Guia per al professor

Àrea: Tecnologia.

Nivell: primer cicle d'ESO.

Coneixements previs:

Objectius:

Temporalització: 4 sessions d'una hora (2 sessions per a recollir la informació, 1 sessió per a recopilar-la amb el grup i preparar la presentació, 1 sessió per a les exposicions orals).

Return to the Beginning