Propostes
 
 
 
 
 

 

AVALUACIÓ D’EXPERIÈNCIES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

 

Aquesta és una proposta sobre què, per què, com i qui ha d’avaluar les experiències d’Educació Ambiental que es duen a terme als centres escolars. Ha estat realitzada per un grup de feina del SACE al llarg del curs 05-06, esperem vos pugui servir.

 

Per què és convenient intentar anar avaluant la tasca d’ambientalització que anam desenvolupant?

Per conèixer (i per tant, millorar) el progrés en l’aprenentatge dels alumnes, per millorar el nostre Pla d’ambientalització i, per tant, la gestió ambiental del centre i, en definitiva, aconseguir una millora del medi ambient. Però també pot servir per demostrar que estam preocupats per saber si la nostra feina d’ambientalització s’està desenvolupant de forma efectiva.

A la II Trobada de coordinadors ambientals es va definir un Pla/Projecte d’ambientalització (PA) com una forma de posar en marxa tot un conjunt d’actuacions relacionades amb la millora de la gestió ambiental del centre i també una forma de programar tota una sèrie d’actuacions dirigides a l’alumnat  (principalment) amb l’objectiu d’anar formant ciutadans preocupats pel medi ambient i sensibles a la seva problemàtica.

 

Què podem avaluar?

1.Si realment hi ha una millora de la gestió ambiental del centre.

2.Si l’alumnat presenta una major sensibilització ambiental.

3.Si l’alumnat comprèn millor el funcionament del medi ambient i la seva problemàtica.

4.Si millora el grau de “sensibilització del professorat”.

5.Si hi ha una acceptació del pla d’ambientalització per part del companys del claustre.

6.Si el grup o comissió d’ambientalització funciona adequadament.

 

I també...

7.Des del SACE es podria, també, dissenyar un qüestionari per conèixer el grau en què es va implementant l’EA en l’àmbit de l’educació formal (centres d’ensenyament)

 

 

A continuació es comenten les diferents propostes d’avaluació, comentant en cada cas:

 

-Què es pot avaluar?

-Per què és convenient avaluar-ho?

-Com?

-Qui ho ha d’avaluar?

-Els instruments utilitzats i els resultats de l'avaluació

 

 

Què es pot avaluar?

Per què es convenient avaluar-ho?

Com?

Qui ho ha d’avaluar?

1.Si realment hi ha una millora de la gestió ambiental del centre.

Si un dels objectius és la millora de la gestió ambiental del centre, sembla convenient conèixer en quin grau s’aconsegueix aquesta millora.

Segurament l’auditoria ambiental és un instrument adequat. És necessari passar l’auditoria abans de començar a posar en marxa un pla d’acció. Després, i de forma continuada s’ha de tornar passar. Sembla adequat que els indicadors de l’auditoria haurien de permetre una puntuació. A més puntuació, millor gestió.

Ha de dirigir l’avaluació l’equip de professorat que forma part del grup d’ambientalització o comissió ambiental. La poden aplicar professors/es i alumnes.

 

A l’IES Son Pacs vàrem passar una ecoauditoria el mes de juny de 2003. L’hem tornada passar el desembre de 2005 i hem comparat els resultats (clica AQUÍ per veure els resultats).

 

 

Què es pot avaluar?

Per què es convenient avaluar-ho?

Com?

Qui ho ha d’avaluar?

2.Si l’alumnat presenta una major sensibilització ambiental.

Un PA ha de programar una sèrie d’actuacions per anar aconseguint canvis d’hàbits als alumnes cada cop més respectuosos amb el medi ambient.

Segurament s’ha de dissenyar qualque qüestionari abans i després de l’aplicació d’un pla d’acció. Aquest qüestionari hauria d’incloure indicadors sobre el que sap, el que en pensa i el que fa el nostre alumnat.

Ha de dissenyar i aplicar aquesta avaluació l’equip de professorat que forma part del grup d’ambientalització.

 

A l’IES Calvià hem fet un seguiment sistemàtic (quinzenal) de la recollida de paper per reciclar. 

A l’IES Calvià hem anat avaluant el grau de conscienciació ambiental per aules.

 

 

Què es pot avaluar?

Per què es convenient avaluar-ho?

Com?

Qui ho ha d’avaluar?

3.Si l’alumnat comprèn millor el funcionament del medi ambient i la seva problemàtica.

Si es desenvolupa qualque programa per conèixer alguna problemàtica ambiental concreta, es necessari dissenyar i aplicar qualque sistema d’avaluació per conèixer si la forma de treballar aquesta problemàtica ha estat l’adequada.

Es pot dissenyar qualque qüestionari previ i posterior al programa. És important considerar la possibilitat d’un grup control que potser del mateix centre o d’un altre centre.

El responsable del programa.

 

A l’IES Na Camel·la hem treballat la problemàtica ambiental relacionada amb el món de les piles. Per avaluar l’assimilació per part de l’alumnat hem passat un qüestionari inicial, després hem desenvolupat una sèrie d’activitats i, al final, hem passat de nou el qüestionari per comparar els resultats inicials i finals (clica AQUÍ per veure els resultats).

 

 

Què es pot avaluar?

Per què es convenient avaluar-ho?

Com?

Qui ho ha d’avaluar?

4.Si millora el grau de “sensibilització del professorat”.

En ocasions aquest és un aspecte que no es considera però sembla adequat obtenir alguna informació en aquest sentit. Efectivament, sovint els nostres companys no tenen la mateixa sensibilització ambiental que els iniciadors de programes d’aquest tipus. Fer evident això (la poca sensibilització d’alguns companys) no ens ha de dur al desànim, sinó a prendre consciència que el treball que facem també ha de tenir present aquest fet i hem de programar actuacions en aquest sentit.

Segurament s’ha de dissenyar qualque qüestionari abans i després de l’aplicació d’un pla d’acció. Aquest qüestionari hauria d’incloure indicadors sobre el que saben, el que en pensen i el que fan els nostres companys.

Ha de dissenyar i aplicar aquesta avaluació el coordinador ambiental i l’equip de professorat que forma part del grup d’ambientalització.

A l’IES Son Pacs hem passat un qüestionari al professorat el mes de juny de 2003 i altra cop el mes d’abril de 2005 (clica AQUÍ per veure l’enquesta i AQUÍ per veure els resultats).

 

 

Què es pot avaluar?

Per què es convenient avaluar-ho?

Com?

Qui ho ha d’avaluar?

5.L’acceptació del PA per part dels companys del claustre.

És important que els nostres companys acceptin i valorin tota la feina que es va fent al voltant del PA. En aquest sentit, una de les coses que s’han de tenir present és intentar evitar “fiscalitzar ambientalment”, ja que no sol ser ben rebut.

Hem de procurar que les actuacions siguin imaginatives i es vagin implementant de forma pausada.

Hi pot haver molts indicadors. L’interès dels companys, comentaris que es fan durant reunions, implicació en el PA,...

Si volem tenir una informació més objectiva podem passar un petit qüestionari a final de curs demanant l’opinió dels nostres companys. El problema apareix quan no sabem que en pensen tots els companys que no han contestat el qüestionari.

Ha de dissenyar i aplicar aquesta avaluació el coordinador ambiental i l’equip de professorat que forma part del grup d’ambientalització.

 

 

 


Què es pot avaluar?

Per què es convenient avaluar-ho?

Com?

Qui ho ha d’avaluar?

6.El funcionament del grup d’ambientalit-zació.

És important, a final de curs,  fer una valoració del funcionament del grup d’ambientalit-zació. Massa sovint no ho tenim present.

Dedicar-hi qualque sessió, intentant detectar els principals problemes de funcionament, el grau de satisfacció dels companys, la seva d’implicació,... Tota això hauria de quedar reflectit a la memòria anual del PA. Aquesta memòria ha de ser suficientment detallada, indicant objectius, pla d’acció desenvolupat i els resultats de les avaluacions realitzades A l’inici del curs següent, un molt bon començament pot ser la lectura de la memòria per part de tots els nous membres del grup d’ambientalització.

El coordinador del grup (que segurament serà el coordinador ambiental).

 

A l’IES Son Pacs vàrem passar, en el mes de juny de 2006, un qüestionari a tots els membres de la comissió ambiental per tal d'avaluar el seu funcionament (clica AQUÍ per veure el qüestionari).

 

 

Què es pot avaluar?

Per què es convenient avaluar-ho?

Com?

Qui ho ha d’avaluar?

7.El grau en què es va implementant l’EA en l’àmbit de l’educació formal (centres d’ensenyament).

No sé si ens correspon a nosaltres dur-ho endavant, segurament hi ha professionals més ben preparats que nosaltres.

Ara bé, també és cert que s’hauria de començar a fer qualque cosa en aquest sentit. El “Diagnosi de la integració de l’EA a l’educació primària i secundària a la CAPV” és un document que es podria fer servir per al nostre possible disseny.

Segurament s’hauria de dissenyar i aplicar qualque tipus de qüestionari. Hauria d’incloure aspectes sobre la gestió ambiental del centre i sobre el  coneixement de la problemàtica ambiental de l’alumnat així com del seu grau de sensibilització ambiental

Una altra forma d’enfocar-ho podria ser dissenyar des del SACE un programa d’intervenció per treballar una problemàtica ambiental concreta amb l’alumnat i definir grups experimentals i grups control.

Des del SACE.

 

 

 

Joan Estades

Manel Nicolau

 

 

 

Tornar