-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2019-2020
---

-Educació per a la ciutadania


>> Programa ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ALS CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA CELEBRACIÓ DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. ANY 2019
  Global

Aquest programa es desenvolupa mitjançant la col·laboració de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar i l'Institut Balear de la Dona, i es finança a través del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat mitjançant el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, a través de l'Institut Balear de la Dona.
El programa cerca el disseny, la implementació i l'avaluació d'accions de sensibilització i prevenció de les diferents formes de violència contra les dones entorn d'una data tan significativa com el 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista.
Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents de titularitat pública que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Poden participar-hi només aquells centres que hagin nomenat un o una docent registrada com a agent de coeducació.
El programa disposa d’un pressupost de 380.000 €, repartits entre els centres seleccionats, amb un màxim de 2.000 € per centre. Excepcionalment, el límit per centre es pot ampliar fins als 4.000 € en qualsevol dels supòsits següents, seguint l'ordre de prioritat següent: tenir un pla d'igualtat aprovat; haver participat en el programa «Cap a la coeducació als centres educatius»; haver indicat a la memòria de convivència del curs 2018-2019 la realització d'accions per afavorir la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista.
Per a més informació, consultau el web de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, apartat «Igualtat i dona» (http://convivexit.caib.es)

---
Documentació Documentació:
  pdf Resolució per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds. BOIB núm. 140, de 15/10/2019 NOVETAT

pdf Resolució BOIB núm. 126, de 14/9/2019
doc Annex 2. Sol·licitud de participació
doc Annex 3. Declaració de l'ús correcte de les despeses de material emprat

Termini Termini: 18 d'octubre de 2019 NOU TERMINI

---

>> Programa de CENTRES EDUCATIUS PER A LA CIUTADANIA GLOBAL I TRANSFORMADORA 2019-2020
  Global

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria d’Afers Socials i Esports donen continuïtat durant el curs 2019-2020 al
programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora.
Finalitat: Facilitar als centres educatius eines per impulsar una societat més justa, afavorint un pensament crític i transformador de la societat, que doni resposta als canvis econòmics, socials, polítics i culturals del món, des d’una perspectiva local, global i interdependent.
Destinataris: Tots els centres educatius sostinguts amb fons públics adscrits a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca el curs 2019-2020 que treballin amb ONGD subvencionades per la Direcció General de Cooperació o pels Fons Insulars de Cooperació.
Reconeixement d’hores de formació.

Dates de lliurament de la documentació: La sol·licitud de participació (annex 1) i el projecte (annex 2): fins al dia 11 de novembre de 2019. La memòria (annex 5): fins al dia 30 de juny de 2020.
Més informació: Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa - Isabel Brunet. Adreça electrònica: sie@dgice.caib.es. Telèfon: 971 177 781 (extensió 62313).
Servei de Cooperació de la Direcció General de Cooperació - Xisca Collado. Adreça electrònica: fcollado@dgcooper.caib.es. Telèfon: 971 177 200 (ext. 69424).

---
Documentació Documentació:
  pdf Convocatòria per a la participació en el programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora (curs 2019-2020)
doc Annex 1. Sol·licitud de participació
doc Annex 2. Projecte
doc Annex 3. Reunió del claustre de professors
doc Annex 4. Reunió del Consell Escolar
doc Annex 5. Memòria

Termini Termini per presentar la sol·licitud de participació i el projecte: 11 de novembre de 2019
Termini per presentar la memòria: 30 de juny de 2020

---

>> Premis APRENENTATGE-SERVEI 2019
  Premi FAD

La Xarxa Espanyola d'Aprenentatge-Servei, l'ONG Educo i l'editorial Edebé, vénen impulsant la iniciativa dels Premis Aprenentatge-Servei per a reconèixer l'esforç i compromís dels nens, nenes i joves en la millora de la societat, s'adjunta document informatiu. Es tracta d'accions de servei a la comunitat (netejant un estany contaminat, brindant un concert en una residència d'ancians, organitzant una carrera solidària, etcètera) que emprenen els alumnes de Primària, Secundària i Formació Professional i Ocupacional al mateix temps que enforteixen els seus aprenentatges en coneixements, habilitats, actituds i valors.

---
Documentació Documentació:
  www Portal Premis Aprenentatge-Servei 2019
PDF Informació

Termini Termini: 15 de setembre de 2019

---

>> Programa CAP A LA COEDUCACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS 2019-2020
  Coeducació

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:
- Proporcionar eines didàctiques i metodològiques que promoguin la igualtat.
- Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per afavorir la inclusió.
- Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en contra de la violència de gènere.
- Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.
---
Documentació Documentació:
  PDF Llista provisional admesos NOVETAT 14/6/19

PDF BOIB núm. 38 (23/3/2019)
WWW Fitxa DGFPFP

Termini Termini de presentació de les sol·licituds: 31 de maig de 2019

---

>> Curs EL PERSONAL DOCENT COM A AGENT DE COEDUCACIÓ
  Coeducació

Aquesta acció formativa va dirigida al personal docent encarregat de coeducació o personal docent interessat en formar-se com a agent de coeducació. Té una durada de 40 hores i s'impartirà amb modalitat mixta des del 8 d'octubre de 2019 fins al 27 de febrer de 2020.
Continguts:
- Desigualtats en l'àmbit educatiu cap a la coeducació
- Els centres coeducatius
- La prevenció i la detecció de la violencia de gènere
- La prevenció afectivo-sexual des de la perspectiva de gènere i la prevenció de la LGTBIfòbia
---
Documentació Documentació:
  PDF Convocatòria Mallorca (Palma)
PDF Convocatòria Mallorca (Manacor)
PDF Convocatòria Eivissa i Formentera
PDF Convocatòria Menorca

Termini Termini d'inscripció: 16 de setembre de 2019

---

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-