Guia didàctica

 

1. OBJECTIUS GENERALS D'AQUESTA WEBQUEST

Aquesta WebQuest pretén que els alumnes de 1r de batxillerat coneguin els trets culturals bàsics de la cultura irlandesa.

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS D'AQUESTA WEBQUEST

Aquesta WebQuest està pensada bàsicament per a l'àrea d’anglès i també fa referència a aspectes molt lligats a les competències bàsiques TIC.

3. ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES, TEMPORALITZACIÓ, RECURSOS I ESPAI

Per desenvolupar aquesta WebQuest, els alumnes han de tenir uns coneixements mínims d'informàtica:

Crear una carpeta
Fer anar el processador de textos
Guardar un document
Inserir imatges a un document
Capturar imatges a INTERNET
Guardar les imatges a la carpeta
Fer anar un navegador

Aquesta WebQuest està pensada per a unes 4 sessions d'uns 50 minuts de durada. A cada sessió desenvoluparem un apartat del procés.

Haurem de disposar dels recursos següents:

Dos ordinadors contigus per a cada grup de 4 o 5 alumnes
Connexió a Internet
Els ordinadors haurien de tenir suficients recursos per desenvolupar amb facilitat el programari comentat anteriorment.
Una impressora

Haurem de preveure un lloc de treball on, a més dels ordinadors connectats a INTERNET, es disposi d’espai i estris suficients per escriure, dibuixar, retallar...

 4. AVALUACIÓ

Una de les novetats que proposa la WebQuest és que els alumnes han de saber abans de començar a treballar com i de què seran avaluats. Aquest coneixement és útil perquè:

  • Els ajuda a pensar
  • Els orienta sobre el què s’espera d’ells
  • Els fa fixar en tots els detalls
  • Potser s’esforçaran a fer un millor producte final

També és útil per als professors que apliquin una WQ no dissenyada per ells, perquè:

  • Els pot ajudar a adonar-se  d’allò que fa que un producte final sigui bo i per què.
  • Els dóna pistes d’on han de posar més èmfasi
  • Els mostra quins detalls són més significatius
  • Els indica cap on han de dirigir l’atenció de l’alumne 
  • Els dona arguments per a millorar la qualitat de les seves instruccions als alumnes 

En qualsevol treball amb alumnes podem avaluar moltíssimes coses... conceptes, procediments, desenvolupament de les estratègies de cerca, elaboració dels gràfics, producte final, la construcció del coneixement...

Aquesta WQ serà avaluada pel professor mitjançant la Rúbrica d’avaluació de la presentació del producte final.

Si teniu dubtes o suggerències, podeu fer-me’ls arribar a l’adreça: mmsimo@educacio.caib.es-anti.spam

 

                                                                                                          Return to the Beginning