Propostes  
Experiències
 
 
 
 

 

 


IES MOSSEN ALCOVER (Manacor)

 

 

En el curs 04-05 s’inicia un procés d’ambientalització del Centre IES MOSSČN ALCOVER, de Manacor, amb la finalitat d’implicar a tots els membres de la comunitat educativa en la utilització racional dels recursos i a conscienciar aquesta comunitat de la necessitat de preservar-los.

 

De fet, en cursos anteriors ja s’han dut a terme activitats puntuals d’ambientalització (reciclat de paper, recollida de residus selectiva, realització d’ecoauditories...), perň sense una persona responsable de la coordinació. Aquest curs, amb el nomenament d’una Coordinadora Mediambiental i la formació d’una Comissió, s’intentarŕ que el procés tengui una continuďtat i que es realitzi de forma coordinada entre tots els departaments i tots els membres de la comunitat educativa: alumnat, professorat, personal no docent, personal del bar, pares i mares, ajuntament, etc.

 

Es pretén, com a objectiu final, un canvi d’hŕbits, perň som conscients de que s’ha de fer de forma lenta i progressiva, pel que aquest curs no ens plantejarem grans objectius, sinó que proposarem activitats que pensam que realment es poden dur a terme i sense deixar les portes tancades a noves propostes o a canvis que vagin sorgint durant el curs.

 

 

INTEGRANTS DE LA COMISSIÓ D’ECOCENTRE (curs 04-05):

 

            MARTA ALCOVER ROSSELLÓ

            BARTOMEU AMENGUAL QUETGLAS

            M. JOSEPA CABRER FLAQUER

            BÁRBARA DURAN BORDOY

            ISABEL MARTÍ DURAN

            JOANA M. MASSANET FERRER

            MAGDALENA MORELL VILLALONGA (Coordinadora)

            MAGDALENA NICOLAU SANTANDREU

            JOANA M. PERELLÓ MARTÍ

            AINA M. RIERA MIQUEL

            ANTONI RIERA BARCELÓ

 

            HORA DE REUNIÓ: els dijous, de 14 a 15 hores

 

 

Activitats