AVALUACIÓ

          Es tracta d'avaluar el producte final, serà una única nota numèrica a partir de la rúbrica següent:

            

 

 

 

 

   

 

PONDERACIÓ

 

Treball escrit en grup

Es valorarà la rellevància i exactitud de la informació presentada a l'informe.

Organització i presentació de la informació.

Ús de les  noves tecnologies.

Fonts d'informació  i recursos utilitzats.


60%
 

Organització del grup

Organització,planificació i distribució adequada de responsabilitats.

 

Participació activa de cadascun dels membres del grup.

 

Posada en comú de la tasca realitzada per cadascun dels membres del grup. Planificació del temps.
 

10%

 

Treball individual: enquestes i exercicis.

Es valorarà la rellevància i exactitud de la informació presentada a l'informe.

Organització i presentació de la informació.

Ús de les  noves tecnologies.

Fonts d'informació  i recursos utilitzats.

 

20%

 

 

Aportacions de notícies relacionades amb el tema. (en grup)

       

10%

 

Return to the Beginning