GUIA DEL PROFESSOR                

Àrees per treballar aquesta Webquest:  Botànica Aplicada,Biologia, Física i Química, Dibuix, Tecnologia

Nivell:  4t ESO

Objectius:

El caràcter interdisciplinar d'aquesta Webquest fa que el seu objectiu principal sigui el fomentar el treball en equip com a mesura per obtenir un objectiu comú.        

Al mateix temps, es treballen continguts i destresses relacionades en les àrees de Biologia, Botànica, Química, Tecnologia, Dibuix i Artesania.

Continguts:

Obtenció de recursos de la naturalesa, tècniques de laboratori, disseny de packaging i imatge corporativa, projectació d'un stand de vénda, funcionament d'instituts, elaboració de pressuposts.

Temporització: 14 sessions, de diferents àrees

una sessió: per presentar l'activitat, repartir tasques i llegir l'avaluació

dues sessions: de recerca d'informació

dues sessions: de posada en comú i autoavaluació

tres sessions:  de laboratori de Botànica/Biologia/ Química

dues sessions: de dibuix de logos i vestimenta

una sessió:  per realització d'etiquetes

tres sessions: de construcció de l'stand de vénda

moltes sessions per atendre l'estand, cosir la roba a casa,...

Recursos:

Sala d'ordinadors amb connexió a Internet.

Els propis d'un centre se secundària així com material fungible adquirit per a l'ocasió.

Suggeriments:

Pel caràcter interdisciplinar de l'activitat seria de gran utilitat que es dugués a terme per un conjunt de professorsd'un grup.

Seria ideal que fos coordinada pel tutor del grup.
 

 

Return to the Beginning