-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-Recursos educatius #Aprenemacasa
---

 

logo

català | castellà

>> Gràcies a un ampli esforç de col·laboració, s'han posat en marxa diferents iniciatives, a més de les quals ja han activat les Administracions Educatives de les Comunitats Autònomes, per a donar continuïtat a l'aprenentatge de tots els nostres estudiants durant la suspensió de l'activitat lectiva presencial motivada per l'estat d'alarma decretat pel Govern per a contenir la propagació del COVID-19.
L'objectiu és que tots els nostres alumnes i alumnes aconsegueixin superar amb èxit els objectius educatius. Us informem d'aquestes mesures perquè utilitzeu les que s'adeqüin millor al vostre context de treball o les difongueu entre els docents i famílies als quals poguessin resultar-los d'ajuda, amb l'esperança que serveixin de suport per a aconseguir aquest objectiu compartit.

 

1. Aprenem a casa

El Ministeri d'Educació i Formació Professional, en col·laboració amb Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) ha posat en marxa la programació especial "Aprenem a casa", destinada a alumnes i alumnes d'entre 6 i 16 anys. S'emetrà des d'avui dilluns 23 de març durant els matins, de dilluns a divendres, en Clan TV i en la 2 de TVE.
Aquesta iniciativa està dirigida especialment als estudiants de famílies socialment més vulnerables i que, per tant, manquen de recursos per a seguir les activitats on-line que proporcionen la majoria dels centres educatius i els seus docents. També als qui viuen en territoris amb majors dificultats de connexió a la xarxa i a l'alumnat que, per les condicions de confinament, té problemes per a compartir l'amplada de banda. Podeu completar la informació en: https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html

El MEFP també ha ofert a les Comunitats Autònomes una pàgina de Recursos per a l'aprenentatge en línia amb materials, suport i iniciatives i l'Aula Virtual d'educació a distància del CIDEAD (apta per a Primària, Secundària i Batxillerat), així com els materials de la Plataforma de Formació Professional a Distància per a facilitar el seguiment on-line dels cicles formatius el desenvolupament dels quals es veu afectat per l'actual situació.

 

2. Aprenc a casa

Aquest portal té com a objectiu canalitzar recursos, eines i aplicacions educatives de qualitat a la disposició del professorat, de les famílies i del propi alumnat, i inclou enllaços a materials elaborats i publicats per les comunitats autònomes, entitats privades i altres agents que han cooperat amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional per a garantir el dret a l'educació de tots els estudiants en l'excepcional situació en la qual ens trobem. El portal s'estructura en tres seccions:

Docents. S'aporten recursos per a docents de totes les etapes educatives no universitàries i remet a la web "Recursos per a l'aprenentatge en línia".

Famílies. S'ofereixen diverses eines, webs i aplicacions organitzades per etapa i àrea temàtica que es completen amb una breu relació de museus que ofereixen continguts virtuals.

Comunitats Autònomes. Es recullen les principals iniciatives desenvolupades per les comunitats autònomes amb l'objectiu d'ajudar i orientar al professorat sota la seva competència en les presents circumstàncies.

Podeu completar la informació en: https://aprendoencasa.educacion.es/

 

3. Recursos per a l'aprenentatge en línia

Aquesta web, depèn del portal "Aprenc a casa" i està específicament dirigida a docents. S'estructura en quatre seccions:

Recursos. Ofereix una selecció de recursos d'Educació Infantil i Primària, Secundària i Batxillerat i Formació Professional. Així mateix, inclou l'apartat "Profes a casa", en el qual s'incorpora un llistat de canals de YouTube de caràcter educatiu organitzat per àrees temàtiques i una breu descripció sobre els seus continguts.

Formació i suport. Es tracta d'un espai virtual de suport, en el qual consultar dubtes i compartir propostes sobre l'ús i configuració d'entorns i recursos virtuals o sobre la creació i adaptació de materials audiovisuals que facilitin la inversió de l'aula. Incorpora també una selecció de materials formatius sobre aquests tres temes: aules virtuals, creació i adaptació de recursos i eines per a l'ús de Flipped Classroom. La inscripció és lliure i gratuïta.

Altres iniciatives. Reuneix els serveis que diverses entitats privades posen a la disposició de la comunitat educativa de manera desinteressada.

T'ajudem. Presenta l'eina eXeLearning per a la creació de continguts digitals, un llistat d'aplicacions i plataformes per a l'ensenyament a distància i vídeotutorials sobre la cerca de recursos en Procomún.

 


 

>> Gracias a un amplio esfuerzo de colaboración, se han puesto en marcha distintas iniciativas, además de las que ya han activado las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas, para dar continuidad al aprendizaje de todos nuestros estudiantes durante la suspensión de la actividad lectiva presencial motivada por el estado de alarma decretado por el Gobierno para contener la propagación del COVID-19.
El objetivo es que todos nuestros alumnos y alumnas logren superar con éxito los objetivos educativos. Os informamos de estas medidas para que utilicéis las que se adecúen mejor a vuestro contexto de trabajo o las difundáis entre los docentes y familias a los que pudieran resultarles de ayuda, con la esperanza de que sirvan de apoyo para alcanzar este objetivo compartido.

 

1. Aprendemos en casa

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE) ha puesto en marcha la programación especial "Aprendemos en casa", destinada a alumnos y alumnas de entre 6 y 16 años. Se emitirá desde hoy lunes 23 de marzo durante las mañanas, de lunes a viernes, en Clan TV y en la 2 de TVE.
Esta iniciativa está dirigida especialmente a los estudiantes de familias socialmente más vulnerables y que, por tanto, carecen de recursos para seguir las actividades on-line que proporcionan la mayoría de los centros educativos y sus docentes. También a quienes viven en territorios con mayores dificultades de conexión a la red y al alumnado que, por las condiciones de confinamiento, tiene problemas para compartir el ancho de banda. Podéis completar la información en:
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html

El MEFP también ha ofrecido a las Comunidades Autónomas una página de Recursos para el aprendizaje en línea con materiales, apoyo e iniciativas y el Aula Virtual de educación a distancia del CIDEAD (apta para Primaria, Secundaria y Bachillerato), así como los materiales de la Plataforma de Formación Profesional a Distancia para facilitar el seguimiento on-line de los ciclos formativos cuyo desarrollo se ve afectado por la actual situación.

 

2. Aprendo en casa

Este portal tiene como objetivo canalizar recursos, herramientas y aplicaciones educativas de calidad a disposición del profesorado, de las familias y del propio alumnado, e incluye enlaces a materiales elaborados y publicados por las comunidades autónomas, entidades privadas y otros agentes que han cooperado con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes en la excepcional situación en la que nos encontramos. El portal se estructura en tres secciones:

Docentes. Se aportan recursos para docentes de todas las etapas educativas no universitarias y remite a la web "Recursos para el aprendizaje en línea".

Familias. Se ofrecen diversas herramientas, webs y aplicaciones organizadas por etapa y área temática que se completan con una breve relación de museos que ofrecen contenidos virtuales.

Comunidades Autónomas. Se recogen las principales iniciativas desarrolladas por las comunidades autónomas con el objetivo de ayudar y orientar al profesorado bajo su competencia en las presentes circunstancias.

Podéis completar la información en: https://aprendoencasa.educacion.es/

 

3. Recursos para el aprendizaje en línea

Esta web, depende del portal "Aprendo en casa" y está específicamente dirigida a docentes. Se estructura en cuatro secciones:

Recursos. Ofrece una selección de recursos de Educación Infantil y Primaria, Secundaria y Bachillerato y Formación Profesional. Asimismo, incluye el apartado "Profes en casa", en el que se incorpora un listado de canales de YouTube de carácter educativo organizado por áreas temáticas y una breve descripción sobre sus contenidos.

Formación y apoyo. Se trata de un espacio virtual de apoyo, en el que consultar dudas y compartir propuestas sobre el uso y configuración de entornos y recursos virtuales o sobre la creación y adaptación de materiales audiovisuales que faciliten la inversión del aula. Incorpora también una selección de materiales formativos sobre estos tres temas: aulas virtuales, creación y adaptación de recursos y herramientas para el uso de Flipped Classroom. La inscripción es libre y gratuita.

Otras iniciativas. Reúne los servicios que diversas entidades privadas ponen a disposición de la comunidad educativa de forma desinteresada.

Te ayudamos. Presenta la herramienta eXeLearning para la creación de contenidos digitales, un listado de aplicaciones y plataformas para la enseñanza a distancia y videotutoriales sobre la búsqueda de recursos en Procomún.

 

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-