Propostes
 
 
 
 

 

 


I CIRCULAR DEL SEMINARI D'AMBIENTALITZACIÓ DE CENTRES

ESCOLARS DEL CEP DE PALMA (05-06)

 

OFERTA EDUCATIVA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

(enviat per correu electrònic el 5-10-05)

 

Benvolguts companys:

Volem recordar-vos que segons les Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres públics d’educació infantil, primària i secundària pel curs (05-06) és manté la figura del Coordinador Ambiental del centre escolar.

 

a)Oferta educativa de cursos i seminaris d’ambientalització

El Centre de Professorat de Palma, Menorca i Eivissa-Formentera convocaran a les diferents illes el seminari “Ambientalització de centres escolars”:

-          La convocatòria per participar en el nostre seminari (SACE) ja està oberta i penjada a la web del CEP de Palma (http://cprpalma.caib.es) i hi estarà també molt prest a l’apartat Taulell de la web de SACE (http://weib.caib.es/Programes/ambientalitzacio/index.htm).

-          La convocatòria per participar en el seminari de Menorca està oberta i la trobareu penjada a la web del CEP de Menorca (http://cprmenorca.caib.es ).

-          A Eivissa-Formentera es convocarà prontament, per a més informació consulteu la pàgina web del CEP d’Eivissa-Formentera (http://cpreivissa.caib.es ).

El Centre de Professorat de Palma, de Menorca i d’Eivissa-Formentera convocaran aquest primer trimestre un mateix curs anomenat: “Iniciació a l’ambientalització d’un centre escolar” adreçat a professorat d’educació infantil, primària i secundària que vol dissenyar i dur a terme en el seu centre un projecte d’ambientalització. La convocatòria la trobareu penjada a les web dels Centres de Professorats que convoquen els cursos (en el de Palma la convocatòria està oberta i es pot inscriure professorat de tota la illa, per a més informació http://cprpalma.caib.es). Aquest curs està lligat al Programa de Centres Ecoambientals (veure apartat b.2) encara que també està oberta als coordinadors ambientals dels centres.

 

b)Oferta Educativa de Programes d’Educació Ambiental

1.        Els Centres de Professorat (CEP) ofereixen als centres d’educació infantil, primària i secundària el Programa de Formació en Centres per mitjà del qual el centres poden sol·licitar assessorament per a l’elaboració d’un projecte formatiu que doni resposta als problemes o necessitats que l’anàlisi de la seva situació hagi manifestat com a susceptibles de ser abordats des de la formació, incloent l’anàlisi de la realitat ambiental del centre en relació a l’ús que se’n fa dels recursos i residus i l’elaboració d’un pla d’acció que permeti minimitzar el seu impacte ambiental.

Les activitats desenvolupades dintre d’aquest Programa de Formació a Centres estan acreditades com a activitats de formació permanent del Professorat

El fet de que el centre participi en aquest programa no és incompatible amb l’assessorament que proporcionen altres entitats que també treballen l’Educació Ambiental com són MALLORCA RECICLA, AMICS DE LA TERRA, GOB, etc. Però si és incompatible amb programa el Programa de Centres Ecoambientals

2.        La Conselleria d’Educació i Cultura (Servei d’Innovació) en col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient (servei d’Educació Ambiental) ofereixen als centres escolars el Programa de Centres Ecoambientals que és un programa que pretén impulsar l’educació ambiental en la vida dels centres escolars d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears i ajudar-los en la seva ambientalització, és a dir en la incorporació de la dimensió ambiental en la seva gestió i en el seu currículum. Aquest programa adreçat a centres escolars d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears (té obert el seu període d’inscripció fins dia 21 d’octubre) presenta dues possibilitats de participació:

·         Centres amb projectes d’ambientalització en funcionament” pels centres que creguin que ja han aconseguit determinats nivells de millora ambiental i vulguin optar a un reconeixement de la seva feina, es podran inscriure al Programa i sol·licitar l’atorgament d’una certificació i d’una distinció: el guardó de Centres Ecoambientals, el qual es concedirà per un període, renovable, de dos anys.

·         Centres amb intenció d’elaborar projectes d’ambientalització” pels centres que desitgin assessorament tècnic per elaborar programes d’ambientalització de centre es podran inscriure en el programa i rebran formació i informació ambiental necessària al professorat del centre. Els centres que creguin que han aconseguit determinats nivells de millora ambiental també podran optar a l’atorgament del guardó.

·         Amb aquesta modalitat, el coordinador del projecte o persona delegada haurà de participar obligatòriament en el curs “Iniciació a l’ambientalització de centres escolars” que s’ofereix des dels centres de Professorat de Palma, Menorca i Eivissa. L’assistència a aquest curs s’acreditarà per mitjà d’un certificat de 24 hores (és a dir 2,5 crèdits) de formació de forma individual als participants.

El professorat participant en el programa rebrà (si la valoració final és positiva) 3 crèdits de formació permanent del professorat.

El fet de que el centre participi en aquest programa no és incompatible amb l’assessorament que proporcionen altres entitats que també treballen l’Educació Ambiental com són MALLORCA RECICLA, AMICS DE LA TERRA, GOB, etc. Però si és incompatible amb programa de Formació a Centres convocat pels Centres de Professorat.

La persona de contacte del servei d’innovació és na Josefa Márquez (971-176500) i del servei d’Educació Ambiental na Susana Llobet (971-176800). Per més informació podeu consultar la pàgina web: http://dgcapea.caib.es/ea/program.ca.htm.

3.        Mallorca Recicla (telèfon de contacte: 971-477239, e-mail: mreducatiu@mallorcarecicla.net) ofereix als centres escolars d’educació infantil, primària i secundària dos Programes Educatius que pretenen impulsar la gestió ambiental als centres treballant el consum responsable, la reducció, la reutilització, la recollida selectiva i el reciclatge amb la finalitat d’aconseguir la coherència ambiental dintre i fora del centre.

-          L’Escola Recicla” és el programa educatiu adreçat a centres escolars d’educació infantil i primària amb l’objectiu impulsar i/o donar suport a la recollida de residus al centre, incentivar l’aplicació de mesures de reducció en les dependències del centre i a les aules. Aquest programa aporta formació al professorat, assessorament. Material didàctic, informatiu i activitats de suport.

-          Millorem el centre és un programa educatiu adreçat a l’educació secundària i batxillerat amb els objectius de millorar la gestió ambiental dels centres escolars, fent especial incidència en el consum, la reducció, la reutilització i la recollida selectiva. El programa aporta formació al professorat, assessorament i material didàctic perquè els alumnes avaluïn i investiguin la gestió del centre per reparar, en la mesura del possible, les mancances ambientals que es puguin detectar.

-          Per més informació podeu consultar la pàgina web de Mallorca Recicla: http://www.mallorcarecicla.net

4.        Amics de la Terra (telèfon de contacte 971-632603, e-mail: atierra@eresmas.net) ofereix als centres escolars el programa educatiu anomenat L’APOSTA: tot un repte per a lluitar contra el canvi climàtic” que pretén reduir les emissions de CO2 del centre en un 8% en només 8 mesos. Per participar en l’Aposta el centre ha de realitzar 3 activitats concretes (encara que n’hi ha moltes d’altres de complementàries):

-          Cercar Fuites. Portar a terme una auditoria de les instal·lacions del teu centre per descobrir les fonts de les despeses energètiques, seguint les indicacions a la Guia de l'Educador i les fitxes de l'alumne/a.

-          Eliminar Fuites. Proposar mesures per tal de reduir aquestes despeses energètiques i posar-les en marxa.

-          Quantificar l'estalvi aconseguit utilitzant els coeficients en el Càlcul d'Emissions, i sumar-hi les quantitats d'emissions evitades.

Els educadors i els alumnes disposaran de guies en català i d'altres textos d'ajuda que se'ls posarà a l'abast des de la coordinació a Balears; en el material pedagògic estan descrites cada una de les activitats, detallant-ne els objectius educatives específics i les pautes per a l'avaluació. Per més informació podeu consultar la pàgina web d’Amics de la Terra http://www.amicsdelaterra.org

c)Subvencions per activitats d’ambientalització als centres educatius.

Al BOIB de 13 d’agost de 2005 es va publicar l’ordre del Conseller de Medi Ambient per la qual s’estableixen les Bases reguladores de Subvencions per l’ambientalització de Centres Educatius a les Illes Balears.

L’objecte de la present Ordre és establir les bases reguladores de les ajudes que la Conselleria de Medi Ambient concedeix per a les activitats d’educació ambiental que duen a terme als centres educatius amb finalitat d’utilitat pública o d’interès social, dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per a més informació podeu consultar la pàgina web: http://dgcapea.caib.es/ea/program.ca.htm

La convocatòria per a poder sol·licitar les esmentades ajudes encara no s’ha fet pública. Per a més informació telefonar al 971-176800 i demanar pel servei d’Educació Ambiental.

 

d)Proposta de reducció del consum energètic dels centres escolars

A finals del curs passat SACE va presentar a les Conselleries de Medi Ambient, Educació i Energia una proposta per reduir el consum d’energia de 28 centres escolars i 3 centres de professorat de les diferents illes que varen subscriure la proposta. Si la voleu consultar la trobareu a l’apartat “Propostes” de la pàgina web de SACE (http://weib.caib.es/Programes/ambientalitzacio/index.htm)

Durant el mes de juliol representants de SACE ens vàrem entrevistar amb el Director General d'Energia i el Cap de Servei d'Eficiència Energètica de la Conselleria d'Energia, amb el Gerent de l'IBISEC i el cap d'instal·lacions de la Conselleria d'Educació i Cultura, i amb el Conseller de Medi Ambient, la D. G. de Canvi Climàtic i el Cap de Servei d'Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient.

De les tres Conselleries la més interessada va ser la de Medi Ambient i en concret del Conseller. Actualment estan estudiant la viabilitat de dur-la a terme però el resultat final és desconegut, a mesura que tinguem notícies noves vos anirem informant.

Un recordatori pels centres participants en aquesta proposta: el compromís que va signar el director del vostre centre era que participaríeu en el Programa de Centres Ecoambientals fent una auditoria ambiental, pla d'acció i campanya de conscienció sobre Energia SI PRÈVIAMENT ES FEIA LA INSTALACIÓ O AL MANCO HI HAVIA UN COMPROMÍS SERIÓS DE FER-LA. Vos ho deiem perquè sapigueu que no estau obligats a fer aquest projecte d'ambientalització sobre energia fins que ens arribi confirmació oficial de que la proposta ha estat acceptada, cosa que fins el moment no ha succeït; això no lleva que hi pugueu participar voluntàriament independentament de participar en la proposta.

Per ara res més, esperam tingueu un bon començament de curs i posada en marxa del projecte d’ambientalització d’enguany.

 

Palma, 5 d'octubre de 2005

Ben cordialment

 

Seminari d'Ambientalització de centres escolars del CEP de Palma (SACE)

 

Tornar