TASCA

 

Per treballar el tema proposat a la introducció formarem  grups de 3 persones que prepararan:

1.Un treball escrit amb un procesador de textos sobre l’estabilitat dels preus, la inflació….

2.Un treball de camp: passareu una enquesta a tres membres diferents d’una mateixa família, per exemple, el pare o la mare, el/la jove adolescent i el /la fillet/a de manera que obtingueu informació sobre el cistell de consum representatiu de la despesa anual de cadascun d’ells i així amb l’ajuda d’un full de càlcul presentareu una taula on es relacionin la quantitat de béns consumits, el preu d’aquest avui i el preu fa un any, el cost total del cistell de consum, l’índex de preus (IPC) i la taxa d’inflació.

3.Activitats complementàries: exercicis pràctics i l’aportació de retalls de premsa o de revistes especialitzades sobre informacions o notícies relacionades amb el tema estudiat.

 

 

Return to the Beginning