COMPARTIR UN CONTE ---> CONTINGUTS (II)

Tècniques, eines, materials i altres recursos dels diferents llenguatges.  
 

 ACTITUDINALS

Interès i esforç per millorar i enriquir les pròpies produccions.

Interès per incorporar hàbits de treball en l’elaboració de produccions individuals i col.lectives (planificació, recerca d’informació, experimentació i ajustament)

Atenció en el procés d’elaboració de les produccions i valoració dels resultats obtenguts.

 PROCEDIMENTALS

Ús adequat de les formes socialment establertes per relacionar-se amb els altres.

Elaboració de frases senzilles de diferents tipus amb una pronunciació i estructuració clara i correcta.

Utilizació de recursos de diferents llenguatges de forma combinada per tal de reforçar el significat dels missatges que es reben i es trasmenten.

Comprensió i producció de relats i d’imatges degudament seqüenciades.

Diferenciació entre les formes escrites i les altres formes d’expressió gràfica.

Utilització d’alguns coneixements convencionals de la llengua escrita de la nostra cultura (linialitat; orientació esquerra-dreta, posició i organització del paper …)

Identificció d’algunes paraules escrites molt significatives i contextualitzades.

Us de tècniques i instruments propis de cada llenguatge.

Selecció de les tècniques instruments i materials adients a la finalitat i a les característiques de la producció.

Utilizació de tècniques, instruments i materials cada cop més precisos per millorar l’expressió.

Cura i ordre dels materials i intruments utilitzats.

Exploració i utilizació d’instruments musicals i producció de sons i ritmes senzills.

Identificació i representació de la figura humana i diferenciació de les diverses parts i segments corporals.

Exploració i utilització de les noves tecnologies (informática, audiovisual...) com a eina de comunicació i representació

Participació en el joc dramàtic.

Representació de situacions, personatges i histories sencilles

Utilizació de nocions bàsiques per ubicar i ubicar-se a l'espai: orientació, organització i direccionalitat. Utilizació simultània dels recursos de diferents llenguatges per a la solució de problemes de la vida quotidiana.

Exploració i manipulació d'objectes i materials segons les seves característiques, propietats, relacions i ubicació en l'espai.

Descobriment i exploració del propi cos com a eina d'expressió i comunicació: el gest, la postura, el moviment i la veu.. Possibilitats sonores.

Descobriment de ritmes interns.

Representació plàstica.

Dramatització.

CONCEPTUALS

Llenguatge afectiu: to de veu, inflexions, intencions.

Normes socials que regeixen l’intercanvi lingüístic:esperar torn...

Textos escrits: contes, grafits, llibres, revistes, periòdics, còmics, cartells, etiquetes, anuncis, manuals instruccions.

L’expressió corporal:La dramatització, la dansa, el joc simbòlic...

Materials i tècniques específiques per a l’expressió plàstica.

Elements del llenguatge plàstic: forma, color, textura, material, llum,linia, fons, volum...

Torna endarrera

Torna a Index

A metodologia