Activitats
Projecte d'Ambientalització de l'IES Berenguer d'Anoia (curs 05-06)

 

 

 


PROGRAMA D’AMBIENTALITZACIÓ DE L’IES BERENGUER D’ANOIA

(curs 05-06)

 

1.INTRODUCCIÓ

Al llarg de la seva trajectòria, el nostre centre, sempre s’ha caracteritzat per una inquietud medi ambiental. S‘han fet activitats encaminades a la conscienciació dels nostres alumnes amb el medi. S‘ha intentat fomentar actituds de respecte i conservació. Pel que fa al professorat del claustre s‘han realitzat moltes activitats soltes, moltes vegades basades en el voluntarisme individual, la qual cosa no vol dir que tinguin manca de base científica. Possiblement el grup de la nostra comunitat educativa al que menys hem implicat siguin els pares.

En aquest curs 2005-06 ens hem proposat fer una recopilació de tota aquesta feina, de tots aquests esforços i centralitzar-ho no per a controlar-ho sinó i de manera molt especial, per difondre, per donar a conèixer el que s‘està fent des de els diferents departaments, grups, de manera individual...  per la qual cosa analitzarem la situació ambiental per a partir de l’anàlisi fer les actuacions pertinents dedicades a modificar, millorar, establir etc. Les estratègies que calguin i que ens ajudarien a aconseguir els següents objectius.

 

2.EQUIP DE PROFESSORS/ES

Rosa Massutí Ramis

Ester Martínez Luceño

Margalida Prats Ferrer

Miquel Reynés Matas (coordinador)

Maria Gener Llopis (per part de l‘Equip Directiu)

 

3.OBJECTIUS

1.      Promoure l’adaptació, desenvolupament del PCC respecte a l’Educació Ambiental.

2.      Prendre consciència, per part del professorat, alumnat, pares... es a dir de tota la comunitat educativa, d’aquesta situació ambiental del nostre centre.

3.      Millorar aquesta situació ambiental, amb la participació dels diferents sectors de la nostra comunitat educativa.

4.      Fomentar la continuïtat de les estratègies que ja es duguin a terme d’Educació Ambiental.

5.      Establir actuacions que incideixin en la conducta responsable de la nostra comunitat educativa.

6.      Promoure activitats per a reduir les deixalles, i promoure el consum responsable i de productes ecològics: estris escolars, mitjans de transport,...

7.      Facilitar la recollida i selecció de les deixalles que es generen en el centre.

8.      Promoure el coneixement de Mallorca per estimar-la.

 

4.TASQUES A DESENVOLUPAR

 

TEMA

ACTIVITAT

QUI HO FARÀ

RESPONSABLE

PAPER

Reciclar:

·         Es realitzarà una ecoauditoria d’ús del paper.

·         Es posaran capses per a recollida de paper per a reciclar a totes les aules, departaments...

·         Diverses activitats de conscienciació per fomentar el reciclatge per part dels membres de la comunitat educativa

·         Donar a conèixer els resultats obtinguts, mitjançant la FINESTRA VERDA

Tot el centre

Grup EA, tutors.

Reutilitzar:

·         Es posarà a totes les aules una capsa per a recollida de paper per a reutilitzar.

·         Diverses activitats de conscienciació per fomentar la reutilització del paper per part dels membres de la comunitat educativa.

·         Donar a conèixer els resultats obtinguts, mitjançant la FINESTRA VERDA.

Tot el centre

Grup EA, tutors

Reduir:

·         El nombre de fotocòpies: fer a consergeria les còpies a dues cares( sempre que no s’indiqui el contrari)

·         La informació als pares: faltes, avisos, citacions... mitjançant MSM.

Tot el centre

 

 

ED, auxiliars reprografia

ED, tutors, prof. En general

RESIDUS

Reciclar:

·         Encaminades al coneixement de la funció de cada un dels diferents contenidors.

·         De localització al centre dels diferents contenidors.

·         Recollida/neteja selectiva dels diferents residus que es generen al nostre centre (dins i fora). Anàlisi dels resultats obtinguts.

·         Activitat de conscienciació mitjançant l’aula mòbil

·         Campanya “no les llancis”

·         Reciclatge de materials a casa

·         Fer pla de reciclatge a casa

·         Donar a conèixer els resultats obtinguts, mitjançant la FINESTRA VERDA

Tot el centre

 

 

 

 

 

 

Els alumnes d’ESO(20 grups)

Tot el centre

Tecnologia 2n.ESO

 

Grup d’EA, tutors, Equip Directiu

 

 

 

 

Equip Directiu i C. A.

Grup d’E.A.

Ester Martínez

 

 

RECURSOS AGRÍCOLES

·         Activitat d’hort: parades en crestall (Caballero)

·         Donar a conèixer els resultats obtinguts, mitjançant la FINESTRA VERDA

Diversificació 3r. 4t. ESO Optati. 3r.ESO

Rosa Massutí (Àmbit pràctic)

ENERGIA

·         Gestió de l’energia (instal·lacions habitatge).

·         Com gestionar l’energia: elèctrica,... renovables, tradicionals

·         Donar a conèixer els resultats obtinguts, mitjançant la FINESTRA VERDA

3r. ESO Tecnologia

Ester Martínez

Codi Ambiental

·         Elaboració d’un Codi Ambiental

Tot el centre

Grup d’EA, ED.

Estimar Mallorca

·         Promoure el coneixement dels diferents indrets de l’illa de Mallorca, amb la realització de sortides.

·         Donar a conèixer els resultats obtinguts, mitjançant la FINESTRA VERDA.

Tots els alumnes

Grup d’EA i tot el professorat

 

 

Miquel Reynès

Coordinador Ambiental de l’IES Berenguer d’Anoia

Desembre de 2005

 

 

 

 

Tornar