“¿És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic

que contribuirà a conduir-nos a un món millor?”.

MENÚ:    Portada   Introducció   Tasca   Procés   Conclusió   Avaluació   GUIA DIDÀCTICA   Crèdits

 

GUIA DIDÀCTICA:

 

Aquesta Guia Didàctica inclou els següents apartats:

1.- Títol de la WebQuest.

2.- Assignatures on es pot aplicar.

3.- Relació amb el currículum.

4.- Coneixements previs dels alumnes.

5.- Objectius específics.

6.- Continguts.

6.1.- Conceptes.

6.2.- Procediments.

6.3.- Actituds.

6.4.- Mapa conceptual de la WebQuest.

7.- Temporalització.

8.- Comentaris a l’adreça electrònica.

 

 

1.- Títol de la WebQuest:

¿Són els Drets Humans un intent per a que els éssers humans utilitzin la seva raó i la seva llibertat per a construir un món millor o, es poden reduir a un conjunt de bones intencions?.

 

 

2.- Assignatures on es pot aplicar.

Aquesta WebQuest està pensada pels alumnes que cursen les assignatures d’ÈTICA de 4t d’ESO i FILOSOFIA I de 1er de BAT.

Anar al principi de la pàgina

 

3.- Relació amb el currículum.

a) Pel que respecta al currículum de l’assignatura ÈTICA de 4t d’ESO.

Aquesta WebQuest pretén ajudar a aconseguir l’objectiu general de l’assignatura Ètica:

 

·        “Identificar i apreciar els valors morals que es poden considerar universalment com a desitjables i la seva plasmació en els principals projectes ètics contemporanis i, especialment en els drets humans com a conquesta irrenunciable de la humanitat i condició necessària per a la pau, de manera que denunciïn les situacions discriminatòries o injustes i es mostrin solidaris amb els pobles, grups social i persones privades dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris per a una vida digna.”

 

Es treballarà dins del bloc temàtic: “La democràcia com a àmbit dels projectes ètics contemporanis”.

Els Drets Humans constitueix el concepte central de l’esmentat bloc temàtic, altres continguts d’aquesta secció són:

 

·        Democratització i emancipació econòmica, social i política.

·        La justícia. Legalitat i legitimitat.

·        Pacifisme, ecologisme i feminisme.

·        Multiculturalitat, interculturalisme i construcció europea.

·        Les ONGs i el voluntariat.

 

b) Pel que respecta al currículum de l’assignatura FILOSOFIA I de 1er BAT.

Aquesta WebQuest pretén ajudar a aconseguir l’objectiu general de l’assignatura Filosofia I:

 

·        “Adquirir el compromís de cooperar amb els intents de construcció d'una societat mundial basada en el respecte als drets humans, en l’aspiració a la pau entre tots els pobles i en l’exigència d’un desenvolupament respectuós amb la natura.”

 

Es treballarà dins del bloc temàtic que fa referència a “La Societat” i quan s’estudiïn els continguts conceptuals: “concepcions del dret i la justícia”; altres conceptes d’aquest bloc són:

 

·        Teories socials.

·        L’estat i la nació.

Anar al principi de la pàgina

 

4.- Coneixements previs dels alumnes.

 

a)     De filosofia:

1)             Lectura comprensiva de textos filosòfics senzills i de diversos textos de divulgació.

2)            Anàlisi d’informació de premsa i de documents d’Internet.

3)            Elaboració de dissertacions i informes.

4)            Apreciació del valor del diàleg.

5)            Disposició de treballar en petit grup.

6)            Coneixement dels principals problemes morals contemporanis; en particular, els de situacions d’injustícia i desigualtat econòmica, de marginació i discriminació per raó de creences, religió, llengua, cultura, sexe,...

 

b)    De les TIC:

1)   Redactar una dissertació utilitzant el processador de textos.

2)    Elaborar un PowerPoint senzill.

Anar al principi de la pàgina

 

5.- Objectius específics.

a)     Elaborar una definició del concepte “dret humà”.

b)    Determinar la finalitat de la Declaració Universal.

c)     Identificar els antecedents filosòfics que han inspirat la Declaració Universal: la filosofia de la Il·lustració.

d)     Reconèixer el procés històric de reivindicació de diversos Drets Humans.

e)     Determinar si la Constitució Espanyola recull tots els Drets Humans recollits a la Declaració Universal.

f)     Valorar la tasca de les diverses Organitzacions no Governamentals que treballen per que es compleixin els Drets Humans.

g)     Valorar la tasca de diverses institucions com la del Defensor del Poble i Defensor del Menor en la defensa dels Drets Humans a Espanya.

h)     Identificar les violacions dels Drets Humans que es produeixen en l’actualitat a Espanya i al món.

i)       Prendre consciència del camí que falta per a que es compleixin els Drets Humans a Espanya i al món.

j)      Prendre consciència del camí recorregut en l’acompliment dels Drets Humans a Espanya i al món.

k)     Elaborar un treball crític, reflexiu, integrador i orientador.

Anar al principi de la pàgina

 

6.- Continguts.

 

6.1.- Conceptes.

a)     Dret Humà.

b)    La teoria sociopolítica de Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778).

c)     La Declaració Universal dels Drets Humans (1948).

d)     Evolució dels Drets Humans: Drets de primera, segona i tercera generació.

e)     La Constitució Espanyola i els Drets Humans.

f)     Les Organitzacions no Governamentals i la defensa dels Drets Humans.

g)     El Defensor del Poble i Defensor del Menor i la defensa dels Drets Humans a Espanya.

 

6.2.- Procediments.

a)     Construcció d'una definició de Drets Humans.

b)    Utilització de fonts diverses per recollir i contrastar informacions sobre els Drets Humans.

c)     Anàlisi de notícies o articles de premsa i textos.

d)     Lectura i comentari crític de textos.

e)     Discussions i debats en grup

f)     Preparació i realització d'exposicions orals

g)     Defensa raonada i reflexiva del propi punt de vista, tant oralment com per escrit.

h)     Elaboració un PowerPoint senzill.

i)       Realització de dissertacions i informes.

 

6.3.- Actituds.

a)     Valoració dels Drets Humans com a principis de comportament essencials per a poder organitzar la vida de tots els éssers humans d'una forma adequada.

b)    Valoració positiva de les declaracions dels Drets Humans i, en especial, de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), com a marc per a la realització dels ideals de justícia, pau i llibertat.

c)     Defensa dels comportaments que duen a realitzar en la societat els valors continguts en els Drets Humans.

d)     Respecte cap a les valoracions morals alienes, i a les pròpies, entenent el diàleg com l'instrument més eficaç per solucionar els conflictes.

Anar al principi de la pàgina

 

6.4.- Mapa conceptual de la WebQuest.

VIOLACIONS DELS DRETS HUMANS: Camí que falta per que es compleixin els Drets Humans a Espanya i al món.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anar al principi de la pàgina

 

7.- Temporalització.

Per realitzar aquesta WebQuest són necessàries unes catorze sessions. Si l’apliqueu a l’assignatura d’Ètica de 4t d’ESO la podeu treballar de forma continuada al llarg d’un mes i mig. Si ho feu a l’assignatura de Filosofia I, la meva recomanació és que dediqueu una de les tres hores setmanals a treballar-la al llarg d’un trimestre. D’aquesta forma, aquest període queda “impregnat” pels Drets Humans, al mateix temps que destinem una hora a treballar els continguts de l’assignatura emprant mètodes actius i actuals que motiven i il·lusionen l’alumnat.

 

 

8.- Comentaris a l’adreça electrònica.

Us agrairé qualsevol comentari i aportació que m’ajudin a millorar aquesta Guia Didàctica, i que vulgueu fer-me arribar a la següent adreça: neus.garciaferrer@educacio.caib.es

 

 

Anar al principi de la pàgina