AVALUACIÓ

        Per avaluar la vostra feina el professor seguirà uns criteris que se us faciliten en la taula d'autoavaluació.

        Llegiu atentament aquesta guia i assegureu-vos que seguiu les pautes que se us valoraran.

        Tot això permetrà millorar el producte final, és a dir, la vostra qüalificació.

        Quan s'acabi el treball, haureu d'imprimir aquesta taula i lliurar-la al professor.

        Abans d'emplenar-la reflexioneu sobre els aspectes que se us demanen i contesteu objectivament     

 

  

AUTOAVALUACIÓ

 

ASPECTES EXCEL.LENT

(2,5 punts)

BON NIVELL

(2 punts)

ACCEPTABLE

(1,5 punts)

FLUIX

(1 punt)

PUNTUACIÓ
Contribucions al grup He teballat activament col.laborant en totes  les tasques encomanades al grup

 

He col.laborat en la majoria de les tasques encomanades al grup (tant a nivell informàtic com a nivell teòric) Sols he col.laborat en alguna tasca del grup La meva col.laboració al grup ha estat escasa

 

 
Treball escrit El document elaborat per lliurar als companys és excel.lent El document el.laborat per a la resta de companys és bastant acceptable, encara que pot millorar-se El document el.laborat per escrit té la informàció bàsica que ens demanaven, però s'hagués pogut millorar molt. El document lliurat a la resta de companys no conté tots els aspectes que ens demanaven al nostre equip de rol  
Posada en comú He participat activament i he aportat moltes idees He participat activament He estat expectador del que deien els altres i he pres nota Pràcticament no he participat, i hi ha molts aspectes de l'objectiu final no em queden del tot clars  
Tècniques de laboratori  

Sabria com reproduir tot el que hem fet al laboratori

 

Sabria reproduir gran part de les experiències de laboratori He aprés a fer alguns productes Tinc una lleugera idea del que hem fet, però no seria capaç de realitzar una experiència amb total autonomia.  
   

Nom de l'alumne: ___________________________________

Equip de rol: _______________________________________

PUNTUACIÓ DE L'AUTOAVALUACIÓ