GUIA PER AL PROFESSOR

 

Coneixements previs dels alumnes:

Aquesta WebQuest està destinada a un grup d'alumnes d'entre 4 i 5 anys que han duit a terme un projecte de treball sobre els cavalls. Ja han treballat les característiques físiques dels cavalls. I ara el que es pretén és que s'adonin de que el cavall és un animal que necessita unes atencions i que per aprendre a muntar-lo cal anar a una escola d'equitació.

Pel que fa a la llengua escrita. Dins l'aula ens trobem en diferents nivells. Pràcticament tots els alumnes reconeixen les lletres majúscules. Però encara no saber llegir paraules.

Però pràcticament tots saben escriure paraules si se les dicten molt a poc a poc.Alguns ja comencen a escriure qualque paraula ells sols sense ajuda.

Quant a la utilització de les tic. Aquests fillets i filletes ja controlen el ratolí i estan acostumats a picar al teclat algunes paraules que la mestra els va dictant. Estan acostumats a escriure d'aquesta manera, cartes i notícies que van penjant al bloc de la classe.

Per altre banda estan poc acostumats a cercar informació a iternet i utilitzar la impressora.

 

Objectius que volem aconseguir:

- treballar el llenguatge oral:

Que siguin capaços de fer una petita explicació als companys de la part del mural que han elaborat.

- treballar el llenguatge escrit:

Que siguin capaços d'escriure un títol per al seu apartat del mural.

Que siguin capaços de redactar en grup una carta.

Que siguin capaços de picar a l'ordinador la carta dictada per la profesora.

Que siguin capaços d'escriure al bloc, amb ajuda de la professora, un petit comentari del treball que han fet.

- treball en equip:

Que siguin capaços de fer una feina en equip, on es valori la feina que fa cada membre del grup.

- treballar l'ús de les tic com a eina de feina:

Que siguin capaços d'imprimir imatges de les adreces que se'ls dóna.

Que siguin capaços d'utilitzar el processador de textes per escriure la carta i les intervencions al bloc.

- treballar l'àrea de medi físic i social

Que siguin conscients de la feina que suposa cuidar d'un cavall

Que coneguin alguns aspectes de les festes tradicionals del seu poble.

 

 

Organització dels alumnes, temporalització, recursos i espai:

-Primerament farem una sessió col.lectiva on s'exposarà utilitzant el portátil i el canó la introducció i les tasques. Es a dir es presentarà el personatge de n'Albert i els explicarà el problema que té i els demanarà la seva ajuda.

Després durant la mateixa sessió es faran els equips de feina.

Els grups els poden fer els mateixos alumnes o fer-los la mestra segons consideri que sigui més oportú.

- Seguidament passarem al treball dels diferents equips. Degut a l'edat dels alumnes, les activitats es duran a terme al racó de l'ordinador ajudats sempre de la mestra.

Durant la mateixa sessió la mestra anirà cridant al racó de l'ordinador primer un equip, després un altre i després l'altre, a fi d'anar fent feina amb els tres grups i mentre uns imprimeixen les fotos els altres puguin anar retallant i enganxant les fotos per elaborar el mural.

En aquestes sessions es necessitarà un ordinador amb connexió a Internet i una impressora.

- Una vegada cada equip hagi elaborat el seu apartat del mural es destinarà una sessió per explicar cada grup a la resta de la classe la feina que ha fet i anar comentant la seva part del mural.

- També s'haurà de destinar una sessió per a cada grup per tal que pugui fer les intervencions al bloc.

El número total de sessions no es pot determinar. Dependrà dels grups, els alumnes i la feina a fer.

 

 

L'avaluació :

Una vegada acabades totes les actvitats es farà una última sessió d'avaluació.

Reunit tot el grup classe, amb l'ajuda del canó e projecció i la pantalla tornarem a veure els principals apartats de la webquest, arribant a l'apartat de la conclusió on el protagonista els diu que amb la seva ajuda a pogut aprendre moltes coses. Després se'ls demanarà si els ha agradat participar en el projecte i què han après.

Per altra banda el profesor també farà una avaluació de la feina que ha fet cada alumne, valorant sobretot els continguts procedimentals i actitudinals. El treball en equip, la recerca d'informació, la redacció al bloc, l'elaboració del mural i l'explicació de la feina feta a la resta de la classe.

Per tal de tenir una orientació del que es pretén avaluar pot servir com a guia la rúbrica que apareix a l'apartat d'avaluació.