COMPARTIR UN CONTE ---> AVALUACIÓ

   

AVALUACIÓ

Es troba important el treball en equip que s'ha realitzat , no només amb els grups de cadascuna de les escoles sino també amb les altres companyes de centres diferents. Això ha suposat un enriquiment personal tant pels mestres com pels alumnes ja que s'han hagut de tenir en compte les opinions dels altres i les seves aportacions. Desenvolupant i adquirint d'aquesta forma, valors com la tolerància i respecte envers els altres grups. Intercanviar informació, idees i punts de veure diferents s'apunta con un fet molt important i interessant.

El desenvolupament d'aquest tipus de projecte ha aportat una manera nova de conèixer altres professionals i veure formes de fer feina diferents a la pròpia, a la vegada que provoca la necessitat d'aprendre coses noves i fa palesa la necessitat de formació amb algun aspecte.

Per algunes de les mestres participants en el projecte ha aportat un coneixement més profund i tècnic referents a les Tecnologies de la Informació i Comunicació, a més d'obrir un nou ventall de possibilitats i recursos a tenir en compte per a treballar dins l'aula.

 

 

.


 

 Un dels aspectes més innovadors ha estat la utilització de la plataforma Moodle que ha resultat ser un entorn col.laboratiu molt pràctic, útil i de fàcil maneig que ha donat la possibilitat de coordinar-se escoles allunyades geogràficament una de les altres. Encara que també es pensa que no estem molt avesats a la seva utilització.

Ha facilitat molt la feina la informació prèvia al començament del projecte rebuda per l'assessor del Servei de Noves Tecnologies de la Conselleria d'Educació en quan a la utilització d'aquest entorn, a més sempre que s'ha necessitat s'ha comptat amb la seva disponibilitat.

Uns dels incovenients que s'ha trobat és la manca de temps per a la realització del projecte per tant es creu molt necessari incloure el desenvolupament d'aquest tipus de treball dins la programació d'aula i establir prioritats. També es creu adhient disposar d'una dotació ecònomica per poder afrontar les despeses del projecte.

 

 Torna a Index

Veure els contes