PROCÉS

 

Ara hem d’indicar de forma detallada les diferents feines a realitzar:

Començarem visionant tots junts el reportatge :”L’estabilitat de preus: per què és important per a tu?

Després anirem a per feina, i en grups de 3 persones desenvoluparem per escrit en forma de treball monogràfic els següents continguts:

1. Què és l’estabilitat de preus? Què és l’Eurosistema? Quin és el seu objectiu primordial?

2. La inflació:
- definició
- causes
- conseqüències
- mesurament: IPC i taxa d’inflació
- tipus d’inflació

 És el torn del treball individual, cada membre del grup investigarà sobre quin és el cistell de compra representatiu de diferents membres d’una família (ho limitarem a tres membres i a quatre tipus de béns o serveis); el resultat es presentarà de forma individual, tot i que els membres del grup es poden anar ajudant entre ells.

Finalment, com activitats complementàries :

- la resolució d’exercicis pràctics (individual).
- l’aportació de retalls de premsa o de revistes especialitzades amb informacions o notícies relacionades amb el tema estudiat (en grup).

 

Recursos:

Descripció: URLs:
Google http://www.google.com
Banc d’Espanya http://www.bde.es
Servidor Unió Europea http://europa.eu.int
Institut Nacional d’Estadística http://www.ine.es
Institut Balear d’Estadística http://www.caib.ibae.es
Wikipèdia http://ca.wikipedia.org

Recursos economia http://www.eumed.net                                             http://www.ecomur.com

 

Return to the Beginning