Propostes
 
 
 
 

 

 


I CIRCULAR DEL SEMINARI D'AMBIENTALITZACIÓ DE CENTRES

ESCOLARS DEL CEP DE PALMA

 

OFERTA EDUCATIVA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

(enviat per correu electrònic el 15-10-04)

 

Benvolguts companys:

Volem recordar-vos que segons les Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres públics d’educació infantil, primŕria i secundŕria pel curs (04-05) els centres de secundŕria han de tenir un Coordinador Ambiental i els d’infantil i primŕria també el podran tenir si ho consideren oportú.

Ens agradaria des del seminari tenir un llistat amb els noms dels coordinadors ambientals de cada centre escolar, per tant vos agrairíem que ens enviassiu el vostre nom i llinatges i el nom del centre en el qual treballeu.

També volem assabentar-vos, en aquest inici del curs escolar 04-05, que la convocatňria per participar en el nostre seminari ja estŕ oberta i penjada a la web del CEP de Palma (http://cprpalma.caib.es) i a la web de SACE (http://weib.caib.es/Programes/ambientalitzacio/index.htm) amb el nom: “Ambientalització de Centres Escolars”.

El CEP de Palma, el CEP de Menorca i el CEP d’Eivissa han convocat un mateix curs anomenat: “Iniciació a l’ambientalització d’un centre escolar” adreçat a professorat d’educació infantil, primŕria i secundŕria que vol dur a terme en el seu centre un projecte d’ambientalització. La convocatňria la trobareu penjada a les web dels Centres de Professorats que convoquen els cursos (a n’el de Palma es poden inscriure professorat de tota la illa).

En relació a l’oferta educativa d’Educació Ambiental que s’ha enviat als centres escolars pel curs 04-05 vos volem aclarir algunes qüestions relacionades amb el Programa de Centres Ecoambientals, els Seminaris de Formació a Centres oferts pels Centres de Professorat i l’oferta educativa d’altres entitats (Mallorca Recicla, Amics de la Terra...):

a)Programa de Centres Ecoambientals 

El Programa de Centres Ecoambientals és un programa en col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria d’Educació i Cultura. Aquest Programa adreçat a centres escolars ja té obert el seu període d’inscripció (fins dia 15 d’octubre). Aquest Programa presenta dues possibilitats de participació:

·         Si és la primera vegada que voleu treballar l’educació ambiental a nivell de centre (és a dir no com a activitats puntuals d’un determinat professor que ho aplica a la seva aula sino com un projecte més ampli) teniu l’opció: “Centres amb intenció d’elaborar projectes d’ambientalització”. Amb aquesta opció rebreu:

·         Formació inicial. El coordinador del projecte o persona delegada haurŕ de participar obligatňriament en el curs “Iniciació a l’ambientalització de centres escolars” que, com s’ha comentat abans, s’ofereix des dels centres de Professorat de Palma, Menorca i Eivissa. L’assistčncia a aquest curs s’acreditarŕ per mitjŕ d’un certificat de 21 hores (és a dir 2 crčdits) de formació de forma individual.

·         Assessorament. Els centres participants comptaran amb el suport dels assessors de la Conselleria de Medi Ambient que ajudarŕ al professorat participant a elaborar el Projecte d’Ambientalització del Centre i que també farŕ el seguiment de la seva aplicació al llarg del curs 04-05.

·         Recursos. La Conselleria de Medi Ambient podrŕ aportar (segons la viabilitat de cada cas i la disponibilitat) recursos bibliogrŕfics i/o materials als centres participants per a la elaboració i/o realització del projecte d’ambientalització de centre.

·         Acreditació. Una vegada presentada la memňria del projecte (data límit dia 15 de juny) juntament amb les actes de les sessions desenvolupades, el Programa avaluarŕ la tasca realitzada i concedirŕ al professorat participant fins un mŕxim de 3 crčdits de formació (30 hores).

·         Si el vostre centre ja treballa l’educació Ambiental de forma ŕmplia podeu optar per l’opció: “Centres amb projectes d’ambientalització en funcionament”. Amb aquesta opció és necessari que el centre acrediti que desenvolupa un Projecte d’Ambientalizació durant el curs 04-05 amb activitats relacionades amb la millora de la gestió ambiental i de recursos del centre, i amb activitats d’educació ambiental que involucrin a tota la Comunitat Educativa (és a dir alumnes, professors, pares i mares i personal no docent). Amb aquesta opció els centres participants rebran:

·         Seguiment. Els assessors de la Conselleria de Medi Ambient faran el seguiment de l’aplicació del projecte al llarg del curs 04-05.

·         Recursos. La Conselleria de Medi Ambient podrŕ aportar (segons la viabilitat de cada cas i la disponibilitat) recursos bibliogrŕfics i/o materials als centres participants per a la elaboració i/o realització del projecte d’ambientalització de centre.

·         Acreditació. Una vegada presentada la memňria del projecte (data límit dia 15 d’abril) juntament amb les actes de les sessions desenvolupades, el Programa avaluarŕ la tasca realitzada i concedirŕ al professorat participant fins un mŕxim de 3 crčdits de formació (30 hores).

*A través d’aquesta opció, el centre educatiu pot optar a la concessió d’un “Guardó” en reconeixement a la tasca ambiental realitzada, sempre que el projecte que es desenvolupi en el centre suposi la implicació de tota la Comunitat Educativa (alumnes, professors, pares i mares, personal no docent).

b)Seminaris de Formació a Centres (CEP)

Els centres escolars que participin en el Programa de Centres Ecoambientals no podran sol·licitar simultŕniament la realització d’un seminari de formació al centre sobre temŕtiques ambientals als Centres de Professorat que els hi correspongui (CEP).

Per tant el professorat interessat podrŕ dur a terme activitats d’educació ambiental participant en el Programa de Centres Ecoambientals o bé sol·licitant un seminari de formació a centres donat que ambdues opcions acrediten la formació.

c)Oferta Educativa d’altres Entitats

El fet de que el centre participi en el Programa de Centres Ecoambientals o que participi en activitats de formació a centres no és incompatible amb l’assessorament que proporcionen altres entitats que també treballen l’Educació Ambiental com són MALLORCA RECICLA, AMICS DE LA TERRA, GOB, etc.

 

Palma, 15 d’octubre de 2004

 

Ben cordialment

 

Els membres del Seminari d'Ambientalització de centres escolars del CEP de Palma

 

 

Tornar