Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 13  

Àrea:

Llengua Catalana

Títol:

L’INSTITUT

Autoria: Isabel M. Comes Cantallops
Joana Crespí Serra
Leonor M. Crespí Tous
Francisca M. Solivelles Morro
Antònia M. Vicens Cerdà

A on el podem trobar?

Lloc

Adreça

Telèfon

CEP d’Inca

ESAIT

 

971 507044

971 177515

Característiques:

Amb aquest treball les autores pretenen:

Que l’alumnat pugui aprendre formes i construccions pròpies del català que es parla a Mallorca, dins el conjunt de la llengua catalana.

Aprendre el vocabulari d’ús més quotidià d’acord amb els diferents blocs temàtics que proposam i que són propers a ells.

Millorar el nivell de correcció gramatical dels alumnes amb especial atenció a les formes i construccions que els poden ser més pròximes.

Assegurar el lligam entre l’aprenentatge de la llengua catalana i l’entorn social.

Destinataris:

Alumnat dels tallers de llengua i cultura o Aula d’acollida amb un cert domini de les àrees instrumentals en la seva llengua materna.

Nivell

1

Resum: Quadern per a l’alumnat en el qual es treballen, bàsicament, els aspectes següents:

L’alfabet.
Vocabulari
Accions
Articles indeterminats
Gènere i nombre
Present indicatiu del verb ésser , tenir, fer, anar i venir.
1ª i 2ª persona singular del present de les accions
Temporalitzadors: avui
Construcció de frases tipus: "Això és un/una..." com a resposta a "Què és això?"
"Hi ha"
Pronoms personals
Utilització de majúscules: noms propis
Pronoms personals: en/na.
Preguntes tipus: Qui és? Ell/a és en/na...
Treballar el significat de pare, mare i germans.
Conceptes davant/darrere, dreta/esquerra.
Adjectius: colors, numerals i formes (llarg, curt, rodó, quadrat, gruixat, prim).
Habilitats socials: donar les gràcies, saludar i acomiadar