Recursos educatius

economia

WebQuest: "Ui!, Què passa amb els preus?"

 

Mª Auxili Florit Mascaró (maflorit1@educacio.caib.es)

IES Josep Maria Quadrado
Ciutadella


Aquesta WebQuest està pensada per a Economia, matèria de 1r de batxillerat.
Continguts: a partir del currículum de la matèria relacionat amb el tema que ens ocupa, el concepte seria "l'estudi de la inflació, identificació i anàlisi de les teories explicatives"; el procediment, la identificació de la inflació com a fenomen pertorbador de l'activitat econòmica, anàlisi de les possibles causes i efectes que produeix; l'actitud, ser conscient dels perjudicis que la inflació té sobre determinats grups socials.
Imatge WebQuest: "Ui!, Què passa amb els preus?"

Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2006/2007"WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".


Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest
  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest[ Anar al WebQuest ] Accés en línia al WebQuest "Ui!, Què passa amb els preus?"
   
economia_wq.zip WebQuest "Ui!, Què passa amb els preus?" (arxiu comprimit, 209 Kb)