COMPARTIR UN CONTE ---> OBJECTIUS

   

OBJECTIUS

Mestres:
Realizar un conte a través del correu electrònic entre diferents grups d’alumnes de diferents escoles.

Alumnes:
Trobam que els objectius a treballar amb els alumnes han de quedar expressats de forma molt oberta i donar cabuda també als continguts que vagin surgin al llarg del projecte.

 
 

Els objectius més treballats seran els que corresponen a l’àrea de Comunicació i Representació, dels que seleccionam els següents :

- Utilitzar les diverses formes d’expressió i representació per tal de comunicar sentiments, desitjos, experiències i idees del món real o imaginari, ajustant-se progressivament, als diferents contextos i situacions de comunicació habituals i als diferents interlocutors.


-Valorar la comuniació com a eina de relació entre les persones, facilitant actituds de comprensió i respecte.

- Comprendre les intencions i els missatges dels altres per enriquir les seves possibilitats comunicatives.


- Comprendre i produir textos orals a partir dels models de tradició cultural.


- Interessar-se pel llenguage escrit i valorar-lo com un instrument d’informació comunicació i plaer.

- Llegir, interpretar i produir imatges com una forma de comunicació i plaer, descobrint i identificant els elements bàsics del seu llenguatge.


- Interessar-se i valorar les produccions plàstiques pròpies i les dels seus companys.

- Interessar-se i apreciar les manifestacions artístiques de l’entorn i donar-los un significat que l’aproximi a la comprensió del món culturals al qual pertany.

-Diversificar i enriquir les seves capacitats expressives i comunicatives, utilitzant tècniques i recursos de les diferents formes d’expressió i representació per tal d’augmentar les possibilitats comunicatives.


- Utilitzar les normes que regeixen els intercanvis lingüístics i els senyals paralingüístics en diferents situacions de comunicació per tal de reforçar el significat dels seus missatges o atribuir sentit a aquell que rep.

 Torna a Index

A continguts