Guia didàctica

 

TÍTOL: Els crims d’Oxford: literatura, matemàtiques, màgia, ...

Camps de coneixement: Matemàtiques (i comunicació: llengua catalana)

NIVELL EDUCATIU: 4t curs d’ESPA

Abans de començar és necessari haver llegit la novel·la Els crims d’Oxford de Guillermo Martínez. Editorial Columna

CONEIXEMENTS PREVIS

x          Matemàtiques i català bàsics

x          Informàtica bàsica

x          Ús d’un processador de textos

x          Navegació per Internet: ús de cercadors

x          Saber treballar en grup

OBJECTIUS GENERALS

x          Fomentar la lectura

x          Fomentar la lectura en català

x          Fomentar la lectura de matemàtiques

x          Obrir camins cap a aspectes i personatges poc coneguts de la matemàtica

CONTINGUTS

Conceptes:

x          Aprofundir en l’obra d’alguns matemàtics “històrics”

x          Relacionar alguns resultats d’aquests matemàtiques amb les matemàtiques conegudes per l’alumnat

 

Procediments:

x          Resoldre problemes relacionats amb els resultats estudiats

x          Usar el  correu electrònic per comunicar-se amb Guillermo Martínez

x          Utilitzar un processador de textos

x          Elaborar un treball a partir de la recerca guiada per Internet

x          Exposar el treball i compartir experiències

x          Compartir conclusions amb l’autor de la novel·la

x          Usar les noves tecnologies i descobrir les possibilitats de la xarxa

 

Actituds

x          Participar amb ganes I DEMOCRÀTICAMENT en els treball en grup

x          Mostrar-se selectiu i crític   amb les pàgines consultades

 

COMPETÈNCIES EN TIC QUE ES PREVEU ASSOLIR

x          Aprofundir en els coneixements previs anteriorment esmentats

PROFESSORAT IMPLICAT

x          Departaments de matemàtiques i comunicació

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES

Evidentment la tasca prèvia de lectura serà individual. Per fer la recerca i el posterior treball, es farà en grups de dos alumnes

El professorat farà de guia i donarà suport a l’alumnat, com és habitual en tot procés d’aprenentatge guiat

MATERIAL PREVIST

x          Un ordinador cada dos alumnes

x          Connexió a Internet

x          Correu electrònic

x          Processador de textos

x          Impressora

 

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI

L'espai per treballar serà  l’aula d'informàtica. Convé que l’alumnat si senti còmode i prou ample per poder moure’s, escriure a mà, ...

L’exposició del treball es farà  a la mateixa sala d’informàtica si l’alumnat vol fer servir algun tipus de suport audiovisual o informàtic, o bé en l’aula del grup

TEMPORITZACIÓ

Penso  que es pot dur a terme en vuit sessions de 55 minuts. En el nostre centre  les sessions de matemàtiques són dobles – 110 minuts – això pot facilitar un treball més continuat encara que més esgotador

Podeu enviar els vostres comentaris a pjjaume@ educacio.caib.es         

 

amunt