INSUFICIENT

2

CORRECTE

5

AVANÇAT

7

EXCEL·LENT

10

PUNTS

Avaluació de la navegació per Internet

Us d´ Internet

Necessita ajuda per utilitzar els enllaços suggerits o per navegar dins una web.

Usa ocasionalment els enllaços suggerits i navega amb facilitat sense ajuda.

Generalment és capaç d utilitzar els enllaços suggerits per trobar la informació i navega fàcilment sense ajuda.

Utilitza amb èxit els enllaços suggerits per a trobar la informació i navega amb facilitat sense ajuda.


Anotacions

Les anotacions han estat fetes amb ajuda d’algun company o professor.

Les anotacions han estat fetes, però porten a confusió.

Les anotacions són comprensibles i amb alguna claredat.

Les anotacions son excepcionals. La seua organització és extremadament clara i precisa.


Qualitat de la informació

La informació no te res o poc a veure amb el tema principal.

La informació està clarament relacionada amb el tema principal però no hi ha exemples.

La informació està clarament relacionada amb el tema principal i es reforça amb un o dos exemples.

La informació està clarament relacionada amb el tema principal i es reforça amb diversos exemples.


 

INSUFICIENT

2

CORRECTE

5

AVANÇAT

7

EXCEL·LENT

10

PUNTS

Presentació del document escrit

Contingut

Demostra poca relació amb el tema objectiu de la webquest.

Demostra un coneixement parcial dels temes treballats.

Demostra una adequació bona al tema de la comunicació amb els demés.

Demostren molt coneixement dels temes treballats.


Argumentació

Els arguments gairebé no estan desenvolupats.

Demostra una certa capacitat per transformar la informació cercada i convertir-la en arguments

Demostra un ample coneixement a l’hora d’argumentar i capacitat per convèncer

Demostren una gran habilitat per argumentar , ho fan amb destresa, saben convèncer


Forma de presentació

La presentació del document no presenta cap cura .

Demostra alguna elaboració en quant a presentació (títols, sub-apartats) i estructura.

En l’elaboració apareix un nivell de desenvolupament i inclou un index.

Utilitza la impressió de les diapositives PowerPoint per connectar-les amb l’exposició que realitzaran a classe


 

INSUFICIENT

2

CORRECTE

5

AVANÇAT

7

EXCEL·LENT

10

PUNTS

Power Point

Adaptació al tema

No s’adapta al tema objecte d’anàlisi

Esta centrat en l’atenció al client

A més d’estar centrat al tema, inclou informació i consells per als “amics animats” (1 ó 2 per cada qüestió del procés)

Inclou informació i consells per als “amics animats” en quantia superior a 3 per cada apartat del procés


Estructuració

No demostra cap relació amb el document escrit presentat

Demostra semblança amb el document escrit pel que fa a  l’estructura que hi havia en aquell i inclou imatges

Esta ben desenvolupada i aporta una lògica coherent a tot el PowerPoint.

S’observa una gran estructura a tot el PowerPoint i a mes incorpora a les diapositives enllaços i un índex


Exposició a classe

No es demostra domini del tema.

Demostra algun domini del tema i coneixement previ de les diapositives

Demostren haver preparat la presentació i necessiten suport de notes impreses en paper

Coneixen les diapositives i no fan servir notes a paper


 

INSUFICIENT

2

CORRECTE

5

AVANÇAT

7

EXCEL·LENT

10

PUNTS

Treball en grup

Distribució del treball

Cadascú ha treballat en solitari

S’ha treballat en conjunt però no en tot el treball

Demostren haver elaborat una distribució de la cerca d’informació i al final han elaborat conjuntament els documents i Power Point.

Demostren repartiment de les tasques i al mateix temps coneixement total dels diferents aspectes del treball


Col·laboració

Presenten descoordinació i independència

S’observa que han col·laborat en l’elaboració del treball

Demostren coneixement mutu fruit de la col·laboració i l’aprofiten per a presentar el PowerPoint a classe

Demostren una gran complementació en tot el treball, tant escrit com de recerca i oral


Estratègia de treball

No presenten cap estrategia

Han seguit únicament les indicacions de les tasques

A més de les indicacions proposades, han incorporat iniciatives pròpies

Utilitzen una estratègia de treball clara i altament desenvolupada amb múltiples iniciatives pròpies


Portada