-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2019-2020
---

-Educació per a la ciutadania


>> Programa d'EDUCACIÓ FINANCERA 2019-2020 I CONCURS DE CONEIXEMENTS FINANCERS
  pef

El
Programa d’Educació Financera és una iniciativa de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i del Banco de España, dins el pla d’educació financera i amb el suport del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Consisteix en una sèrie de recursos didàctics per facilitar al professorat la impartició de la matèria de manera flexible i transversal. Els centres educatius inscrits al programa poden participar al concurs per demostrar els seus coneixements financers.
Objectiu: Introducció de temes bàsics de finances a les aules, en línia amb les recomanacions de l’OCDE.
Persones destinatàries: Alumnat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i de formació professional de grau mitjà de qualsevol centre educatiu de les Illes Balears.
---
Documentació Documentació:
  WWW Convocatòria del programa escolar i concurs de coneixements financers 2020
WWW Portal educatiu Banco de España

Termini Termini d'inscripció: 30 d'abril de 2020

---

>> CURSA SOLIDÀRIA GOTES
  Unicef

Unicef proposa organitzar la cursa solidària "
Gotes: Cap escola sense aigua". Cada pas que es dóna en una cursa de gotes suposa un avanç en el desenvolupament de programes que ajudin nens i nenes de tot el món a veure complert el seu dret a l'aigua. UNICEF dedica cada gota aportada en les curses a impulsar projectes d'aigua, higiene i sanejament eficaços i innovadores: des d'una simple latrina a l'ús de tecnologia avançada per a identificar les necessitats més urgents en emergències humanitàries. Finalitat: Organitzar la teva cursa de gotes i contribuir als programes d’aigua, sanejament i higiene d’UNICEF.
Persones destinatàries: Tots els centres educatius.
Per ampliar informació: UNICEF Comitè Balears. Patricia Greses - pgreses@unicef.es Telf. 913 788 592
---
Documentació Documentació:
  PDF Informació

WWW Inscripció

Termini Termini: curs 2019-2020

---

>> Concurs PATRIMONI NACIONAL DE PINTURA INFANTIL I JUVENIL PER A CENTRES ESCOLARS 2019-2020
  PATRIMONI NACIONAL DE PINTURA INFANTIL I JUVENIL

La XXIX edició del Concurs Patrimoni Nacional de pintura infantil i juvenil per a centres escolars 2019-2020 s'adreça als alumnes de 5è i 6è d’educació primària i 1r i 2n d’educació secundària obligatòria procedents de centres públics, concertats, privats i d’educació especial.
La temàtica del concurs ha de tractar els interiors i/o exteriors dels monuments, jardins històrics o fonts del patrimoni nacional, així com els palaus, les residències, les catedrals i les fundacions religioses vinculades històricament a la Corona espanyola.
---
Documentació Documentació:
  PDF Bases del concurs
DOC Full d'inscripció
DOC Fitxa identificativa de l'obra

www Pàgina web "Patrimonio Nacional"

Termini Termini d’inscripció: 6 de març de 2020
Termini de presentació dels treballs: 27 de març de 2020

---

>> Programa EDUCAR EN JUSTÍCIA 2019-2020
  Educar en justícia

Educar en Justícia” és un recurs educatiu que permet a l’alumnat conèixer el funcionament de la justícia, identificant cada un dels procediments judicials i els professionals judicials que intervenen en el judici. Els alumnes podran assistir com a espectadors a un judici real.
Destinat a alumnes de Batxillerat, centres d’Educació de Persones Adultes i Cicles Formatius.
S’oferiran sis sessions a Mallorca, una a Menorca i una a Eivissa, accessibles també per a l’alumnat de Formentera.
El programa es desenvoluparà des del mes de gener de 2020 fins al mes de maig de 2020.
Documentació Documentació:
  PDF Llistat de centres seleccionats per participar al programa “Educar en Justícia” NOVETAT 16/1/20

PDF Carta als centres
PDF Criteris de selecció
WORD Sol·licitud

Termini Termini: 20 de desembre de 2019

---

>> Concurs escolar QUÈ ÉS UN REI PER A TU? 2019-2020
  Concurs ¿Qué es un Rey para ti?

La Fundació Institucional Espanyola (FIES), amb el patrocini de la Fundació Orange i la col·laboració de totes les conselleries d'Educació de les Comunitats Autònomes, convoca el 39è concurs escolar Què és un rei per a tu?
Destinat a:
• Alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària
• Alumnat de 1r i 2n d'ESO
• Alumnat d'Educació Especial

---
Documentació Documentació:
  PDF cat | PDF cast Bases del concurs

WWW Pàgina web del concurs

Termini Termini de presentació dels treballs: 10 de gener de 2020 TERMINI AMPLIAT

---

>> Programa ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ALS CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA CELEBRACIÓ DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. ANY 2019
  Global

Aquest programa es desenvolupa mitjançant la col·laboració de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar i l'Institut Balear de la Dona, i es finança a través del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat mitjançant el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, a través de l'Institut Balear de la Dona.
El programa cerca el disseny, la implementació i l'avaluació d'accions de sensibilització i prevenció de les diferents formes de violència contra les dones entorn d'una data tan significativa com el 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista.
Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents de titularitat pública que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Poden participar-hi només aquells centres que hagin nomenat un o una docent registrada com a agent de coeducació.
El programa disposa d’un pressupost de 380.000 €, repartits entre els centres seleccionats, amb un màxim de 2.000 € per centre. Excepcionalment, el límit per centre es pot ampliar fins als 4.000 € en qualsevol dels supòsits següents, seguint l'ordre de prioritat següent: tenir un pla d'igualtat aprovat; haver participat en el programa «Cap a la coeducació als centres educatius»; haver indicat a la memòria de convivència del curs 2018-2019 la realització d'accions per afavorir la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista.
Per a més informació, consultau el web de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, apartat «Igualtat i dona» (http://convivexit.caib.es)

---
Documentació Documentació:
  pdf Resolució per la qual s’ofereixen activitats als centres docents. BOIB núm. 153, de 9/11/2019 NOVETAT 11/11/19
WWW Mapa de recursos de les Accions del 25N

pdf Publicació llista definitiva de centres admesos a la segona convocatòria 4/11/19
pdf Publicació llista definitiva de centres admesos i exclosos 18/10/19
pdf Resolució per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds. BOIB núm. 140, de 15/10/2019

pdf Resolució BOIB núm. 126, de 14/9/2019
doc Annex 2. Sol·licitud de participació
doc Annex 3. Declaració de l'ús correcte de les despeses de material emprat

Termini Termini: 18 d'octubre de 2019 (termini ampliat)

---

>> Programa de CENTRES EDUCATIUS PER A LA CIUTADANIA GLOBAL I TRANSFORMADORA 2019-2020
  Global

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria d’Afers Socials i Esports donen continuïtat durant el curs 2019-2020 al
programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora.
Finalitat: Facilitar als centres educatius eines per impulsar una societat més justa, afavorint un pensament crític i transformador de la societat, que doni resposta als canvis econòmics, socials, polítics i culturals del món, des d’una perspectiva local, global i interdependent.
Destinataris: Tots els centres educatius sostinguts amb fons públics adscrits a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca el curs 2019-2020 que treballin amb ONGD subvencionades per la Direcció General de Cooperació o pels Fons Insulars de Cooperació.
Reconeixement d’hores de formació.

Dates de lliurament de la documentació: La sol·licitud de participació (annex 1) i el projecte (annex 2): fins al dia 11 de novembre de 2019. La memòria (annex 5): fins al dia 30 de juny de 2020.
Més informació: Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa - Isabel Brunet. Adreça electrònica: sie@dgice.caib.es. Telèfon: 971 177 781 (extensió 62313).
Servei de Cooperació de la Direcció General de Cooperació - Xisca Collado. Adreça electrònica: fcollado@dgcooper.caib.es. Telèfon: 971 177 200 (ext. 69424).

---
Documentació Documentació:
  NOVETAT
PDF Convocatòria de formació Eivissa
Inscripció fins 12 de gener de 2020
PDF Convocatòria de formació Mallorca
Inscripció fins 12 de gener de 2020

pdf Llista de centres adherits al programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora 2019-2020 18/11/19

pdf Convocatòria per a la participació en el programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora (curs 2019-2020)
doc Annex 1. Sol·licitud de participació
doc Annex 2. Projecte
doc Annex 3. Reunió del claustre de professors
doc Annex 4. Reunió del Consell Escolar
doc Annex 5. Memòria

Termini Termini per presentar la sol·licitud de participació i el projecte: 11 de novembre de 2019
Termini per presentar la memòria: 30 de juny de 2020

---

>> Premis APRENENTATGE-SERVEI 2019
  Premi FAD

La Xarxa Espanyola d'Aprenentatge-Servei, l'ONG Educo i l'editorial Edebé, vénen impulsant la iniciativa dels Premis Aprenentatge-Servei per a reconèixer l'esforç i compromís dels nens, nenes i joves en la millora de la societat, s'adjunta document informatiu. Es tracta d'accions de servei a la comunitat (netejant un estany contaminat, brindant un concert en una residència d'ancians, organitzant una carrera solidària, etcètera) que emprenen els alumnes de Primària, Secundària i Formació Professional i Ocupacional al mateix temps que enforteixen els seus aprenentatges en coneixements, habilitats, actituds i valors.

---
Documentació Documentació:
  www Portal Premis Aprenentatge-Servei 2019
PDF Informació

Termini Termini: 15 de setembre de 2019

---

>> Programa CAP A LA COEDUCACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS 2019-2020
  Coeducació

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:
- Proporcionar eines didàctiques i metodològiques que promoguin la igualtat.
- Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per afavorir la inclusió.
- Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en contra de la violència de gènere.
- Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.
---
Documentació Documentació:
  PDF Llista provisional admesos NOVETAT 14/6/19

PDF BOIB núm. 38 (23/3/2019)
WWW Fitxa DGFPFP

Termini Termini de presentació de les sol·licituds: 31 de maig de 2019

---

>> Curs EL PERSONAL DOCENT COM A AGENT DE COEDUCACIÓ
  Coeducació

Aquesta acció formativa va dirigida al personal docent encarregat de coeducació o personal docent interessat en formar-se com a agent de coeducació. Té una durada de 40 hores i s'impartirà amb modalitat mixta des del 8 d'octubre de 2019 fins al 27 de febrer de 2020.
Continguts:
- Desigualtats en l'àmbit educatiu cap a la coeducació
- Els centres coeducatius
- La prevenció i la detecció de la violencia de gènere
- La prevenció afectivo-sexual des de la perspectiva de gènere i la prevenció de la LGTBIfòbia
---
Documentació Documentació:
  PDF Convocatòria Mallorca (Palma)
PDF Convocatòria Mallorca (Manacor)
PDF Convocatòria Eivissa i Formentera
PDF Convocatòria Menorca

Termini Termini d'inscripció: 16 de setembre de 2019

---

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-