Activitats
Programa d'mbientalització de l'IES La Ribera (curs 05-06)
 

 

 

 


PROGRAMA D’AMBIENTALITZACIÓ DE L’IES LA RIBERA

(curs 05-06)

1.INTRODUCCIÓ

        Davant la necessitat d’introduir l’educació ambiental als centres educatius a causa dels greus problemes ambientals que afecten a la nostra societat, el claustre del nostre centre ha aprovat l’elaboració d’un pla d’ambientalització amb la finalitat de sensibilitzar a tota la comunitat educativa de la necessitat d’adoptar hàbits el màxim respectuosos possibles amb l’entorn.

         Per aquest motiu s’ha creat la figura de Coordinador ambiental i la Comissió ambiental, la funció dels quals és impulsar l’ambientalització del centre, incorporant la dimensió ambiental en la seva gestió i en el seu currículum.

 

2.OBJECTIUS GENERALS

1-     Promoure la consciència medi ambiental entre tots el membres de la comunitat educativa del centre.

2-     Difondre la informació relativa a l’educació ambiental i donar a conèixer l’oferta de programes, iniciatives i recursos existents.

3-     Impulsar l’educació ambiental, proposant programes i activitats a desenvolupar amb els alumnes.

4-     Recollir iniciatives i proposar mesures concretes per aconseguir un centre ambientalment correcte (consum de productes ambientalment correctes, reducció i reutilització dels productes consumits, recollida selectiva dels residus).

5-     Coordinar la participació del centre en programes medi ambientals d’abast superior i en l’intercanvi d’experiències.

6-     Crear i mantenir un fons de publicacions i experiències de medi ambient i educació ambiental.

Aquest objectius es començaran a desenvolupar durant aquest curs i s’aniran desenvolupant en els propers cursos per anar consolidant hàbits i conscienciació ambiental en tots els àmbits del centre. 

 

3.AUDITORIA AMBIENTAL

3.1 Objectius

       L’objectiu de l’ecoauditoria serà realitzar una avaluació tant qualitativa com quantitativa sobre la producció i gestió dels residus al centre i quins són els  coneixements previs, l’interès i els hàbits ambientals de tota la comunitat educativa.

       Aquest objectiu es concreta amb els següents:

1-       Detectar els problemes ambientals de la producció de residus al centre.

2-       Promoure en la comunitat educativa una conducta mediambiental correcta en quant a la producció i gestió de residus.

3-       Afavorir la participació de tots els estaments del centre en la detecció i solució dels problemes ambientals.

4-       Informar a tota la col·lectivitat dels treballs realitzats i de les solucions preses perquè es duguin a terme.

 

3.2 Identificació i anàlisis de la situació actual: “Estudi del consum i producció dels residus”

Per conèixer la situació actual el centre s’ha elaborat una sèrie de qüestionaris per cada col·lectiu del centre, tal com s’exposa a continuació (clica sobre el nom per baixar-los) 

 

Agents a analitzar

Procediments

 
Alumnat

-Preguntes en forma d’enquestes. Activitat d’aula plantejant les preguntes als alumnes, recollir les respostes.

-Reflexionar sobre els resultats i recollida de propostes de millora.

Professorat

-Enquestes. Plantejar les preguntes al  professorat.

Personal no docent (administratius, neteja i manteniment)

-Preguntes directes als responsables

-Consulta de factures

AMPA i tutors/es

-Preguntes directes a una mostra de l’associació

 

3.3 Anàlisis de les dades i difusió dels resultats.

         Actualment la Comissió Ambiental està en fase de recollida de dades, per tant el seu anàlisi resta pendent. 

 

3.4 Reflexió i propostes de millora. Elaboració del pla d’actuació

         Està pendent de l’anàlisi dels resultats.

         Les mesures que ja s’han pres són les següents:

-          Sol·licitud i col·locació de dos contenidors, un de paper i l’altre d’envasos a l’entrada dels centre.

-          Col·locació de capses per la recollida de paper, a cada aula.

-          Contractació de la recollida selectiva dels Tòners.

 

3.5 Seguiment del pla d’actuació

El procés de seguiment s’efectuarà en els propers cursos.

 

4.ENJARDINAMENT DE L’IES LA RIBERA: “Muntatge i manteniment d’un jardí ambientalment sostenible”

4.1 Justificació de l’elecció del tema

Som un centre de Secundària de nova creació, inaugurat el 16 de setembre d’aquest curs escolar 2005-2006.

         En el projecte de construcció del nostre centre es van preveure algunes tecnologies ambientalment sostenibles, com la recollida d’aigües pluvials, plaques termovoltaiques per encalentir l’aigua de les dutxes, aïllament tèrmic i sonor de finestres...

         El projecte d’arquitectura també disposa de molt espai de jardí, però només està enjardinat amb alguns arbres (tamarells i plataners), i tota la resta de terreny està sense sembrar.

         Aprofitant la recollida de les aigües pluvials, i tenint en compte l’esperit ecològic i ambientals del claustre, es va pensar construir un jardí mediterrani xerofític, ambientalment sostenible, i es va pensar en que fos el nostre alumnat, amb el suport de tot el professorat, el que el muntés i mantingués.

 

4.2 Objectius de l’activitat

  1. Conscienciació de la necessitat de tenir cura del nostre espai escolar.
  2. Assoliment d’hàbits correctes d’higiene i salut personal a l’hora de treballar al jardí.
  3. Adquisició de coneixements bàsics sobre eines i tasques pròpies de jardineria.
  4. Reconeixement de la labor tant paisatgística com ambiental de la feina dels jardiners.
  5. Adquisició d’actituds de respecte al medi natural.
  6. Assoliment d’actituds socio-laborals adequades (ritme de feina, capacitat d’acceptar ordres, treball en equip,...)
  7. Reconeixement de la importància de reutilitzar i reciclar materials, per evitar contaminar el medi.

 

4.3 Relació del projecte amb la problemàtica ambiental del seu entorn

         El nostre centre és un institut que està a una zona de salobrar, amb unes condicions ambientals pròpies de la zona de dunes (molta insolació, vent amb partícules de sal en suspensió, baixa pluviositat...)

         Aquestes zones de salobrar són zones en perill degut a l’acció urbanística provocada pel turisme, i per això és important la conscienciació del perill que corren els nostres salobrars.

         És per això que volem inculcar al nostre alumnat el respecte per aquest medi tan propi de la nostra illa, i per aquest motiu pensam en enjardinar amb plantes pròpies de la zona, que resistiran les condicions ambientals desfavorables.

 

4.4 Caracterització dels destinataris i descripció de les activitats

         La feina d’enjardinar i mantenir el nostre projecte de jardí estarà a càrrec de tots els grups del nostre centre, cinc 1r d’ESO i tres 2n d’ESO, amb la col·laboració del professorat que vulgui participar de l’activitat i tingui coneixements bàsics de jardineria.

         La conscienciació de la problemàtica de la nostra zona de salobrar no només vol arribar al nostre alumnat, sinó també per extensió a les famílies i coneguts de l’alumnat, que poden explicar el que fan a casa, i així poden introduir als seus coneguts en aquesta protecció del nostre medi.

         S’ha d’enjardinar la zona de terra que envolta tot el recinte escolar, encara que enguany ho reduirem a la zona d’entrada de l’alumnat i al carrer Martinet (façana principal).

         L’espai és molt gran, amb moltes pasteres separades pels edificis.

         Com que disposem de molt material vegetal de desfet, i també de residus orgànics dels berenars dels alumnes, també seria adequat poder elaborar compost, per la qual cosa són necessàries composteres.

 

4.5 Dades de realització i temporalització de les activitats

            Per poder sortir amb l’alumnat a la sembra i manteniment del jardí, s’han hagut de fer uns horaris per tal de fer grups de 6 persones que vagin acompanyades amb un professorat, en aquest cas el de guàrdia, que serà el que sortirà amb el grup que té Activitats d’estudi o tutoria en aquella hora.

         Quan hi hagi més activitats o siguin més urgents, a les hores de desdoblament de Ciències de la Naturalesa, també sortirà un grup de 6 alumnes amb la professora de desdoblament.

         La realització de l’activitat és durant tot l’any, ja que durant aquest primer trimestre s’ha hagut de llevar l’herba que va sortir, entrecavar i sembrar les plantes que s’han duit a la primera fase. També s’ha de regar.

         Durant els altres trimestres s’haurà de continuar mantenint el terreny, granant i llevant herba, regant, i continuar sembrant les plantes que puguem anar duent. Es començarà amb l’elaboració del compost.

 

 

Jesús  Ramírez Vadell

                                                                Rosa Barceló Tous

IES La Ribera

Desembre 2005

 

 

Tornar