Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 15  

Àrea:

Llengua Catalana , Ciències Socials, Matemàtiques

Títol:

LES CONDICIONS ATMOSFÈRIQUES

Autoria:

Vicens Cerdà, Antònia Mª. (Coord.) Abrines Llabres, Bartomeu. Arbona Serra, Mª. Lourdes. Cardell Bauzà, Antònia. Delacio Amengual, Francesc. Gayà Sancho, Antònia. Solivellas Morro, Francisca. Torrandell Cabanellas, Maria.

A on el podem trobar?

Lloc

Adreça

Telèfon

CEP d’Inca

   

Característiques:

Amb aquest treball les autores pretenen:

Que l’alumnat pugui aprendre formes i construccions pròpies del català al mateix temps que va adquirint coneixements d’altres àrees.

Aprendre el vocabulari d’ús més quotidià d’acord amb els diferents blocs temàtics que proposam i que són propers a ells.

Millorar el nivell de correcció gramatical dels alumnes amb especial atenció a les formes i construccions que els poden ser més pròximes.

Assegurar el lligam entre l’aprenentatge de la llengua catalana i l’entorn social.

Destinataris:

Alumnat dels tallers de llengua i cultura o Aula d’acollida amb un cert domini de les àrees instrumentals en la seva llengua materna.

Nivell
1
Resum: Nocions específiques Gramàtica
Punts cardinals: nord, sud, est, oest.

Punts cardinals.

Vents.

El cicle de l’aigua
Substantius, adjectius,verbs: present,passat, futur.
Article definit: el- l’.
Preposició + article definit: per la - l’.
Present d’indicatiu: verbs sortir i tenir.
Article definit: el - l’, la - l’, els, les
Preposició de - d’
Preposició + article definit: a la - l’/de la -l’
Contracció: de + el =del
Present d’indicatiu: verbs trobar-se, tenir, saber i sortir.
L’article, substantius, adjectius demostratius, quantificadors, adverbis i locucions.

Continguts d’altres àrees

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIONATURAL

 • El paisatge illenc
 • Elements del paisatge natural
 • Fenòmens atmosfèrics: elements del temps atmosfèric i els instruments de mesura
 • El cicle i els estats de l’aigua

MATEMÀTIQUES

 • Mesures
 • Instruments de mesura
 • Estadística
 • Recollida de dades
 • Organització de dades: elaboració de taules
 • Representació gràfica
 • Interpretació de gràfics