AVALUACIÓ


El professor avaluarà el treball del grup. Llegiu el quadre següent per saber el que es considerarà un nivell incomplet, acceptable, bo o excel·lent dels diferents aspectes en què consisteix aquesta tasca.

 

Incomplet

0-4

Acceptable

5-6

Bon nivell

7-8

Excel·lent

9-10

Puntuació

Treball en grup

 

El grup no és capaç d’organitzar-se, ni de repartir responsabilitats i prendre decisions en comú.

El grup s’organitza, però amb un repartiment desigual de les tasques, i sense compartir correctament  la informació i les decisions.

El grup funciona correctament, però hi ha mancances de distribució de responsabilitats o de planificació.

El grup és capaç d’organitzar-se; sap distribuir responsabilitats,  planificar la feina, compartir la informació i prendre decisions en comú. Tot el grup s’implica en la tasca.

 

Navegació per Internet

Els alumnes no són capaços de visitar els enllaços i cercar la informació a Internet sense ajuda.

Als alumnes els costa trobar la informació, es perden, deixen recursos sense visitar, però acaben trobant la informació, tot i que tenen dificultats per seleccionar la més significativa.

Els alumnes naveguen per Internet amb correcció, i amb alguna ajuda són capaços de trobar la informació i seleccionar la més significativa.

Els alumnes naveguen per Internet amb facilitat i sense ajuda, i són capaços de trobar la informació i seleccionar la més significativa.

 

Dossier en word: contingut

Els alumnes tenen dificultats per comprendre els textos, i no són capaços d’extreure la informació demanada, ni poden extreure conclusions o fer reflexions pròpies.

Els alumnes comprenen amb alguna dificultat els textos i extreuen la informació bàsica, encara que necesiten ajuda per poder aportar les seves pròpies conclusions o reflexions.

Els alumnes saben extreure la informació, demostren comprensió i capacitat de síntesi, i poden arribar a un nivell acceptable en l’extracció de conclusions i reflexions pròpies.

Els alumnes saben extreure tota la informació, demostren comprensió i capacitat de síntesi, i són capaços de reflexionar i treure conclusions, presentant-les amb una redacció atractiva.

 

Dossier en word:

presentació i correcció.

Els alumnes no presenten el treball, o el presenten de manera molt incompleta,  desorganitzada o amb moltes faltes d’ortografia.

Els alumnes presenten el treball, però li falten molts d’elements, o té problemes importants d’ordre, de coherència, de presentació o de correcció ortogràfica.

El alumnes presenten el treball de manera correcta i organitzada, però amb alguna mancança (de netedat, d’ortografia, etc.) en el full imprès o en el disquet.

Els alumnes organitzen el treball de manera coherent, tant en full imprès com en disquet, no fan faltes d’ortografia, i el treball és visualment atractiu i amb imatges adequades.

 

Posada en comú (Activitat 4)

El grup és incapaç de fer la posada en comú de manera adequada, i no escolta els altres grups.

El grup té dificultats per fer una exposició clara i ordenada de la seva informació, i per escoltar les dels altres grups.

El grup exposa la seva informació amb to de veu, coherència i claredat correctes, i escolta amb respecte les exposicions dels altres grups.

El grup exposa la seva informació amb to de veu, coherència i claredat excel·lents, i escolta amb respecte i interès les exposicions dels altres grups.

 

Mural

El grup no ha fet el mural, o l’ha fet amb greus mancances de forma o de contingut.

El mural conté la informació bàsica, però té defectes importants de contingut, de presentació o d’adequadació de les imatges.

El mural és atractiu visualment, està organitzat de manera correcta, i les imatges estan relacionades amb el tema.

El mural és molt atractiu visualment, està ben organitzat, és fàcil de llegir i les imatges estan relacionades amb el tema.

 

Actitud

cap a la tasca

Els alumnes mostren molt poc interès cap a la tasca, no escolten el professor, respecten poc els companys i es distreuen amb l’ús de l’ordinador.

Els alumnes mostren un cert interès, però tenen dificultats d’atenció i de respecte dins l’aula, i/o de presentació puntual de les tasques.

Els alumnes mostren interès cap a la tasca, però la seva actitud i presentació puntual de les tasques són millorables.

Els alumnes mostren interès cap a la tasca, escolten les indicacions del professor, són respectuosos amb els companys, i presenten les feines revisades i de manera puntual.

 

A més a més, heu d'anar fent un treball individual d'avaluació de la webquest: d'una banda, de les diferent activitats i, d'una altra banda, del conjunt del treball. Per a aquesta feina d'avaluació utilitzau el full que us donam, que heu d'imprimir, anar completant i donar al professor al final.

Return to the Beginning