EVOLUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ AMB FUSTES A LES SESSIONS DE PRÀCTICA PSICOMOTRIU

AUTORES

1.     ALORDA PÉREZ, REMEIS

2.     JAUME SASTRE, FRANCISCA MARIA

3.     LLADÒ MORAGUES, MAGDALENA

4.     NICOLAU PONS, BARBARA MARIA

5.     POL TORRES, ANTÒNIA

6.     VALERO CANO, MERCÈ

ESCOLES PARTICIPANTS

1.     CP GABRIEL COMAS I RIBAS (ESPORLES)

2.     CP SANTA CATALINA (PALMA)

3.     CP ES PONT (PALMA)

4.     ESCOLA INFANTIL S’ARENAL (S’ARENAL DE PALMA)

5.     CP BADIES (LLUCMAJOR)

6.     CP ES PUIG (SÓLLER)

7.     ITACA (PALMA)

MODALITAT DE FORMACIÓ DEL CEP

Aquest treball d’investigació sorgí en el marc del Seminari de Pràctica Psicomotriu educativa del CEP de Palma. Seminari que es proposa aprofundir sobre diferents aspectes de les sessions d’aquesta pràctica.

Un grup de persones d’aquest seminari es dedicà a estudiar el procés evolutiu que es dóna en la construcció amb fustes. El producte d’aquest estudi es presenta en aquest power point.

RESUM DEL TREBALL

En primer lloc trobareu la definició dels diferents conceptes que hem consensuat amb el grup i que utilitzarem al llarg de l’estudi. Cada concepte s’ha presentat acompanyat d’una imatge pertinent per fer-lo més explícit.

A continuació, vos presentam les graelles d’observació que hem creat i fet servir per analitzar les 362 fotografies de les construccions d’infants d’entre 2 i 7 anys realitzades en el moment de la representació a les sessions de Pràctica Psicomotriu. Són les que han estat més utilitzades després d’haver-ne creat i emprat d’altres.

El bassó del treball ho trobareu a l’apartat de l’evolució on s’exposen les hipòtesis que teníem sobre quines podien ser les passes que seguien els infants a l’hora de construir amb fustes (el que feien primer, en segon lloc...) i la comprovació d’aquestes hipòtesis.

Les fases s’han associat a l’edat dels infants; encara que no és l’única variable que intervé en aquesta evolució. Davant l’edat hem posat un +/- perquè els infants estan agrupats per anys naturals a les aules i no registràrem, en el moment que feia la seva construcció, quina edat exacta tenia cada un d’ells.

Ens van merèixer especial atenció els paràmetres de l’alçada, la simetria i els tancats, i aprofundírem en el seu estudi.

Al final vos presentam les conclusions a què hem arribat amb aquest estudi.

Ens vàrem trobar amb molt poca bibliografia. És un tema sobre el qual s’ha escrit molt poc. Aquest ha estat un motiu més pel qual ens hem animat a donar-ho a conèixer a més persones mitjançant aquest power point. Primer es va presentar a les "IV Jornades de Pràctica Psicomotriu de les Balears". Arran d’aquesta presentació moltes persones ens han demanat poder comptar amb aquest material.

Esperam que l’estudi us pugui ser útil per entendre millor l’evolució de les construcció amb fustes que fan els vostres infants i que aquest coneixements vos permeti ajustar millor la vostra intervenció per ajudar-los avançar en el procés. Amb aquest desig vos presentam el següent treball.

PARAULES CLAUS

1.     Construccions amb fustes.

2.     Sessions de Pràctica Psicomotriu.

3.     Fases de la construcció amb fustes.

INDEX

JUSTIFICACIÓ

Després de les "III Jornades de Pràctica Psicomotriu" ( Setembre del 2000), en que el grup de mestres del seminari de Pràctica Psicomotriu del CEP de Palma presentàrem un treball d’investigació sobre "L’evolució en el moment sensorimotriu de les sessions de Pràctica Psicomotriu", decidírem seguir investigant i enfocar el nou estudi vers: “L’evolució en la construcció amb fustes a les sessions de Pràctica psicomotriu". En aquesta publicació  us en  presentam els resultats.

OBJECTIUS

RECURSOS UTILITZATS

- Les construccions dels infants realitzades a les sessions de Pràctica Psicomotriu recollides amb fotografies. S’analitzares 362 fotografies d’infants de dos a set anys.

- Graelles d’observació i d’anàlisi elaborades pels membres del grup.

- Mitjans informàtics.

- Bibliografia de la temàtica.

TEMPORALITZACIÓ

- Elaboració de graelles on apareixen els diferents paràmetres a observar. Es van anar modificant a mesura que les utilitzàvem, fins arribar a les graelles definitives que ara vos presentam.

- Anàlisi de les construccions durant cada una de les sessions Pràctica Psicomotriu. Aquí ens vàrem adonar de la complexitat de la feina per la imminència que suposava fer-ho dins les sessions i per les diferents interpretacions de cada una de nosaltres. Per la qual cosa decidírem fotografiar les construccions i analitzar-les conjuntament amb més temps.

- Unificació del vocabulari i de la terminologia a utilitzar a conseqüència de les diferents interpretacions sobre aspectes d’una mateixa construcció.

- Fer el buidatge de les dades obtingudes a les graelles i calcular percentatges dels diferents paràmetres.

- Elaborar conclusions.