Avaluació

 

Les tasques es valoraran de la següent  manera:

 

 

Just

Correcte

Excel·lent

Punts*

1. Llistat

< 50%

50%

< 70%

> 90%

1

2. Recerca

 

 

Situació en la història

No situats

Poc precisa

Precisa

Molt precisa

1

Biografia

Documentació molt pobra. Desordenada

Suficient documentació

Bona documentació. No hi ha imatges

Clara i ordenada

Esquemàtica. Bona selecció d’imatges

1

Aportacions

Poques i/o incorrectes

Algunes, poc importants

Importants

Cabdals

1

3. Tria i nucli del treball

 

 

Aprofundiment

Poc coneixement sobre el tema treballat

Manca organització i documentació

Organitzat. Bona selecció de continguts

Idees perfectament organitzades i estructurades. Excel·lent selecció dels continguts

1

Relació  amb la novel·la

No troba cap relació

Arguments poc desenvolupats

Comenta però no explica

Raona com i per què se’n parla

1

Resultats coneguts

Cap resultat o incorrectes

Algun resultat, poc significatiu

Resultats correctes no prou lligats amb els seus coneixements

Total adequació dels resultats amb el que saben

1

4. Conclusions

Gairebé no desenvolupat. Es limita a copiar la novel·la

Documentació millorable. No aporta idees pròpies

Bona documentació. Aporta  poques idees pròpies

Idees pròpies. Gran capacitat per relacionar

2

7. Exposició

Desordenat, dispers, poca informació

Poc ordenat

Ordenat i clar, però no acaba de convèncer

Esquema, molt ordenat, capacitat per convèncer

1

 

* Puntuació màxima

 

 


 

Els següents apartats només es valoraran positivament, per millorar la nota final

 

 

Sí =  0,25

No = 0

Punts

5. Resolució  de la sèrie

 

 

0,25

6. Contacte amb G. Martínez

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

amunt