Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 11  

Àrea:

Llengua Catalana

Títol:

COMENCEM

Autoria:

Programa d’Educació Compensatòria. Comarques gironines

A on el podem trobar?

Lloc/Editorial ISBN Adreça Telèfon/Fax

CEP d’Inca

ESAIT
     

Característiques:

Podem fer servir aquest material, tant per l’alumnat que ja té un coneixement mínim de català, com per aquell alumnat estranger que acaba d’arribar i que desconeix la nostra llengua. En aquest últim cas, caldrà reforçar el treball oral previ a la realització dels exercicis.

Els quaderns que presenta requereixen un treball d’expressió oral intens i rigorós previ a l’execució del treball escrit.

Destinataris: Alumnat que ja ha estat alfabetitzat en una llengua diferent al català. Aquest alumnat sap que llegir consisteix a descodificar signes i símbols que tenen sentit i també coneix l’alfabet llatí.

El nivell de coneixement de català de l’alumne haurà de marcar el grau d’autonomia que se li exigirà..
Nivell
1

Resum:

El material consta de:

Quadern d’orientacions per al professorat

Dotze quaderns de treball per a l’alumnat repartits per unitats didàctiques, que són:

- L’ aula
- L’ escola/l’ institut
- Els vestits
- La casa
- Què menjam?
- Anem a comprar!
- Amb qui vius?
- La ciutat
- Els vehicles
- Animals
- Els oficis

Recull de lectures complementàries

Diccionari visual