A L’ABAST

Comunicació bàsica en llengua catalana

АЛАБАСТ

Основные разговорные фразы на каталонском языке


A Mallorca diuen... На Мальорке говорят...
En català es diu... По - каталонски говорят...
Com ho diuen a Menorca...?

Как это говорят на Менорке...?

Com es diu en català...?

Как это говорится по - каталонски…?

Saps com ho diuen a Eivissa...?

Знаешь как это говорят на Эвиссе?

Saps com es diu en català...?

Знаешь как будет по - каталонски…?

A Formentera diuen…

На Форментере говорят...


SALUTACIONS I FÓRMULES DE CORTESIA

Приветствия и формы вежливого обращения

1. Hola. Bon dia. Bon vespre. Bona nit. З дравствуйте. Доброе утро. Добрый день. Добрый вечер.
2. Adéu. A reveure. Que vagi bé. Прощай. До свидания. Всего хорошего.
3. Fins aviat. Fins més tard. Fins demà.

До скорого свидания. До скорой встречи.

До завтра.

4. Gràcies. | Moltes gràcies. De res.

Спасибо. Большое спасибо.

Не за что.

5. Perdoni. Disculpi. Em sap greu. Простите. Извините. Я сожалею.
6. Molt de gust. Tant de gust.

О чень приятно.

7. Amb molt de gust. С большим удовольствием.
8. Que vagi de gust. Bon profit. Приятного аппетита.
9. Diverteix-te. Que t’ho passis bé. Развлекайся. Желаю тебе хорошо провести время.
10. Benvingut. Добро пожаловать.
11. Un moment, per favor. Una altra vegada, per favor. Més a poc a poc, per favor. Подождите пожалуйста. Повторите, пожалуйста. Помедленнее, пожалуйста.

PREGUNTES USUALS

Обиходные вопросы

1. - Com va? | Com està? - Bé, gràcies.

- Как дела? Как у Вас дела?

- Спасибо, хорошо.

2. Què li passa? No es troba bé? Что с Вами? Вы себя плохо чувствуете?
3. - Què nom? - Nom Isabel. - Com es diu? - Em dic Pere.

- Как Вас зовут? - Меня зовут Изабэль.

- Как Ваше имя? - Моё имя Пётр.

4. - Qui és vostè? - Som la senyora Vidal.

- Кто Вы?

- Я госпожа Видал.

5. - Què és això? - És un regal.

- Что это?

- Это подарок.

6. - D’on és vostè? - Som d’Alemanya. | Som de Suïssa. | Som d’Àustria.

- Откуда Вы?

- Я из Германии. Я из Швейцарии. Я из Австрии.

7. - D’on és vostè? - Som d’Anglaterra. | Som d’Irlanda. | Som d’Austràlia.

- ¿Откуда Вы?

-Я из Англии. Я из Ирландии. Я из Австралии.

8. - D’on és vostè? - Som de França. | Som de Bèlgica. | Som d'Algèria.

- Откуда Вы?

- Я из Франции. Я из Бельгии. Я из Алжира.

9. - D’on és vostè? - Som de les Canàries. | Som de l’Equador. | Som de Xile.

- Откуда Вы?

- Я с Канарских островов. Я из Эквадора. Я из Чили.

10. - És mallorquí? - No, som alemany. | Som suís. | Som austríac. - És mallorquina? - No, som alemanya. | Som suïssa. | Som austríaca. - Вы мальоркинец ?

- Нет, я немец. Я швейцарец. Я австриец.
- Вы мальоркинка?
- Нет, я немка. Я швейцарка. Я австрийка

11. - És menorquí? - No, som anglès. | Som irlandès. | Som australià. - És menorquina? - No, som anglesa. | Som irlandesa. | Som australiana.

- Вы меноркинец?
- Нет, я англичанин. Я ирландец. Я австралиец.
- Вы меноркинка?

- Нет, я англичанка. Я ирландка. Я австралийка.

12. - És eivissenc? - No, som francès. | Som belga. | Som algerià. - És eivissenca? - No, som francesa. | Som belga. | Som algeriana.

- Вы эвиссенец?
- Нет, я француз. Я бельгиец. Я алжирец.
- Вы эвиссенка?

- Нет, я француженка. Я бельгийка. Я алжирка.

13. - És formenterer? - No, som canari. | Som equatorià. | Som xilè. - És formenterera? - No, som canària. | Som equatoriana. | Som xilena.

- Вы форментерец?
- Нет, я канарец. Я экваторианец. Я чилиец.
-
Вы форментерка ?

- Нет , я канарка. Я экваторианка. Я чилийка.

14. - On viu? - Visc a la ciutat. | Visc en un poble. | Visc a fora vila.

- Где Вы живёте?
- Я живу в городе. Я живу в деревне. Я живу за городом.

15. - A quin carrer viu? - Visc al carrer Nou. | Visc a la plaça Major.

- На какой улице Вы живёте?
- Я живу на улице Новая. Я живу на Главной площади.

16. - Parla català? - Sí, un poc. | No gaire.

- Вы говорите по-каталонски?
- Да, чуть-чуть. Немного.

17. M’entén? Què vol dir això? Вы меня понимаете? Что означает это?
18. Com? Com diu?

Как? Как говорите?

19. Què diu? Què vol?

Что Вы говорите? Что Вы хотите?

20. On va? D’on ve? Куда Вы направляетесь? Откуда Вы прибыли?
21. N’està segur? De veres?

Вы уверены? На самом деле?

22. Quan? Des de quan? Fins quan?

Когда? С какого времени? До каких пор?

23. Digui? Amb qui parl? De part de qui?

Алло? С кем я говорю?

От чьего имени?

24. Hi ha cap dubte? Entesos? Есть какие-то сомнения? Договорились?
25. -T’agrada? - Sí, molt. | No, gens.

- Тебе нравится?

- Да, очень. Нет, нисколько.

26. Que puc fumar? Que hi puc aparcar, aquí? Можно закурить? Здесь можно парковать?

AFIRMACIONS

Согласие

1. Sí. D‘acord. Em sembla bé. Да. Договорились. Мне кажется хорошо.
2. És ver. Exacte.

Верно. Т очно.

3. Com vulgui. Ho entenc.

Как хотите. Я понимаю.

4. Té raó. És clar. Naturalment. Вы правы. Это понятно. Естественно.
5. Més o menys. Crec que sí.

Более менее. Думаю, что да.


NEGACIONS

Несогласие

1. No, em sap greu. No, s’ha equivocat. Сожалею, но нет. Нет, Вы ошиблись.
2. De cap manera. Mai de la vida. Ни в коей мере. Никогда в жизни.
3. Ni parlar-ne. Això és impossible.

Даже не может идти речь. Это невозможно.

4. Prou! Ja n’hi ha prou!

Хватит! Уже достаточно!


DUBTES

Сомнения

1. Per ventura. Tal vegada. Potser sí. В озможно. Может быть. Возможно, что да.
2. Depèn.

Всё относительно.

3. No ho sé. No ho crec.

Не знаю. Не думаю.


EXCLAMACIONS I EXPRESSIONS DIVERSES

восклицания и Различные выражения

1. D’acord. Estam d‘acord.

Согласен. Мы согласны.

2. Bé. Molt bé. Que bé!

Хорошо. Очень хорошо. Как хорошо!

3. Tot va bé.

Всё хорошо.

4. Malament. Que malament! Плохо. Как плохо!
5. Un poc millor. Немного лучше.
6. Quina llàstima! Quina ràbia! Какая жалость! Какая досада!
7. Quina sort! Quina mala sort! Какая удача! Как не повезло!
8. Quin doi! Quina vergonya! Какая глупость! Какой стыд!
9. És curiós. És estrany. És ridícul. Это забавно. Странно. Это смешно.
10. Que guapa! / Que polida! Que simpàtic! Какая красивая! Какая приятная!
11. Que lleig! Que és d’horrorosa! Какая некрасивая! Какая страшная!
12. Que trist! Que divertida! Какая грустная! Какая весёлая!
13. Meravellós! Fantàstic! Чудесно! Фантастично!
14. Bona sort. Molta sort. Счастливо. Желаю удачи.
15. És igual. No hi fa res. Это не важно. Ничего.
16. Ja està llest.

Уже готово.

17. Per sort. Per desgràcia. К счастью. К несчастью.
18. Tant de bo! Хорошо бы!

QUALITATS, ESTATS, PREFERÈNCIES

описание, состояние, предпочтения

1. Som alt. Som més alt. Som el més alt. Som alta. Som més alta. Som la més alta.

Я высокий. Я выше. Я выше всех.

Я высокая. Я выше. Я выше всех.

2. Estic bé. / Em trob bé. Estic molt bé. / Em trob molt bé. No estic gaire bé. / No em trob gaire bé. Мне хорошо. Я чувствую себя хорошо. Мне очень хорошо. Я чувствую себя очень хорошо. Мне не очень хорошо. Я чувствую себя неважно.
3. Tenc gana. Tenc set. Tenc molta gana. Tenc molta set. Я хочу есть. Я хочу пить. Я очень голоден. Я очень хочу пить.
4. Tenc fred. Tenc calor. Tenc molt de fred. Tenc molta calor. Мне холодно. Мне жарко. Мне очень холодно. Мне очень жарко.
5. Tenc por. Tenc molta por. Això em fa por. Això em fa molta de por. Мне страшно. Мне очень страшно. Меня это пугает. Меня это очень пугает.
6. És fàcil. Sembla fàcil. És difícil. Sembla difícil. Это легко. Мне кажется, что это легко. Это трудно. Похоже, что это трудно.
7. Em fa mal el coll. Em fan mal les cames. У меня болит горло. У меня болят ноги.
8. Tenc mal de cap. Tenc febre. У меня болит голова. У меня температура.
9. Necessit ajuda. Necessit un metge. Necessit una ambulància. Мне необходима помощь. Мне необходим врач. Необходима скорая помощь.
10. Tenc ganes de passejar. M’agradaria passejar. Я хочу прогуляться. Мне бы хотелось прогуляться.
11. M’estim més anar al cinema. Предпочитаю идти в кино.
12. M’agrada llegir. M’agrada aquesta ciutat. Мне нравится читать. Мне нравится этот город.
13. Em fa ganes. Em fa ilúlusió. Em fa gràcia. Мне хочется. Я мечтаю об этом. Мне это кажется милым.
14. Em costa molt. Em duu molta feina. Для меня это трудно. Мне это стоит много работы.

COLORS

Цвета

1. Blanc, beix, groc, carabassa, verd, blau, lila, vermell, grana, marró, gris, negre. Белый, бежевый, жёлтый, оранжевый, зелёный, голубой, лиловый, красный, гранатовый, коричневый, серый, чёрный.
2. - De quin color és? - És de color blanc. / És blanc. | És de color blau. / És blau.

- Какого он цвета?

- Он белого цвета. Он белый. Он голубого цвета. Он голубой.

3. M’agrada aquest color. No m’agrada gens aquest color.

Мне нравится этот цвет. Мне совсем не нравится этот цвет.

4. És massa clar. No és gaire fosc. Он слишком светлый. Он не достаточно тёмный.

NUMERALS

Числительные

1. U / un / una, dos / dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Один / одна, два / две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
2. Onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, desset/disset, devuit/divuit, denou/dinou, vint. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, ,девятнадцать, двадцать.
3. Trenta, quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta, noranta, cent, mil. Тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто, тысяча.
4. Mig / mitja, un quart, dos quarts, una dotzena. Половина, четверть, две четверти, дюжина.

EXPRESSIONS TEMPORALS

В ременные фразы

1. - Quina hora és, per favor? - Són les quatre i quart.

- Который час?
- Четыре часа пятнадцать минут.

2. Avui. Demà. Ahir. Passat demà / Demà passat. Despús-ahir. Сегодня. Завтра. Вчера. Послезавтра. Позавчера.
3. - Quin dia és avui? - Avui és dimecres, 6 de setembre de 2000.

- Какой сегодня день?
- Сегодня среда, 6 сентября 2000 года.

4. Matí / Dematí. Migdia. Horabaixa / Tarda. Vespre. Nit. Matinada. Утро. Полдень. После обеда. Вечер. Ночь. Рано утром.
5. Les classes són al vespre. Ell arriba al matí.

Уроки вечером. Он прибудет утром.

6. És de dia. És de nit. Es fa fosc. Днём. Ночью. Темнеет.
7. El dinar se serveix a les dues. El sopar és a les vuit i mitja.

Обед подаётся в два часа.

Ужин в полдевятого.

8. - Quin temps dura? - Cinc hores.

- Как долго? - Пять часов.

9. - Quin temps falta? - Tres setmanes.

- Сколько осталось ждать? - Три недели.

10. - Quin temps estarà a tornar? - Devers una hora.

- Когда вернётся? Примерно через час.

11. Fa tres setmanes. Des de fa set setmanes.

Три недели. Три недели назад.

12. Abans de dues hores. Després de quatre dies.

Меньше двух часов. По прошествии четырёх дней.

13. A les nou i quart. Devers les set i vint. В четверть девятого. Около семи часов двадцати минут.
14. Tenc molt de temps. Tenc poc temps. No tenc temps. Я располагаю временем. У меня есть немного времени. У меня нет времени.

DIES, MESOS, ESTACIONS, PUNTS CARDINALS

Дни, месяцы, времена года, основные направления

1. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
2. Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
3. Primavera, estiu, tardor, hivern. Весна, лето, осень, зима.
4. Nord, sud, est, oest. Север, юг, восток, запад.
5. Els dimarts hi ha mercat. Dimecres vaig a Barcelona.

По – вторникам есть рынок. В среду я еду в Барселону.

6. El curs comença pel febrer. Es casen pel març.

Курсы начинаются в феврале. Они поженятся в марте.

7. Som a la primavera. A l’estiu fa calor.

Сейчас весна. Летом жарко.

8. Pollença és al nord. Santanyí és al sud.

Польенса находится на севере. Сантани находится на юге.


EDAT, ANIVERSARIS

Возраст, юбилеи

1. - Quants d’anys té? | Quants d’anys tens? - Tenc 34 anys.

- Сколько Вам лет? Сколько тебе лет?
-
Мне 34 года.

2. - Quan fas els anys? - D’aquí a un mes.

- Когда у тебя день рождения? - Через месяц.

3. Vaig néixer a Manacor el dia 2 de març de 1962.

Я родился в Манакоре 2 марта 1962 года.


TEMPS

Погода

1. - Quin temps fa avui? - Avui fa bon dia. | Avui fa mal dia.

- Какая сегодня погода?

- Сегодня хороший день. Сегодня плохой день.

2. Fa fred. Fa calor. Fa molt de fred. Fa molta calor. Холодно. Жарко. Очень холодно. Очень жарко.
3. Plou. Neva. Fa sol. Идёт дождь. Идёт снег. Светит солнце.
4. Està tapat. Està ennigulat. Està estirat.

Пасмурно. Облачно. На небе нет ни облачка.

5. Fa vent. Fa trons i llamps. Дует ветер. Гром и молния.
6. Hi ha boira. Hi ha humitat. Fa un temps molt sec. Туманно. Сыро. Стоит очень сухая погода.

AVISOS I CARTELLS PUBLICITARIS

Предупреждения и надписи

1. Alerta! Anau amb compte!

Внимание! Будьте осторожны!

2. Atenció! Perill. Внимание. Опасность.
3. Tancat. Tancat del 7 al 15 de juliol. Закрыто. Закрыто с 7 по 15 июля.
4. Obert. Obert de les 10 del matí a les 7 de l’horabaixa. Открыто. Открыто с 10:00 до 19:00.
5. Tancau la porta, per favor.

Закройте дверь, пожалуйста.

6. Deixau passar.

Разрешите пройти.

7. No fumeu. К урить воспрещается.
8. Entrada. Sortida.

Вход . Выход.

9. Lliure. Ocupat. Privat.

Свободно. Занято. Частное владение.

10. Pis en venda. Casa per llogar. Продаётся квартира. Дом сдаётся в аренду.
11. Rebaixes. Preus rebaixats. Ofertes. Descomptes. Уценка. Сниженные цены. Выгодное. Скидки.
12. Aprofitau l’aigua.

Не тратьте зря воду.

13. Silenci, per favor.

Просим не шуметь.


OFERTA I DEMANDA

Предложение и спрос

1. - Què volia? - Voldria telefonar.

-Что Вы хотели? - Я бы хотел позвонить по телефону.

2. - Què vol prendre? - Vull prendre una cervesa.

- Хотите закурить? - Я хочу выпить пиво.

3. - Què val això? - Val tres mil pessetes.

-Что это стоит? - Это стоит три тысячи песет.

4. - Què li dec? - Són sis-centes pessetes.

-Сколько с меня? - Шестьсот песет.

5. El compte, per favor.

Счёт, пожалуйста.

6. És car. És molt car. És massa car. Это дорого. Это очень дорого. Это слишком дорого.
7. És barat. És molt barat. És massa barat. Это дёшево . Это очень дёшево. Это слишком дёшево.
8. Que teniu pa? Que teniu el diari d’avui?

У Вас есть хлеб? У Вас есть сегодняшняя газета?

9. Hi ha molta gent. Hi ha poca gent.

Здесь много народа. Здесь немного народа.

10. No hi ha ningú. No hi ha res.

Здесь никого нет. Здесь ничего нет.

11. Hi ha moltes coses. Hi ha poques coses.

Здесь есть много всего. Здесь почти ничего нет.


FEINA, ESTUDIS, PROFESSIONS

Работа, учёба, профессия

1. Avui és dia feiner. Avui és dia festiu. Сегодня рабочий день. Сегодня выходной.
2. Faig vacances. Vaig a fer feina.

Я в отпуске. Я буду работать.

3. Faig feina de perruquer. Faig feina de perruquera. Faig feina de cambrer. Faig feina de cambrera.

Я работаю парикмахером. Я работаю парикмахершей. Я работаю официантом.

Я работаю официанткой.

4. No tenc feina. Estic a l’atur.

У меня нет работы. Я безработный.

5. Cerc feina. Necessit una feina.

Я ищу работу. Мне необходима работа.

6. Som comerciant. Som professor. Som professora. Som pagès. Som pagesa.

Я коммерсант. Я учитель. Я учительница. Я сельчанин. Я сельчанка .

7. Estudii català. Estudii francès. Estudii espanyol. Estudii alemany. Estudii anglès. Я изучаю каталонский язык. Я изучаю французский. Я изучаю испанский. Я изучаю английский.
8. Estudii matemàtiques. Estudii psicologia. Estudii química. Estudii filologia. Estudii dret.

Я изучаю математические науки. Я изучаю психологию. Я изучаю химические науки. Я изучаю филологию. Я изучаю юриспруденцию.

9. Saps nedar? Saps cuinar? Saps parlar català?

Ты умеешь плавать? Ты умеешь готовить?

Ты умеешь говорить по - каталонски?


LOCALITZACIONS

Место нахождения

1. - On és l’estació d’autobusos? - A prop, molt a prop. | Lluny, molt lluny.

-Где находится автобусная станция?

- Близко. Совсем близко. Далеко. Очень далеко.

2. - On és la biblioteca? - A la dreta. | A l’esquerra. | Al fons. | Tot dret.

- Где находится библиотека?
-
Направо. Налево. Там, в конце. Всё время направо.

3. Vaig al banc. Vaig a l’escola. Vaig a ca nostra. Я пошёл в банк. Я пошёл в школу. Я пошёл домой.
4. Vénc de l’hospital. Vénc de la farmàcia. Vénc de ca nostra. Я иду из госпиталя. Я иду из аптеки. Я иду из дома.
5. Som al carrer. Som a cal metge. Som a ca nostra. Я нахожусь на улице. Я на приёме у врача Я нахожусь дома.

TRANSPORTS

Транспорт

1. Anar a peu. Anar amb bicicleta. Anar amb moto. Anar amb cotxe. Anar amb tren. Anar amb autobús. Anar amb avió. Anar amb barca. Anar amb vaixell. Идти пешком. Ехать на велосипеде. Ехать на мотоцикле. Ехать в машине. Ехать на поезде. Ехать на автобусе. Лететь на самолёте. Плыть на корабле.
2. Agafar la bicicleta. Agafar la moto. Agafar el cotxe. Agafar el tren. Agafar l’autobús. Agafar l’avió. Agafar la barca. Agafar el vaixell.

Сесть на велосипед. Сесть на мотоцикл. Сесть в машину. Сесть на поезд. Сесть в автобус. Сесть в самолёт. Сесть в лодку. Сесть на корабль.


FAMÍLIA, ESTAT CIVIL I HABITATGE

Семья, семейное положение, место жительства

1. Pare, mare, fill, filla, germà, germana. Отец, мать, сын, дочь, брат, сестра.
2. Padrí /avi, padrina /àvia, nét, néta. Дедушка, бабушка, внук, внучка.
3. Espòs / home, esposa / dona, company, companya. Супруг муж, супруга жена, спутник спутница.
4. Cosí, cosina, oncle, tia, nebot, neboda.

Кузен, кузина, дядя, тётя, племянник, племянница.

5. Cunyat, cunyada, gendre, nora. Шурин, золовка, зять, сноха.
6. Som casat. Som fadrí. Som divorciat. Som vidu. Som casada. Som fadrina. Som divorciada. Som vídua.

Я женат. Я одинок. Я разведён. Я вдовец.

Я замужем. Я одинока. Я разведена. Я вдова.

7. Tenc tres fills. Tenc cinc néts. У меня три сына. У меня пять внуков.
8. A ca nostra som quatre germans. В нашем доме нас четверо братьев.
9. Visc a cals padrins. Visc tot sol. Visc tota sola.

Я живу в доме моих бабушки с дедушкой. Я живу один. Я живу одна.

10. Visc en un pis. Visc en una casa amb jardí. Я живу в квартире. Я живу в доме с адом.

FESTES I FELICITACIONS

Праздники и поздравления

1. Nadal. Cap d’Any. Els Reis d’Orient. Рождество. Новый год. Праздник Восточных Королей.
2. Carnaval. Quaresma. Pasqua.

Карнавал . Великий пост. Пасха.

3. Vacances d’estiu. Vacances de Nadal. Vacances de Pasqua. Летние каникулы. Рождественские. Пасхальные каникулы.
4. Bon Nadal i feliç Any Nou. Счастливого Рождества и счастливого Нового года.
5. Bones festes. Bon viatge. Bones vacances. Счастливых праздников . Счастливого. Счастливого отпуска.
6. Enhorabona. Salut! В добрый час! На здоровье!
7. Molts d’anys. Moltes felicitats. С днём рождения. Сердечные поздравления.