Activitats
Projecte d'Ambientalització de l'IES Santanyí (curs 05-06)

 

 

 


PROJECTE D’AMBIENTALITZACIÓ DE L’IES SANTANYÍ

(curs 05-06)

 

Aquest projecte d’ambientalització de centre va adreçada a tot l’alumnat de l’institut, professorat i personal d’administració i neteja.

El centre té 410 alumnes i es tracta d’un centre de ESO i batxillerat i també imparteix una iniciació professional d’hoteleria. El nombre de professors que composen el claustre és de 56.

La comissió d’ecocentre del nostre institut està formada per 7 professor Immaculada Pujol, Mireia Miguel, Pere Joan Cabot, Guillem Llinàs, Ignasi Alonso, Llorenç Caldentey i Antoni Estelrich com a coordinador. La organització de les activitats anteriors s’ha fet creant subcomissions de dues persones encarregades cada una d’aquestes d’un o dos dels continguts esmentats a la proposta.

L’IES Santanyí, durant el present curs 2005/06, es troba en una situació especial amb dues obres, una d’ampliació amb la construcció d’un bloc nou al pati i una altra de reconstrucció de la biblioteca, aula d’informàtica i departaments que foren destruït per un incendi el passat curs. Per tant el centre actualment es troba amb una mancança d’espais i de sobreocupació d’aquests amb tota la problemàtica que això pot ocasionar a l’hora de intentar aconseguir els objectius fixats per la comissió d’ecocentre.

 

1.OBJECTIUS

 1. Aconseguir un centre més net i que  es facin servir els diferents contenidors a l’hora de llançar els residus que es generen al centre.
 2. Reduir el consum de paper.
 3. Establir un sistema de recollida de paper per al seu reciclatge.
 4. Aconseguir que els contenidors pels diferents tipus de residus de que disposa el centre, es facin servir de manera correcta. (contenidors blaus per paper, grocs per envasos no perillosos i contenidors per residus perillosos i especials).
 5. Analitzar el consum energètic del centre.

 

2.CONTINGUTS       

 • La neteja del centre
 • Gestió del paper
 • Gestió dels envasos no perillosos
 • Gestió dels envasos perillosos i especials
 • El consum energètic del centre 

 

3.ACTIVITATS PLANIFICADES

 • Elaborar cartells amb eslógans animant a tenir un centre més net per part dels alumnes de processos de comunicació de 1r i 2n d’ESO .
 • Col·locar un tauló verd on penjar noticies, anuncis, comunicats etc.
 • Retolació dels diferents contenidors per paper, blaus i per envasos no perillosos, grocs per tal d’aconseguir una millor identificació aquests. Alumnes de imatge i expressió   del departament de plàstica.
 • Elaboració d’una ecoauditoria sobre el consum del paper al centre.
 • A partir dels resultats de l’ecoauditoria sobre el paper, elaborar propostes al professorat i personal d’administració per tal d’aconseguir reduir el consum de paper. Propostes relatives a fotocopiar i imprimir a dobla cara, a reutilitzar el paper etc..
 • Organitzar per tutories la col·locació de capses de cartró degudament retolades per reciclar paper i de palanganes per reutilitzar paper. I anomenar un responsable per grup  encarregat de buidar la capsa als contenidors blaus.
 • Passar un qüestionar als alumnes durant una tutoria sobre la seva opinió envers la neteja del centre, els seus coneixements sobre els residus que es generen al centre i sobre si identifiquen els diferents contenidors de que disposa el centre. Demanar també que formulin propostes per tenir un centre més net. La tabulació  i presentació de resultats, la faran els alumnes de taller de matemàtiques. Aquests s’esposaran al tauló verd.
 • Realitzar una petita investigació de camp amb els residus generats un dia al pati i extreure conclusions sobre els residus generats al centre durant un curs escolar. Cada setmana sortirà un grup desprès d’un patí per tal de realitzar aquesta investigació.
 • Organitzar un concurs d’aules netes i verdes. El grup guanyador obtindrà com a premi una sortida a Sa Dragonera.
 • Implicar els alumnes amb la gestió ecoambiental del centre intentant crear una comissió d’alumnes que participin activament en aquesta gestió.
 • Realitzar una sortida amb els alumnes de batxillerat al parc de tecnologies ambientals.
 • Publicar anuncis i articles a la revista del centre.
 • Elaborar una ecoauditoria sobre el consum energètic al centre.
 • Gestionar la recollida dels residus perillosos i especials.  
 • Xerrades informatives i de conscienciació als alumnes per part d’organitzacions especialitzades en temes de problemàtica ambiental o sobre solidaritat.

 

Antoni Daniel Estelrich Mesquida

Coordinador Ambiental de l'IES Santanyí

Desembre 2005

 

 

 

 

Tornar