-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2018-2019
---

-Educació per a la ciutadania


>> II Convocatòria de CENTRES EDUCATIUS REFERENTS EN EDUCACIÓ EN DRETS
  Unicef

Creus que el teu centre educatiu és una referència en educació en drets?
Oberta la Convocatòria de Centres Referents, del 27 d'abril al 30 de juny de 2018, que destaca la labor dels centres educatius que estan compromesos amb els drets d'infància i la ciutadania global.
Per a aquests centres educatius on els drets es viuen en cada decisió, a cada programa i són una inspiració per a tota la comunitat educativa, UNICEF ha creat una distinció que els identifiqui com un referent en la implementació dels drets de la infància en la vida escolar.
---
Documentació Documentació:
  PDF Informació
PDF Bases
PDF Formulari

WWW UNICEF Centres Referents

Termini Termini de presentació de les sol·licituds: 30 de juny de 2018

---

>> EDUCACIÓ EN DRETS: AUTOEVALUACIÓ INICIAL DEL CENTRE
  Unicef

Conèixer per actuar. Als nostres centres educatius, els drets de nins i nines, es coneixen o es viuen? Han de ser més que un contingut curricular?
Us convidem a que realitzeu una autoavaluació per poder evolucionar des d'un model en què els drets de la infància són objecte d'activitats d'ensenyament-aprenentatge cap a un model més holístico en el qual passin a ser el motor de la vida al centre educatiu.
L'autoavaluació és un procés de reflexió sobre les polítiques i pràctiques educatives que dueu a terme al centre escolar, des d'una perspectiva de drets de la infància i ciutadania global. No consisteix en un examen, sinó que és una proposta cap a la millora en benefici dels drets de la infància.
---
Documentació Documentació:
  PDF Informació
PDF Guia d'autoavaluació

WWW Documents d'autoavaluació

Termini Termini: curs 2018-2019

---

>> EDUCACIÓ EN DRETS: CURS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
  Unicef

Treballes en un centre educatiu al que li agradaria introduir un enfocament de drets d'infància i ciutadania global en el seu projecte educatiu?
Què és el curs d'Educació en Drets d'Infància? Aquest curs introdueix les metodologies, eines i continguts necessàries per integrar un projecte d'educació en drets d'infància i ciutadania global en un centre educatiu. És d'especial interès pels qui vulguin impulsar el projecte als seus centres i la seva realització per part del claustre és condició necessària per a l'obtenció del reconeixement com a centre referent.
Es tracta d'un curs de postgrau, dins de l'oferta de formació del professorat, pel qual és necessari estar en possessió d'un títol de grau, llicenciat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic. Està dirigit a professionals en actiu: docents, membres de l'equip directiu i membres del departament d'orientació de centres educatius d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional.
El curs es realitza en modalitat online, dura 2 mesos, suposa la dedicació de 75 hores lectives i la seva superació comporta el reconeixement de 3 crèdits ECTS.
---
Documentació Documentació:
  PDF Informació
PDF Instruccions de matrícula
PDF Programa del curs de formació del professorat

WWW Inscripció

Termini Propera edició del curs: 15 d'octubre al 21 de desembre de 2018

---

>> Programa ICAPE 2018-2019
  ICAPE

En el BOIB núm. 24, de 22 de febrer, s’ha publicat una Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 15 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2018-2019. La resolució inclou les instruccions que concreten els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en la convocatòria dels següents programes:
• Emprendre a la meva escola (EME), per a centres que imparteixen ensenyaments a l’etapa d’educació primària.
• Joves emprenedors socials (JES), per a centres que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria.
• Joves emprenedors associats (JEA), per a centres que imparteixen ensenyaments de cicles formatius de formació professional bàsica.
• Joves emprenedors professionals (JEP), per a centres que imparteixen ensenyaments de cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior.
Tots aquests programes, inclosos dins el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) que impulsen de manera conjunta la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, estan coordinats per l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) i el Servei de Normalització Lingüística i Formació.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de maig de 2018.

---
Documentació Documentació:
  PDF BOIB núm. 24 (22/2/2018)
word Annex 5. Solicitud de participació

WWW Portal ICAPE
WWW Fitxa DGFPFP

Termini Termini de presentació de les sol·licituds: 31 de maig de 2018

---

>> Programa CAP A LA COEDUCACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS 2018-2019
  Coeducació

En el BOIB núm. 22, de 17 de febrer de 2018, es va publicar una Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 12 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2018-2019.
Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:
- Proporcionar eines didàctiques i metodològiques que promoguin la igualtat.
- Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per afavorir la inclusió.
- Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en contra de la violència de gènere.
- Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.
Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Les sol·licituds i projectes per participar en el procés de selecció han de seguir el model que figura a l’annex 2 i 3.
La sol·licitud de participació al programa s’ha de presentar al Servei de Normalització Lingüística i Formació mitjançant correu electrònic (a l’adreça snlf@dgfpfp.caib.es) i, també, per qualsevol de les vies previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
---
Documentació Documentació:
  PDF BOIB núm. 22 (17/2/2018)
word Annexos 2 i 3

WWW Fitxa DGFPFP

Termini Termini de presentació de les sol·licituds: 31 de maig de 2018

---

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-