Propostes  
  Experiències
 
 
 
 

 

 


IES JOAN TAIX (Sa Pobla)

 

L'institut "Joan Taix" de sa Pobla va dur a terme al llarg dels darrers vuit anys de la seva existència, des del curs 92/93 fins al 99/00, quan es va fusionar amb l'altre centre públic de secundària del poble per constituir l'IES "sa Pobla", un ampli ventall d'activitats ambientalitzadores impulsades per un grup de professors interessats per aquestes temàtiques que va comptar amb la bona predisposició i el suport del Claustre, de l'Equip Directiu i del Consell Escolar. D'aquesta manera, els temes mediambientals varen començar a estar presents a la dinàmica educativa de l'institut, augmentant paulatinament la seva importància fins a constituir-se en un dels pilars de la filosofia pedagògica del centre.

Les accions ambientalitzadores iniciades els anys anteriors es varen integrar al "Pla de Millora Ambiental", que es va posar en marxa al curs 96/97, continuant fins al 99-00. Algunes de les activitats d'aquest pla, que es recullen a continuació, varen ser l'establiment d'uns criteris ambientals per al nou concessionari del bar del institut (acceptats per l'empresa adjudicatària i mantinguts durant els anys posterior), la campanya per declarar l'IES "Joan Taix" com a "Centre lliure de PVC", la campanya per a la transformació de tots els aparcaments del recinte de l'Institut en espais d'oci i jardins, la realització d'un fullet informatiu sobre els avantatges del paper reciclat, la realització del concurs mediambiental "Aula Ecològica" entre els diferents grups d'alumnes, la difusió entre el col?lectiu docent del centre d'unes normes bàsiques de gestió ambiental i l'establiment d'un "Codi Mediambiental" aprovat pel Consell Escolar.

Al llarg d'aquests vuit cursos també es varen realitzar moltes altres activitats ambientalitzadores, com les xerrades i els tallers organitzats per "Mallorca recicla ara!" i el GOB, els dos Seminaris de Formació a Centres del CEP d'Inca relacionats amb aquests temes, un Projecte Comenius sobre Energies Renovables i Medi Ambient, diverses jornades ecològiques, neteja de platges i zones protegides com s'Albufera, campanyes de reforestació al Pla de Cúber, a sa Trapa i a s'Albufera, participació a la campanya "Enchufate al Sol" de GREENPPEACE, instal?lació de plaques d'energia solar fotovoltàica, ....


Aquesta amplia iniciativa ambientalitzadora va ser reconeguda amb la concessió de dos Premis Arbocera, lliurats per la Conselleria de Medi els anys 97 i 99, així com d'un dels premis del "III Congreso Nacional del Medio Ambiente".

 

Activitats