COMPARTIR UN CONTE ---> CONTINGUTS ( I)

El llenguatge com a mitjà d’expressió, comunicació i interpretació de sentiments, emocions i necessitats i com a mitjà d’informació i plaer.  
 

 ACTITUDINALS


Reconèixement i valoració dels diversos llenguatges com a intrument per expressar i comunicar necessitats, sentiments, idees, vivències pròpies i interessos, conèixer els dels altres i gaudir-los com a mitjans d’informació i fonts de plaer.

Confiança en si mateix i en les seves pròpies possibilitats expressives. Autovaloració positiva consciència de les adquisions i seguretat vers els nous aprenentatges.

 

Interès per compendre la realitat que els envolta, establint una relació interactiva com a font d’aprenentatge.

Plaer pel joc comunicatiu. Iniciativa i interès per participar en situacions de comunicació diversa.

Gust, interès i respecte per les produccions pròpies i les dels altres, valorant-les com a font d’aprenentatge.


Apreciació de la utilitat dels diferents llenguatges per representar la realitat, modificar-la i resoldre els problemes que es presenten en la vida quotidiana.


Decisió i confiança en l’expressió creativa i espontània de la realitat interior.


Curiositat en relació amb les informacions que rep, partint del respecte als altres i a les normes i convencions socials.

 PROCEDIMENTALS


Manifestació de necessitats, desitjos, vivènvies idees, sentiments emprant els diferents llenguatges.


Comprensió de les intencions comunicatives dels altres en situacions de la vida quotidiana.


Ús dels llenguatges per fer conscient processos interiors i per desenvolupar-los:interioritzar informacións, estructurar opinions, resolució de conflictes, autoregulació de la conducta…

Participació activa en el joc

Resolució de problemes senzills de la vida quotidiana, amb l'ajut dels diferents llenguatges, utilitzant recursos matemàtics, plàstics, verbals, de representació escènica etc.

Utilització dels diferents llenguatges per comprendre millor la realitat que ens envolta, com a eina de reflexió i interiorització de coneixements, per actuar de forma crítica i autònoma

Atenció i comprensió de narracions, contes i altres tipus de text llegits per un adult o company.

Expressió creativa i espontània de la realitat i la fantasia

CONCEPTUALS


Diferents necessitats de comunicació i vocabulari corresponent.


Diferents situacions comuniactives en diferents contextos i amb intencionalitats i continguts diversos.

La llengua escrita coma mitjà de comunicació, informació i plaer.

El llenguatge artístic com a mitjà d'expressió representació i interpretació de sentiments, emocions i vivències reals o imaginàries

El llenguatge corporal i gestual com a mitjà de comunicació de situacions de plaer, angoixa, ràbia

 

 

 Torna a Index

Continua Continguts