Activitats
Projecte comissió ambiental IES Esporles (curs 05-06)
 

 

 

 


PROJECTE COMISSIÓ AMBIENTAL IES ESPORLES

(curs 2005-06)

 

1.     Característiques del centre

L’institut d’Esporles és un centre de nova creació inaugurat el 19 de setembre de 2005.

L’edifici consta de dues plantes. A la primera planta s’hi troben els despatxos de secretaria, direcció i departaments didàctics, la consergeria, la sala de professorat i algunes aules específiques (taller de tecnologia, aules de plàstica i de música), dues sales que es destinaran a diferents usos i un bany per a professores i un per a professors. A la segona planta s’hi troben dotze aules, un laboratori de ciències, una aula d’informàtica i un despatx. A ambdues plantes hi trobam un bany per a al·lots i un per a al·lotes. El pavelló esportiu es troba separat de l’edifici principal pel pati. La cafeteria de l’institut s’ubica en una zona intermèdia entre els dos edificis i els accessos a ella són exteriors: un des del pati i des del carrer. A la part dreta de l’edifici principal hi ha una zona verda de més de 150 m2.

 El centre s’ha obert amb cinc grups d’alumnes, tres del nivell de 1r d’ESO i dos del nivell de 2n d’ESO i la previsió és que al centre s’hi imparteixin tots els nivells d’ESO: tres grups de cada nivell.

 

2.     Composició de la comissió ambiental

El plantejament inicial de la coordinació ambiental era la formació d’un grup heterogeni de professors i professores per a constituir la comissió. El claustre del centre està format per 18 professors/es, dels quals finalment formen part de la comissió:

Xesca Alenyà          Cap del Departament de Llengua Catalana.

Rafel Bosch           Professor de Ciències Socials

Pere Dietrich         Professor de Ciències Naturals. Cap d’estudis.

Sonia Ibáñez          Professora d’Educació Plàstica

Mª Mercedes Celeste     Cap del Departament de Ciències Naturals.

Coordinadora Ambiental.

La representació de diverses matèries en el grup de treball permetrà l’enfocament des de diferents punts de vista i el coneixement i seguiment de la tasca a realitzar per part de tots, ja que els departaments didàctics es troben agrupats d’una forma especial pel present curs degut al baix número de professorat, i això fa que quasi tothom pugui participar en el projecte.

Les reunions del grup es fixen els dimecres de 12:00 a 12:55h.

 

3.     Objectius de la Comissió Ambiental per al curs 2005/06

Les línies de treball plantejades per la comissió per al present curs, són:

-          Identificar el grup de la comissió amb un nom propi i establir un espai de comunicació dins el centre.

-          Establir un sistema de recollida selectiva de residus: paper i envasos.

-          Treballar el tema de l’AIGUA: obtenció, distribució, aprofitament i tractament de l’aigua residual.

-          Participar en un projecte de l’IMEDEA sobre canvi global.

-          Organitzar activitats de temps lleure amb els alumnes.

Atès que el centre és de nova creació i, per això, encara no funcionen totes les estructures organitzatives ni les infraestructures, no s’ha considerat adient realitzar una ecoauditoria sobre cap tema. Per aquest curs, la comissió es planteja establir algunes estructures bàsiques de funcionament que puguin perdurar en el temps i, ja en cursos posteriors, es podran avaluar i, si és possible, optimitzar diferents aspectes.

 

4.     Desenvolupament dels objectius

4.1. Nom del grup

La comissió considera que el nom del grup ha de ser un nom propi relacionat amb el tema de la natura i el medi ambient. Aquest nom serà el que encapçali totes les activitats promogudes pel grup i serà el nom del grup d’excursionista. A més, es considera necessari habilitar un taulell específic per a la comissió a on hi figurin els anuncis i comunicacions que es vagin generant al llarg del curs.

Activitats amb els alumnes:

a)              Es plantejarà la recerca del nom propi als alumnes interessats en participar en el grup d’excursionistes i s’elegirà de forma consensuada entre la comissió i aquest grup d’alumnes.

b)              Es donarà a conèixer el nom del grup, la seva funció i els seus objectius a tots els estaments del centre.

c)              Els alumnes tendran accés al taulell d’anuncis per a consultar-lo i participar en la seva organització i el seu manteniment. Queda pendent decidir el sistema que s’aplicarà per a l’actualització del taulell.

 

4.2. Recollida selectiva de residus

En el centre es pretén establir un sistema senzill de recollida de residus no perillosos: paper i envasos.

El sistema de recollida de paper ja s’ha posat en marxa en quasi totes les dependències del centre i la recollida selectiva dels envasos està pendent de la provisió dels recipients adients.

Activitats amb els alumnes:

a)     A totes les aules s’ha habilitat un recipient blau per a la recollida de paper usat.

b)     Al pati i als passadissos es repartiran recipients grocs per a la recollida d’envasos i plàstics.

c)     Es treballarà la conscienciació de la recollida selectiva. Es confeccionarà un mural per grup sobre el tema. Els cinc professors components de la comissió s’encarregaran de coordinar un grup-classe cada un, i com que imparteixen matèries diferents, en cada cas l’enfocament serà distint.

d)     Es comunicarà a les famílies les iniciatives preses pel centre i es demanarà la col·laboració de tots, per tal que els alumnes visquin a casa seva també aquest sistema de tractament de residus. La coordinadora ambiental elaborarà i organitzarà la distribució de la circular corresponent.

 

4.3. Tema específic: l’aigua

Es pretén ampliar i completar el tema de l’aigua i la hidrosfera que es tractarà durant el curs al nivell de 1r d’ESO en l’àrea de ciències socials i al de 2n d’ESO en l’àrea de ciències naturals.

Activitats amb els alumnes:

a)     Els alumnes de 1r d’ESO confeccionaran uns punts de llibre amb lemes relacionats amb l’aprofitament adequat de l’aigua i la necessitat del seu estalvi. La professora d’educació plàstica que forma part de la comissió organitzarà i coordinarà aquesta activitat.

b)     S’ha sol·licitat la presència del BUS de l’aigua de la CAM durant una jornada escolar. En cas de confirmar-se l’activitat, tots els alumnes del centre el visitarien.

c)     S’ha sol·licitat l’excursió al Barranc de Biniaraix guiada per un monitor pels alumnes de 2n d’ESO. Encara no està confirmada l’activitat, també organitzada per la CAM.

d)     Es confeccionaran uns murals tractant diferents aspectes del tema de l’aigua amb els alumnes de 2n d’ESO. Els alumnes hauran de fer la recerca de la informació necessària.

e)     Es confeccionarà una presentació de power point il·lustrant les fonts d’aigua de l’entorn del poble d’Esporles i la depuradora. Es presentarà a tot l’alumnat del centre i al claustre de professors i professores.

f)       En el mes de maig es pretén organitzar una setmana dedicada al tema de l’aigua, durant la qual s’exposaran els treballs confeccionats pels alumnes, es presentarà el power point, es confeccionaran els punts de llibre i es visitarà el bus de l’aigua.

 

4.4. Projecte IMEDEA: Biodiversitat i canvi global

El centre participarà en una experiència promoguda i coordinada per l’IMEDEA sobre biodiversitat i canvi global. Aquest projecte es durà a terme en dotze centres del territori espanyol: tres de Galícia, coordinats per un professor de la Universitat de Santiago de Compostela, tres de Madrid, coordinats per una professora de la Universitat Rey Juan Carlos, tres de Sevilla, coordinats per un responsable de la Estación Biológica de Doñana i tres de Mallorca, coordinats per una responsable del Jardí Botànic de Sóller.

La finalitat d’aquest projecte és l’aplicació del mètode científic, la valoració de la importància de la diversitat genètica i el coneixement de l’efecte del canvi global. Els alumnes involucrats en aquest apartat seran els del nivell de 1r d’ESO.

Activitats amb els alumnes:

-          Preparació d’una part de la zona verda del centre per a sembrar. Quadriculació del terreny i tancat.

-          Sembrar 88 individus de la mateixa espècie (Raphanus raphanistrum), 30 provinents del Coto de Doñana, 28 provinents de Galícia i 30 autòctones d’Esporles

-          Controlar el creixement de les plantes. Prendre les mesures establertes segons un protocol acordat pels coordinadors i els tutors del projecte.

-          Contrastar les dades i seguir el desenvolupament de les plantes en els altres llocs, mitjançant la pàgina web habilitada per això.

-          Preparar un treball sobre el canvi global.

-          Participar, si s’aconsegueixen les subvencions pertinents, en una trobada a final de curs per a exposar els treballs preparats.

-          Comunicar als pares el projecte.

 

4.5. Grup d’excursionisme

Una de les fites d’aquesta iniciativa és ajudar als alumnes a valorar la importància de l’entorn natural i a conèixer i gaudir dels seus espais. A més, el fet d’introduir els nostres joves en el senderisme, la convivència a l’aire lliure i mostrar-los una altra forma d’ocupar el temps de lleure, es considerat com una finalitat en sí mateixa.

La proposta consisteix en establir un grup d’excursionistes fora de l’horari lectiu i, per tant, de caràcter voluntari format per professorat i alumnes.

Activitats amb els alumnes:

-          Proposta d’excursions:

Gener: Barranc de Biniaraix (podria substituir-se per una altra ruta, per a evitar el solapament amb la proposta de l’aigua)

Febrer: Sa Canaleta

Març: Volta al Puig Roig

Abril: Sa Costera

Maig: Camí dels Cavalls (cap de setmana a Menorca)

Juny: Farrutx (de cala Torta a s’Aranalet)

-          Es comunicarà la proposta a les famílies i es sol·licitarà la seva autorització.

-          El grup d’excursionisme serà el que decidirà el nom del grup, aquest serà compartit amb la comissió.

En aquest moment, el número d’autoritzacions paternes signades perquè els seus fills o filles formin part del grup és d’una trentena (de 108 alumnes matriculats al centre).

 

Celeste Palmero

IES Esporles

Desembre 2005

 

 

Tornar