Recursos educatius

filosofia

WebQuest: "És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic que contribuirà a conduir-nos a un món millor?"

 

Mª Neus García Ferrer (neus.garciaferrer@educacio.caib.es)

IES Santa Maria d'Eivissa
Eivissa


Aquesta Webquest [ISBN: 84-689-6799-8] està pensada pels alumnes que cursen les assignatures d’Ètica de 4t d’ESO i Filosofia de 1r de batxillerat, i pretén ajudar a aconseguir l’objectiu general:
Imatge WebQuest: "Drets Humans"
"Adquirir el compromís de cooperar amb els intents de construcció d'una societat mundial basada en el respecte als drets humans, en l’aspiració a la pau entre tots els pobles i en l’exigència d’un desenvolupament respectuós amb la natura.”

Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2005/2006"WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".


Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest
  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest[ Anar al WebQuest ] Accés en línia al WebQuest "És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic que contribuirà a conduir-nos a un món millor?" ACTUALITZAT
   
dretshumansWQ.zip WebQuest "És la Declaració Universal dels Drets Humans un projecte utòpic que contribuirà a conduir-nos a un món millor?" (arxiu comprimit, 1.15 Mb)