Recursos educatius

tecnologia

WebQuest: "La meva capsa d'eines"

 

Silvia Campins Jorquera (scampins@educacio.caib.es)

IES Marratxí
Marratxí


Aquesta WebQuest està adreçada a l'àrea de Tecnologia, primer cicle d'ESO.
Els objectius són:
- Conéixer el nom de les eines d'ús més habitual a l'aula-taller, en castellà i en català.
- Conéixer les normes d'ús de cadascuna de les eines.
- Inculcar el seguiment de normes de prevenció i seguretat en l'ús de les eines.
Imatge WebQuest: "La meva capsa d'eines"

Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2006/2007"WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".


Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest
  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest[ Anar al WebQuest ] Accés en línia al WebQuest "La meva capsa d'eines"
   
wq_eines.zip WebQuest "La meva capsa d'eines" (arxiu comprimit, 17 Kb)