborar la memòria de final de curs del Projecte d’Ambientalització.

·         Coordinar les activitats d’ambientalització que es realitzin en el centre.

·         Facilitar l’intercanvi d’ informació entre la comissió i  l’equip directiu , també, amb la resta de professorat.

 

4.2.Funcions  de la comissió d’ambientalització

·         Participar en l’elaboració del projecte.

·         Proposar activitats dirigides als diferents participants del projecte.

·         Col·laborar en les activitats d’ambientalització que es realitzin en el centre.

·         Gestionar la viabilitat, i qualsevol aspecte econòmic, que es derivi de les activitats de la comissió.

·         Avaluar el grau de consecució dels objectius proposats.

·         Participar en l’elaboració de la memòria.

 

4.3.Funcions  del professorat que participa en el projecte

·         Participar de forma activa en les activitats proposades.

·         Treballar per a consolidar els objectius proposats.

S’ha elaborat una graella amb totes les activitats que la comissió proposa realitzar durant aquest curs escolar 2005/06, de manera que cada un dels i de les mestres que hi participen elegirà quina o quines actuacions vol dur a terme.

 

4.4.Canals de comunicació per tal que tothom pugui seguir el projecte

La proposta que feim per tal que tothom rebi la informació és la següent:

  • Les propostes i/o decisions de la comissió les transmetrà la coordinadora ambiental a la CCP.
  • Després, cada coordinadora informarà el seu cicle i la Cap d’estudis informarà l’equip directiu.
  • Les tutores transmetran la informació a l’alumnat. 
  • Quan es consideri oportú, la directora convocarà el Consell Escolar.
  • Les famílies rebran la informació a través dels seus fills i filles i dels representants de l’AMIPA i dels pares.
  • La representant de l’Ajuntament al Consell Escolar serà la que farà viable la comunicació escola-ajuntament.
  • El personal no docent rebrà la informació a través de la seva representant al Consell Escolar.
  • La informació es farà arribar als membres de la Comissió d’Ambientalització seguint el procés invers.

 

4.5.Establir un calendari de reunions

Les reunions es celebraran els dimarts de 12.30 a 13.30. Els membres de la comissió es    reuniran quinzenalmet i la comissió amb la resta de professorat participant en el Projecte, es reunirà mensualment.

 

5. PLA D’ACTIVITATS

Per aquest curs escolar ens proposam com a contingut general: el Tractament dels Residus de Paper-Cartó i Envasos.

Les activitats que proposam dur a terme durant aquest curs escolar 2005/06 es realitzaran, totes i cada una d’elles,  seguint el següent protocol:

1.      Fase de comunicació: per donar a conèixer a la comunitat educativa la iniciativa que hem pres.

2.      Fase de motivació:  perquè la comunitat educativa es comprometi a participar en aquest projecte.

3.      Fase de diagnòstic: detectar i conèixer quins problemes ambientals té i genera en nostre centre educatiu.

4.      Fase d’acció: prioritzar els problemes més urgents que hem detectat en el diagnòstic i establir uns objectius per poder donar solució a aquests problemes.

5.      Fase de seguiment: determinar instruments que ens permetin fer un seguiment i una avaluació de tot el projecte.

El nostre centre té una particularitat i és que està dividit en dos edificis situats un devora l’altre, perquè en llegir aquest pla veureu que en algunes activitat feim referència a aquesta característica.

 

ACTIVITATS DE PRESENTACIÓ, CONSCIENCIACIÓ I COMUNICACIÓ.

ACTIVITATS

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

INDICADORS SEGUIMENT

Presentació del pannell d’ambientalització, amb el lema del projecte: REDUIR, REUTILITZAR, RECICLAR.

Aquest pannell es col·locarà a l’entrada de l’edifici d’EP.

Comissió

16 de gener de 2006

-

Organització d’un concurs per dissenyar un logotip d’ambientalització.

Comissió

Del 10 al 17 de gener de 2006

-

Participació en el concurs del logotip.

Professorat voluntari

Del 17 al 30 de gener de 2006

-

Votació per elegir el logotip.

Alumnes

31 de gener de 2006

-

Coordinació del pannell d’ambientalització.

Comissió

Tot el curs

-

Elaboració d’un model d’ecoauditoria per passar al professorat.

Comissió

Del 1 al 6 de febrer

-

Repartir i recollir les ecoauditories al professorat.

Comissió:

EI – Miquel

1r cicle – Marga

2n cicle – Xisca

3r cicle – Jero

Direcció - Rafela

Del 6 al 10 de febrer de 2006

-

Col·locació i renovació dels indicadors de seguiment.

Comissió

Mensual

-

Anàlisi i valoració de les dades obtingudes amb els indicadors de seguiment.

 

31 de maig de 2006

-

Valoració dels resultats de l’ecoauditoria i esposició dels resultats al pannell ambiental.

Comissió

Del 13 al 17 de febrer de 2006

Repetir l’activitat a final de curs.

Elaborar un fulletó informatiu de totes les activitats que realitzam i que exposam en el pannell i passar-lo a les famílies. La nostra intenció es fer-ne uns quants exemplars i que siguin les mateixes famílies que se’ls passin.

 

 

Tot el curs

-

TRACTAMENT DELS RESIDUS DE PAPER.

ACTIVITATS

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

INDICADORS SEGUIMENT

Col·locar una capsa de paper per reutilitzar i una capsa de paper per reciclar a la sala de professorat d’EI, a la d’EP, a la secretaria, a l’aula d’informàtica i a les aules de suport (PT, AL) i revisar que a totes les aules en tenen.

Comissió:

EI – Miquel

EP – Margalida

Secret – Rafela

Inform – Xisca

Suport - Jero

Del 10 al 13 de gener de 2006

-

Revisar les capses de paper per reutilitzar, dels espais comuns.

Idem anterior

Setmanalment durant tot el curs i sempre que sigui necessari.

Graella mensual que estarà col·locada al pannell.

Dur el paper de les sales de professorat, secretaria, informàtica i suport, al contenidor corresponent, situat a davant el nostre centre.

I emplenar el full d’indicadors de seguiment.

EI –

EP –

Secret –

Inform –

Suport –

Setmanalmet durant tot el curs i sempre que sigui necessari.

Graella mensual que estarà col·locada al pannell.

Dur el paper de cada aula al contenidor de defora del centre.

Revisar el funcionament de les capses de paper per reutilitzar.

I emplenar el full d’indicadors de seguiment.

Alumnes encarregats de cada curs. Ho organitzaran les tutores de cada curs o per cicles.

Setmanalment durant tot el curs.

Graella mensual que estarà col·locada al pannell,.

Elaborar cartells per recordar algunes mesures per reduir l’ús del paper, p.e. fer fotocòpies per les dues cares, etc.

 

 

 

Investigar la quantitat de paper que s’utilitza en el centre, especificar el tipus de paper i exposar els resultats al pannell.

 

Mensualment

Gràfic, ...

Exposició sobre el cicle del paper.

Alumnes i tutores del 2n cicle d’EP

3r trimestre

-

TRACTAMENT DELS RESIDUS QUE GENERAM A L’ESCOLA

ACTIVITATS

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

INDICADORS SEGUIMENT

Organitzar una exposició al pannell ambiental perquè el professorat i l’alumnat pugui participar-hi.

El títol de l’exposició és: Quins residus generam a la nostra escola?

Comissió

2n trimestre

-

Participar en l’activitat anterior. Els participants podran penjar al pannell fotografies de residus que es generen a l’escola. Una vegada exposades totes les fotografies, els membres de la comissió col·locaran al pannell uns contenidors fets de cartó.

La segona activitat serà que entre tots els participants hauran de fer propostes per reduir els residus que generam.

La tercera activitat serà que cada participant haurà de classificar la seva foto en el contenidor corresponent.

I la darrera activitat serà posar en practica al centre el que hem treballat en aquesta exposició.

Oberta a tothom que hi vulgui participar.

2n trimestre

-

Crear en el pannell un racó de curiositats, notícies, ... referides a temes ambientals. Titularem aquest racó com: Sabies que ...?

Aquest racó es caracteritzarà pel seu caràcter interactiu; es podran penjar qüestions, notícies, etc i també s’hi podran penjar les respostes, les conclusions que cada un pugui treure d’aquest apartat i/o proposta d’actuacions domèstiques per tal de .............sostenibilitat.

 

 

 

 

 

 

 

3r trimestre

Recull de conclusions

Presentar a l’alumnat fitxes de treball per treballar el tema dels residus, adaptats als diferents nivells i a les diferents àrees d’EP. Alguns exemples d’activitats:

- Aprèn a triar el contenidor correcte.

   IES Son Pacs (2005).

- Descobrim l’errada.

Mallorca recicla.

- Save the world, de ,l’àrea d’anglès al 3r cicle   

   d’EP.

- Jocs interactius digitals.

- etc.

Comissió

Tutories

Al llarg de tot el curs.

 

ACTIVITATS DE CLOENDA

ACTIVITATS

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

INDICADORS SEGUIMENT

Repetir l’ecoauditoria i treure´n les conclusions en comparació en la que ja haurem passat en el 2n trimestre.

Comissió

Final de maig

Graella de puntuació de les dues ecoauditories

Diada ambiental amb el suport de Mallorca Recicla.

- Camió Deixalleria “Sa Capsa”.

- Castell Inflable

Mallorca Recicla

Equip Directiu

Professorat

Alumnes EI i EP

6 de juny de 2006

Exposició fotogràfica de la diada.

 

La Comissió d’Ambientalització ja hem convocat una reunió per dimarts, 10 de gener de 2006 per exposar aquest Projecte a tot el professorat interessat i, en aquesta reunió, cada mestre participant en aquest programa s’apuntarà a l’activitat que vulgui de les que hem exposat en aquest apartat.

 

Miquel Gelabert Font i Margalida Serra Tauler

CP Elionor Bosch (Santa Margalida)

Desembre 2005

 

 

 

Tornar