Propostes  
  Experiències
 
 
 
 

 

 


IES GUILLEM SAGRERA

 

PROJECTE ECOCENTRE

 

A l’IES “Guillem Sagrera” de Palma, des de començaments dels anys noranta s’han duit a terme un bon grapat d’iniciatives, lligades o no a determinades àrees. Però és a partir del Curs 1997-98 quan podem considerar que comença a implementar-se formalment el Projecte Ecocentre, que és una concreció de l’estratègia organitzativa d’educació ambiental.

 

El Projecte Ecocentre és elaborat, realitzat i avaluat per un Grup de Medi Ambient integrat per professors i alumnes voluntaris (el personal no docent col•labora en determinats aspectes del Projecte però, fins ara, no s’ha integrat formalment). Durant el curs 2002-03, el Grup de Medi Ambient és format per 8 professors de les àrees de Ciències Naturals, Tecnologia i Dibuix, i per 65 alumnes pertanyents a diversos cursos, des de Primer d’ESO fins a Segon de Batxillerat.


La constitució del Grup, a començament de Curs, es realitza mitjançant una convocatòria oberta, i es formalitza mitjançant un compromís escrit per part del tots els alumnes, una vegada informats sobre els objectius generals que es proposa. La superació de totes les previsions quant a participació, ha aconsellat dividir el grup general en grups de treball més reduïts.


Les reunions ordinàries es realitzen cada dues o tres setmanes, durant el temps d’esplai o bé algun horabaixa. Per a determinades tasques –realització d’enquestes, entrevistes i observacions; anàlisi de resultats i realització de propostes; tallers, etc.- es disposa del temps lectiu necessari.

Tot i que les persones directament implicades en el Projecte són tan sols aquelles que s’han ofert voluntàriament, s’intenta que hi hagi un cert grau d’implicació per part de tothom, mitjançant la informació contínua sobre les activitats (als diversos òrgans -Consell escolar, Claustre, etc-; i per diversos mitjans –comunicació directa, Tauler Verd, revista de l’institut, etc.); la col•laboració en la recollida selectiva; la realització d’activitats de Tutoria; la resposta a les enquestes de l’Ecoauditoria, etc.

 

A continuacio us mostram una graella amb les activitats que hem anat fent des que començàrem a fer feina amb aquest tema.

 

ACTIVITAT
CURS
 
Projecte Ecocentre
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
Ecoauditoria
 
 
Activitats de tutoria
 
 
 
Capsa verda
Neteja-Rec. selectiva
 
 
 
Comissió gestió ambiental
 
 
 
 
 
Grup biodiversitat
 
 
 
 
 
 
Grup aigua
 
 
 
 
 
 
Grup ambientalització            
Tauler verd
 
 
Grup solidaritat
 
 
 
 
 
 
Grup ornitologia
 
 
 
 
 
Tallers i exposicions
Excursions
 
Escoles solars
 
 
 
 
 

 

Activitats