Activitats
Projecte d'Ambientalització (curs 05-06)
 

 

 

 


PROJECTE D'AMBIENTALITZACIÓ DEL C.P. SON CANALS

(curs 05-06)


Cada curs escolar l'escola treballa una temàtica (els sentits, la pintura, la literatura) i individualment cada mestre/a feia feina damunt el medi ambient però sense coordinació amb els altres. Enguany la temàtica anual del centre és el medi ambient, això fa que el claustre estigui involucrat en les activitats i a més a més quasi la majoria dels mestres estàn participant en el Programa de Centres Ecoambientals.

Per tant la principal activitat per enguany és aquesta: organitzar l'escola de manera que funcioni de la millor manera possible dins l'ambit ambiental amb uns criteris unificats.

Per aquesta raó el projecte s'adreça a tota la comunitat educativa del nostre centre, el qual compte amb 3 unitats d'educació infantil i 6 de primària.


1.OBJECTIUS

 1. Iniciar els/les alumnes en l´adquisició d'uns hàbits positius vers al medi ambient.

 2. Informar i aconseguir la participació de tota la comunitat educativa.

 3. Adonar-se de la importància de REDUIR al màxim el consum d'aigua i electricitat, així com el paper i el renou.

 4. Acostumar-nos a RECICLAR els diferents residus.

 5. Aprendre a REUTILITZAR materials.


2.CONTINGUTS

Les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar aplicat als àmbits següents:

 • Residus

 • Gestió del consum de paper.

 • Consum energètic del centre.

 • Consum d´aigua.

 • Adequació del material d'oficina.

 • Contaminació acústica.


3.ACTIVITATS PLANIFICADES

 • Els tutors treballaran dins l'aula els diferents aspectes.

 • Elaboració d'un tauló d'anuncis per a recollir informació i noticies referides a l'educació ambiental.

 • Circular demanant col·laboració de les families.

 • Decoració del centre sensibilitzant els nins/nines.

 • Diferents sortides durant el curs per treballar àmbits ambientals (biodiversitat, paisatge, residus, paper...) fomentant el transport públic i hàbits saludables.

 • Ecoauditoria per conèixer i analitzar la situació ambiental del centre.

 • Participació en el programa L'APOSTA.

3.1.Activitats dirigides a la gestió i consum del paper:

 • Dotar a cada aula d'una caixa per a reciclar i reutilitzar paper així com a cada lloc de feina del centre.

 • Establir torns per a recollir i treure el paper per a reciclar.

 • Campanya publicitària de sensibilització al centre.

 • Fer fotocòpies per les dues cares

 • Crear la pàgina Web del Centre

 • Realització de quadernets amb paper usat.

 • Encarregar l'agenda escolar en paper reciclat.

 • Emprar paper reciclat.

 • Publicacio d'un reportatge a la revista del centre “Tinta i paper”

3.2.Activitats dirigides a l'adequació del material d'ofcina:

 • Compra d''una fotocopiadora que pugui fer fotocòpies per les dues cares.

 • Utilització de paper reciclat per a les fotocòpies.

 • Dotar a les dependències de direcció de safates per a paper reciclable i reutilitzable.

 • Fer quadernents per prendre notes al teléfon i per a ús intern.

 • Guardar documentació en CD.

3.3.Activitats dirigides a la contaminació acústica

 • Parlar del problema del renou dins l'escola (treballat a cada tutoria)

 • Campanya de sensibilització amb cartells.

 • Escoltar concerts en silenci i sense moure-se.

3.4.Activitats dirigides al consum d'aigua i energia:

 • Col·locació de cartells als WC. i al centre en general recordant el bon ús.

 • Revisió de fugues d'aigua.

 • Cada tutor assignarà un encarregat per tancar la calefacció i llums a la classe.

 • Farem les sortides sempre que poguem a peu.

3.5.Acivitats dirigides als residus:

 • Substitució del paper d'alumini per una carmenyola.

 • Dotar a cada aula d'una caixa per a guardar els seus tapers.

 • Col.locació de papereres als punts estratègits del pati.

 • Elaboració de torns per recollir papers o restes després de l´esbarjo.

 • A les diferents sortides al llarg del curs recollim els residus després de berenar.

 • Demanar un contenidor de piles.

 • Elaborar material per a E.F. amb diferents residus reciclables.

 • Decoració de Nadal amb material reciclable.

3.Setmana cultural

 • Tallers amb grups flexibles.

 • Exposicions

 • Aula mòbil

 • Festa de l'APABiel Vives

CP Son Canals

Desembre 2005

 

 

Tornar