Propostes
 
 
 
 

 

 


MODEL DECOAUDITORIA D'ENERGIA I ACTIVITATS RELACIONADES: "QUÈ FEM AL CENTRE AMB L’ENERGIA? CÓM LA PODEM REDUIR?"

 

Es proposa la realització d'una ecoauditoria per a conèixer com es gestiona l'energia i poder

conseqüentment elaborar mesures correctores que vagin en la línia de reduir el consum energètic del centre.

 

L'ecoauditoria que es presenta preté, a partir d'una seqüència de preguntes estandards, investigar la gestió que se'n fa de l'energia a cada un dels espais del centre. Es proposa que siguin els alumnes els que realitzin la investigació, és a dir que contestin a les diferents qüestions, recolleixin el resultats en taules, els representin en gràfics, extreguin conclusions i proposin mesures correctores per a reduir el consum. També es proposa fer públics els resultats a la resta de la comunitat educativa per mitjà d'un exposició, xerrada...

 

Aquesta ecoauditoria va acompanyada d'una sèrie d'activitats didàctiques que pretenen promoure la conscienciació dels alumnes sobre els efectes perjudicials de la utilització dels combustibles fòssils per a obtenir energia i dels efectes avantatjosos de la utilització de les Energies Renovables.

OBJECTIUS

 • Sensibilitzar a l’alumnat en quant a l’ús eficient de l’energia i l’adquisició d’hàbits encaminats a l’estalvi d’energia.
 • Promoure l’estalvi d’energia i la substitució d’aparells elèctrics poc eficients.
 • Promoure la concienciació de l'alumnat sobre els efectes nocius sobre el medi ambient de la utilització dels combustibls fòssils com a font d'energia enfront als efectes beneficiosos de la utilització de les energies renovables.

ACTIVITATS

1.    Realització d’una ecoauditoria d’energia per conèixer la situació actual del centre.

q       S’ha dissenyat una enquesta bàsica que inclou sis apartats:
·        Percepció
·        Bombetes i fluorescents
·        Calefacció
·        Finestres
·        Transport
·        Energies alternatives

q       S’ha adaptat l’enquesta bàsica per a cada una de les zones a cobrir (podeu baixar-les ciclant damunt del nom):

·        Aula
·        Seminaris i despatxos
·        Passadissos
·        Banys
·        Secretaria
·        Porteria/Consergeria
·        Biblioteca
·        Poliesportiu/Gimnàs
·        Bar
·        Sala professors
·        Pati
q       S’han distribuït les zones a investigar per nivells:

 

  NIVELLS

  ZONES A CUBRIR

  1r, 2n i 3r d’ESO

  AULA

  4t d’ESO

  AULA, PASSADISSOS, BANYS, POLIESPORTIU, PATI i CONSERGERIA

  BATXILLER

  AULA, BAR, AUDIOVISUALS, SEMINARIS I DESPATXOS,SECRETARIA, BIBLIOTECA, PATI  I SALA PROFESSORS, AULES

  ESPECÍFIQUES

2.    Realització d’una guia de normes en quant a estalvi energètic (podeu baixar-la ciclant aquí).
3.    Determinació de la despesa actual del centre en quant a l’energia elèctrica, i a partir d’aquí determinar la quantitat de CO2 que emet a l’atmosfera el centre (podeu baixar-la ciclant aquí).
4.    Realització de pràctiques de laboratori encaminades a conèixer la problemàtica ambiental: pluja àcida i efecte hivernacle (podeu baixar-les ciclant aquí ).
5.    Realització d’activitats sobre les energies alternatives (podeu baixar-la ciclant sobre el nom): alumne - professor
6.    Determinació de la despesa actual del centre en quant a l’energia elèctrica, a final de curs per veure el resultats (podeu baixar-la ciclant damunt).
        
 

Tornar