GUIA DIDÀCTICA

 

1 OBJECTIUS GENERALS D'AQUESTA WEBQUEST

      Aquesta WebQuest pretén que els alumnes interactuin amb la poesia sense fer referència a continguts de mètrica, rima ni a tipus d’estrofa.

 

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS D'AQUESTA WEBQUEST.

 Aquesta WebQuest està pensada per l'àrea de Llengua i Literatura Catalana i també aspectes molt lligats a les competències bàsiques TIC.

-Competències bàsiques en TIC

 

3. ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES, TEMPORALITZACIÓ, RECURSOS I ESPAI.

Per desenvolupar aquesta WebQuest, els alumnes han de tenir uns coneixements mínims d'informàtica:

Crear una carpeta
Fer anar el processador de textos.
Guardar un document.
Insertar imatges a un document
Capturar imatges a INTERNET
Guardar les imatges a la carpeta
Fer anar un navegador.

 

Aquesta WebQuest està pensada per unes 6 sessions d'uns 50 minuts de durada. A cada sessió desenvoluparem un apartat del procés.

Hauran de disposar dels recursos seguents:

Un ordinador per a cada grup de tres alumnes.
Connexió a Internet.
Els ordinadors haurien de tenir suficients recursos per desenvolupar amb facilitat el software comentat anteriorment.
Un scanner

Haurem de preveure un lloc de treball on, a més dels ordinadors connectats a INTERNET, es disposi d´espai suficient per poder fer les seves creacions

 

4. AVALUACIÓ.

Una de les novetats que proposa la WebQuest és que els alumnes han de saber abans de començar a treballar com i de què seran avaluats, aquest coneixement és útil perquè:

Els ajuda a pensar,

Els orienta sobre el què s´espera d´ells,

Els fa fixar en tots els detalls,

Potser s’esforçaran a fer un millor producte final

També és útil per als professors que apliquin una WQ no disenyada per ells, perquè:

Els pot ajudar a adonar-se  d´allò que fa que un producte final sigui bo i per què.

Els dóna pistes d´on han de posar més èmfasi ,

Els mostra quins detalls són més significatius

Els indica cap on han de dirigir l´atenció de l´alumne 

Els dona arguments per a millorar la qualitat de les seves instruccions als alumnes. 

En qualsevol treball amb alumnes podem avaluar moltíssimes coses... conceptes, procediments, desenvolupament de les estratègies de recerca, elaboració del producte final, la construcció del coneixement...