Propostes
 
 
 
 

 

 


IV CIRCULAR DEL SEMINARI D'AMBIENTALITZACIÓ DE CENTRES

ESCOLARS DEL CEP DE PALMA (06-07)

 

CONCLUSIONS IV TROBADA DE COORDINADORS/ES AMBIENTALS

 

(enviat per correu electrònic el 1-06-07)

 

Benvolguts companys:

 

Tal com vos vàrem informar a la darrera circular, el dia 7 de maig de 2007 es va dur a terme al Centre de Professorat de Palma la IV Trobada de Coordinadors/es Ambientals amb la col·laboració del Seminari d’Ambientalització de Centres Escolars (SACE).

Aquesta trobada va ser un èxit de participació donat que va reunir prop de 90 persones relacionades amb el món de l’Educació Ambiental, principalment Coordinadors/es Ambientals de totes les illes i professorat de comissions ambientals, així com assessors/es de diferents entitats (Conselleria d’Educació, de Medi Ambient, de Mallorca Recicla i d’Amics de la Terra) amb els objectius d’:

·         Promoure la creació d’un espai de trobada entre els Coordinadors/es Ambientals.

·         Facilitar l’intercanvi d’opinions i d’experiències entre els coordinadors/es ambientals.

·         Aportar recursos i estratègies per a desenvolupar activitats ambientalitzadores i/o d’educació ambiental als centres escolars.

·         Treballar temàtiques d’interès relacionades amb l’ambientalització i/o l’educació ambiental als centres educatius.

Aquesta trobada es va dividir en tres parts diferenciades i es va acompanyar d’una exposició amb cartells, materials i presentacions realitzades per diferents centres escolars i entitats relacionades amb l’educació ambiental. Els tres blocs en que es va dividir la trobada varen ser:

·         Una primera part informativa sobre com “Calcular, reduir i compensar les emissions de CO2” i la presentació de l’oferta educativa de l’entitat: “Boscos de les Balears”.

·         Una segona part de presentació d’experiències d’ambientalització i educació ambiental als centres escolars de primària i secundària.

·         I una tercera part de debat i discussió entre els diferents participants que es va centrar sobre “Què pot fer el Coordinador/a Ambiental per reduir el consum energètic del centre escolar?”. Els resultats obtinguts a cada un dels grups de debat es van exposar a tots els assistents amb la finalitat de donar-les a conèixer i poder aprovar-los com a conclusions de la IV Trobada de Coordinadors/es Ambientals.

Seguidament hi ha la relació de conclusions que es varen aprovar a la IV Trobada de Coordinadors/es Ambientals i que s’han fet arribar a la Conselleria d’Educació amb la finalitat de que serveixin per millorar la tasca dels Coordinadors/es Ambientals i de totes les Administracions i entitats relacionades i implicades amb l’Educació Ambiental a l’àmbit educatiu:

Seguidament teniu el resultat de les votacions realitzades sobre cada una de les preguntes relacionades funcions del Coordinador/a Ambiental (agrupades en percentatges) i que recullen les opinions de tots els que varen participar en els Grups de Debat:

 

AUDITORIA ENERGÈTICA [entenent per auditoria, l’avaluació de la realitat ambiental del centre en relació, per un costat, a la gestió que se’n fa de l’energia i, per l’altre, al grau de sensibilització de l’alumnat (professorat…) en relació a n’aquesta temàtica].

1.      Si decidim realitzar una auditoria per conèixer la GESTIÓ de l’energia que se’n fa al centre, qui l’hauria de realitzar?

 

%

1.a. Tots els membres de la comissió ambiental (professors/es, alumnes, personal no docent...).

61.18

1.b. L’alumnat assessorat per la comissió ambiental i/o el professorat.

12.50

1.c. Una entitat externa.

9.87

1.d. Tot el centre baix la coordinació-seguiment de la comissió ambiental

6.58

1.e. L’equip directiu assessorat pel coordinador/a i/o comissió ambiental.

5.92

1.f. El Coordinador/a Ambiental.

2.63

1.g. La Conselleria.

1.32

2.      Si optam per realitzar una auditoria per conèixer la GESTIÓ que se’n fa al centre de l’energia, quina eina penses que és la més efectiva per treure informació i poder proposar el pla d’acció?

 

%

2.a. Elaborant una enquesta o qüestionari que permeti avaluar els aspectes a millorar (per ex. enquesta per punts).

38.93

2.b. Proposant i dissenyant un treball d’investigació.

21.48

2.c. Combinant diferents eines.

16.11

2.d. Mitjançant entrevistes personals (directiva, professorat, alumnat, personal de neteja, responsables de manteniment…) per tal d’avaluar els aspectes que no funcionen adequadament.

11.41

2.e. Fent un recull d’aspectes relacionats amb l’ús de l’energia que no funcionen adequadament a criteri personal del grup que hagi de posar en marxa el pla d’acció.

10.74

2.f. Mitjançant assessorament tècnic.

1.34

 

3.      Quin instrument creus què és el més adequat per esbrinar quin és el grau de SENSIBILITZACIÓ DE L’ALUMNAT en relació a l’energia i a les conseqüències derivades de l’actual model de consum energètic?

 

%

3.a. Dissenyar i passar un qüestionari.

54

3.b. Entrevistar-se amb el professorat per recollir les seves observacions al respecte.

19.33

3.c. Observar del comportament de l’alumnat del centre.

14

3.d. Intentar que algú especialitzat faci aquesta feina.

6.67

3.e. Realitzar un Debat/Pluja d’idees.

4

3.f. Dissenyar una sèrie d’entrevistes personals amb l’alumnat.

2

 

4.      Si escollim el qüestionari com a eina per esbrinar quin és el grau DE SENSIBILITZACIÓ DE L’ALUMNAT en relació a l’energia i a les conseqüències derivades de l’actual model de consum energètic, quins aspectes hauria d’incloure aquest qüestionari?

 

%

4.a. Informació sobre els tres aspectes anteriors (què sap, què en pensa i què fa).

75.36

4.b. Aspectes sobre el que “fa” l’alumnat (per exemple, quin ús fa el nostre alumnat del transport públic; quins hàbits d’estalvi energètic presenta l’alumnat a casa seva,...).

21.74

4.c. Aspectes sobre el que “sap” l’alumnat (per exemple, si coneix la diferència entre fonts d’energia renovable i no renovable; si sap quina informació ens dóna una etiqueta energètica,...).

1.45

4.d. Aspectes sobre el que “pensa” l’alumnat (per exemple, esbrinar el què opina sobre el malbaratament que es fa de l’energia;  què en pensa sobre el paper que podem jugar cada un de nosaltres per a fomentar l’estalvi energètic,...).

1.45

 

PLA D’ACCIÓ [entenent que el pla d’acció ha d’incloure un conjunt de mesures que permetin corregir les mancances detectades amb l’auditoria i que han de ser mesures que modifiquin la gestió que se’n fa al centre de l’energia al mateix temps que es treballa per incrementar el grau de sensibilització de l’alumnat (professorat, personal no docent…) en relació a n’aquesta temàtica per tal de modificar els seus hàbits].

5.      Al teu centre, quin és l’àmbit prioritari on es fa necessari establir mesures d’estalvi energètic?

 

%

5.a. Els hàbits de l’alumnat, professorat....

44.94

5.b. Les infraestructures i instal·lacions generals del centre (instal·lació elèctrica, instal·lació de calefacció, aïllaments, portes, finestres...).

40.51

5.c. L’estalvi dels recursos materials consumits al centre.

5.70

5.d. La il·luminació i aparells electrònics (bombetes/fluorescents de baix consum, aparells d’eficiència energètica, …).

3.80

5.e. L’accés al centre (mobilitat sostenible).

2.53

5.f. Presionar a l’administració.

2.53

 

6.      Quins tipus d’intervenció creus què pot ser més efectiu a l’hora d’establir mesures que afavoreixin l’adquisició d’hàbits envers l’estalvi energètic del centre?

 

%

6.a. Les realitzades a partir de campanyes pròpies que impliquin a tot el centre (setmana cultural, diades…).

33.33

6.b. Les realitzades a nivell d’aula de forma continuada (tutoria i àrees).

29.41

6.c. Les elaborades per consens del claustre i que es tradueixen en una normativa i/o cultura del centre.

23.53

6.d. Les que compten amb el suport de les famílies.

13.01

6.e. Les realitzades a partir de recursos externs al centre (xerrades, exposicions, tallers…).

0.65

7.      En una campanya de conscienciació energètica per tal d’implantar mesures correctores i promoure el canvi d’hàbits dels alumnes, quin tipus d’activitat creus que és la més efectiva?

 

%

7.a. Activitats tipus concurs (aules netes, gimcanes…).

31.06

7.b. Activitats informatives per mitjà de cartells (decàlegs, exposicions…) i/o medis audiovisuals (video, presentacions…).

29.54

7.c. Activitats d’investigació (treball per projectes, centres d’interès…)

16.67

7.d. Activitats de difusió de les normes de convivència (RRI, Agendes…).

12.88

7.e. Activitats de càlcul i/o resolució de problemes (calcular consums, emissions de CO2, estalvi energètic….).

9.85

 

8.      A l'hora d'implantar mesures d'eficiència energètica quina creus que és la major dificultat?

 

%

8.a. La manca de compromís de la comunitat educativa.

46.62

8.b. El pressupost, els canvis són cars.

22.97

8.c. Desconeixement sobre la potencialitat estalviadora d’aquest tipus de mesures.

14.19

8.d. El missatge de la societat.

7.43

8.e. No hi ha un responsable clar per aplicar la mesura.

4.73

8.f. Que la seva aplicació no estigui recollida en cap document del centre.

4.05

9.      Quan, per posar en marxa el pla d’acció, decideixes realitzar activitats didàctiques amb els alumnes relacionades amb el tema de l’energia, quina font utilitzes?

 

%

9.a. Internet (web de SACE, Barcelona Sostenible…).

35.19

9.b. Entitats que tenen oferta educativa en educació ambiental (La Caixa, Mallorca Recicla, l’Aula Mòbil, Amics de la Terra, Conselleria de Medi Ambient …).

35.19

9.c. Elaboració pròpia a partir de diferents fonts.

21.60

9.d. Intercanvi d’experiències en directe.

4.94

9.e. Material imprès (llibres, revistes, pòsters…).

3.09

 

AVALUACIÓ[és a dir l’avaluació sobre si s’ha millorat la gestió de l’energia al centre i si s’ha incrementat el grau de sensibilització de l’alumnat (professorat, personal no docent…) una vegada s’han aplicat les mesures correctores del pla d’acció].

10.          Com es poden avaluar les millores (en la gestió de l’energia i en el grau de sensibilització de l’alumnat) una vegada s’ha aplicat el pla d’acció?

 

%

10.a. Fent un registre continu d’indicadors.

48.28

10.b. Tornant a realitzar l’auditoria energètica (gestió + grau de sensiblització).

29.66

10.c. Passant un qüestionari inicial i final.

21.38

10.d. Realitzant entrevistes personals.

0.69

 

Aquestes conclusions es penjaran la propera setmana a la pàgina web de SACE (http://weib.caib.es/Programes/ambientalitzacio/index.htm) juntament com totes les presentacions de les diferents ponències, encara que en aquests moments ja es poden consultar des de la plana web del CEP de Palma (http://ceppalma.net/curs_2006-2007/trobada_EA/programa_trobada.htm). Algunes de les experiències les trobareu més desenvolupades a l’apartat “Experiències” de la pàgina web de SACE.

Les conclusions de la IV Trobada de Coordinadors/es Ambientals ja s’han fet arribar a la D. G. d’Innovació, Ordenació i Formació Permanent del Professorat, que és la direcció general que té les competències sobre l’Educació Ambiental, i a la D. G. de Planificació i Centres, que és la direcció general que elabora les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres públics on apareix la figura i funcions dels Coordinadors/es Ambientals, amb la finalitat de que apreciïn la importància i el treball que desenvolupen els Coordinadors/es Ambientals en els centres educatius.

Únicament agrair a tots els assistents a la IV Trobada de Coordinadors/es Ambientals la seva participació

 

Palma, 1 de juny de 2007

Ben cordialment

 

Seminari d'Ambientalització de centres escolars del CEP de Palma (SACE)

 

 

 

 

Tornar