TASCA

 

 

 

La tasca consistirā en crear una carpeta amb diferents arxius que copiareu en un CD-ROM i que ens servirā com a material per publicar una weblog o bitācora del Departament de Catalā a la xarxa.